Підприємництво, господарство і право №2 2018

Підприємництво, господарство і право №2 2018

Зміст

ЦИВIЛЬНЕ ПРАВО I ПРОЦЕС

Ганна Буяджи
Сліпий траст: інструмент приховування майна чи механізм усунення конфлікту інтересів?

Марина Великанова
Розподіл ризику втрати чи пошкодження майна у речових відносинах

Олексій Диба
Поняття та ознаки порушення умов договору підряду на проведення проектних робіт

Ася Епрікян
Аліментні обов’язки інших членів сім’ї та родичів: проблемні аспекти

Євгеній Лєзін
Особливості забезпечення показань свідків у цивільному процесі України

Надія Міловська
Звичаї ділового обороту як джерела правового регулювання договірних страхових відносин

Леся Шаповал, Тетяна Устименко
Особливості тлумачення «великої немайнової цінності» дарунка

ГОСПОДАРСЬКЕ ПРАВО I ПРОЦЕС

Вікторія Вашкович
Опис волонтерської допомоги (завдання) у договорах про надання волонтерської допомоги

Антоніна Згама
Договірні зобов’язання з аутсорсингу: правова природа та деякі проблеми застосування

Андрій Олефір
Економічна політика Китаю: досвід реформ для України

Марія Потьомкіна
Теоретико-правові засади господарських правовідносин у сфері оборонної промисловості України. Частина перша

Роман Шабанов, Микола Ждан
Досудове врегулювання господарських спорів: співвідношення норм матеріального та процесуального права

ТРУДОВЕ ПРАВО

Анастасія Бойко
Поняття та правова природа молодіжного безробіття

Олена Костюченко
Обмеження обсягу дисциплінарної влади роботодавця

Ігор Олексів
Умова про строк трудового договору як гарантія дотримання прав працівників у трудових правовідносинах

Світлана Cкакун
Правове регулювання проходження стажування студентами вищих навчальних закладів та учнями професійно-технічних навчальних закладів

ЕКОЛОГIЧНЕ ПРАВО

Вікторія Юровська
Концептуальні засади децентралізації повноважень із забезпечення охорони атмосферного повітря та балансування пов’язаних із цим екологічних та економічних інтересів

АДМIНIСТРАТИВНЕ ПРАВО I ПРОЦЕС

Надія Максіменцева
Адміністративно-правові засади функціонування системи державного управління у сфері користування і охорони надр у Канаді. Досвід для України

Олег Мандзюк
Державна стандартизація методів аналітичної діяльності

Марія Погребняк
Особливості юридичної конструкції та суті правовідносин представництва в адміністративному судочинстві: компаративістський аспект

Олександр Шевчук
Мета та завдання державного контролю за законним обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів

КОНСТИТУЦIЙНЕ ПРАВО

Олег Торяник
Особливості реалізації прокурором конституційних повноважень щодо нагляду за негласними та іншими слідчими і розшуковими діями органів правопорядку

ФIНАНСОВЕ ПРАВО

Дмитро Григор’єв
Поняття та особливості бюджетного контролю в Україні

Анастасія Литвиненко
Особливості фінансово-правового регулювання державної реєстрації акціонерних товариств в Україні

Антон Монаєнко
Законність нарахування та утримання транспортного податку з урахуванням практики Європейського суду з прав людини

Оксана Солдатенко
Сучасний стан правового регулювання фінансування сфери охорони здоров’я України

Сергій Федоров
Принцип законності державного фінансового контролю: зміна парадигми

IНФОРМАЦIЙНЕ ПРАВО

Людмила Вакарюк
Основні підходи до розуміння поняття «інформаційні права людини»

Дарія Маріц
Право на анонімність як невід’ємне право людини

ТЕОРIЯ ДЕРЖАВИ I ПРАВА

Вікторія Джуган
Генеза юридичної відповідальності в римському праві

Наталія Мазаракі
Загальна характеристика договорів, що укладаються у сфері медіації

КРИМIНАЛЬНЕ ПРАВО

Лідія Палюх
Класифікація злочинів проти правосуддя

КРИМIНОЛОГIЯ

Анна Гончарова
Кримінологічна політика у сфері боротьби з тероризмом

Ірина Медведєва
Індивідуально-профілактичні заходи запобігання ухиленню від призову на строкову військову службу

Олена Олійник
Проблемні питання сучасної системи покарань: вітчизняний та зарубіжний досвід

КРИМIНАЛЬНИЙ ПРОЦЕС

Оксана Капліна, Наталія Маринів
Проведення ревізій та перевірок у кримінальному провадженні: дисонанс законодавства та правозастосовної практики

Тетяна Фоміна
Сутність процесуального порядку застосування запобіжного заходу

СУДОУСТРIЙ

Андрій Кулібаба
Поняття доброчесності як ключовий критерій у процесі добору на посаду суддів

АДВОКАТУРА

Вікторія Святоцька
До питань необхідності, актуальності та мети запровадження національних стандартів адвокатської діяльності