Вимоги до публікацій

ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ СТАТТІ

  • Загальний обсяг статті – 8-20 сторінок. Шрифт: Times New Roman; кегль 14, інтервал – 1,5.
  • На початку статті обов’язково необхідно вказати УДК, дані про автора (ПІБ, посада, місце роботи) і назву статті.
  • Після назви подається анотація та ключові слова мовою статті. Після літератури подаються анотації англійською мовою. Анотації повинні містити не менше 250-300 слів.
  • Список використаних джерел слід вказувати в кінці статті в порядку появи відповідних посилань. При оформленні списку літератури слід дотримуватися вимог розробленого в 2015 році Національного стандарту України ДСТУ 8302:2015 «Інформація та документація. Бібліографічне посилання. Загальні положення та правила складання».

 Стаття обов’язково повинна містити такі структурні елементи, які виділяються напівжирним шрифтом:

  • постановка проблеми в загальному вигляді та її зв’язок із важливими науковими чи практичними завданнями;
  • аналіз останніх досліджень і публікацій з даної теми, виділення невирішених раніше частин загальної проблеми, яким присвячується стаття;
  • формування цілей статті (постановка завдання);
  • виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням отриманих наукових результатів;
  • висновки з дослідження і перспективи подальших розвідок у даному науковому напрямку.
 • У тексті статті посилання на використані джерела слід вказувати порядковим номером, виділеним двома квадратними дужками, згідно з переліком джерел (позиція цитованого видання у списку літератури, сторінка, наприклад, [16, c. 17]). Список літератури оформляється під назвою «Список використаних джерел».

ПРИКЛАД ОФОРМЛЕННЯ СТАТТІ

УДК 347.454

Анатолій Кодинець,

канд. юрид. наук, доцент,

доцент кафедри інтелектуальної власності

Київського національного університету імені Тараса Шевченка

 

ДОГОВІРНІ ІНФОРМАЦІЙНІ ВІДНОСИНИ

У СФЕРІ НАУКОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Анотація мовою статті.

Обсяг: 1800 знаків без пробілів (250-300 слів).

Ключові слова: 5–10 ключових слів чи словосполучень, жодне з яких не дублює назву статті.

Постановка проблеми. Залучення до сфери виробництва результатів наукових досліджень у сучасних умовах зумовило необхідність формування у межах Цивільного кодексу (далі – ЦК) України системи правових норм, спрямованих на спрощення договірного оформлення правових зв’язків із впровадження досягнень науки у виробництві.…

Список використаних джерел:

 1. Цивільний кодекс України: науково-практичний коментар / за ред. О.В. Дзери, Н.С. Кузнєцової, В.В Луця. К., 2005. 1088 с. …

Anatolii Kodynets. Contractual information relationships in the area of scientific activity

Анотація англійською мовою.

Обсяг: 1800 знаків без пробілів (250-300 слів).

Key words: 5–10 ключових слів чи словосполучень, жодне з яких не дублює назву статті.