Вимоги до публікацій

ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ СТАТТІ

  • Загальний обсяг статті – 8-20 сторінок. Шрифт: Times New Roman; кегль 14, інтервал – 1,5.
  • На початку статті обов’язково необхідно вказати УДК, дані про автора (ПІБ, посада, місце роботи) і назву статті.
  • Після назви подається анотація та ключові слова мовою статті (українська, російська або англійська). Після літератури подаються анотації російською та англійською мовою. Анотації повинні містити не менше 30 слів.
  • Список використаних джерел слід вказувати в кінці статті в порядку появи відповідних посилань. При оформленні списку літератури слід дотримуватися вимог розробленого в 2015 році Національного стандарту України ДСТУ 8302:2015 «Інформація та документація. Бібліографічне посилання. Загальні положення та правила складання».

 Стаття обов’язково повинна містити такі структурні елементи, які виділяються напівжирним шрифтом:

  • постановка проблеми в загальному вигляді та її зв’язок із важливими науковими чи практичними завданнями;
  • аналіз останніх досліджень і публікацій з даної теми, виділення невирішених раніше частин загальної проблеми, яким присвячується стаття;
  • формування цілей статті (постановка завдання);
  • виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням отриманих наукових результатів;
  • висновки з дослідження і перспективи подальших розвідок у даному науковому напрямку.
 • У тексті статті посилання на використані джерела слід вказувати порядковим номером, виділеним двома квадратними дужками, згідно з переліком джерел (позиція цитованого видання у списку літератури, сторінка, наприклад, [16, c. 17]). Список літератури оформляється під назвою «Список використаних джерел».

ПРИКЛАД ОФОРМЛЕННЯ СТАТТІ

УДК 347.454

Анатолій Кодинець,

канд. юрид. наук, доцент,

доцент кафедри інтелектуальної власності

Київського національного університету імені Тараса Шевченка

 

ДОГОВІРНІ ІНФОРМАЦІЙНІ ВІДНОСИНИ

У СФЕРІ НАУКОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Стаття присвячена аналізу цивільно-правових аспектів договірних конструкцій, що застосовуються у сфері наукової та науково-технічної діяльності, визначенню правової природи договорів на виконання науково-дослідних, дослідно-конструкторських і технологічних робіт, а також формулюванню висновків і пропозицій, спрямованих на вдосконалення цивільного законодавства в зазначеній галузі.

Ключові слова: науково-технічна інформація, інформаційні відносини, результат інтелектуальної діяльності, об’єкт інтелектуальної власності, інформаційне законодавство.

Постановка проблеми. Залучення до сфери виробництва результатів наукових досліджень у сучасних умовах зумовило необхідність формування у межах Цивільного кодексу (далі – ЦК) України системи правових норм, спрямованих на спрощення договірного оформлення правових зв’язків із впровадження досягнень науки у виробництві.…

Список використаних джерел:

 1. Цивільний кодекс України: науково-практичний коментар / за ред. О.В. Дзери, Н.С. Кузнєцової, В.В Луця. К., 2005. 1088 с. …

Статья посвящена анализу гражданско-правовых аспектов договорных конструкций в сфере научной и научно-технической деятельности, определению правовой природы договоров на выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ, а также формулировке выводов и предложений, направленных на совершенствование гражданского законодательства в указанной области.

Ключевые слова: научно-техническая информация, информационные отношения, результат интеллектуальной деятельности, объект интеллектуальной собственности, информационное законодательство. 

In the article are considered the civil aspects of contracts in the field of scientific and technical activities, the definition of the legal nature of contracts in scientific research, as well as the formulation of conclusions and recommendations aimed at improving the civil law in this area. 

Key words: scientific and technical information, information ratio, result of intellectual activity, object of intellectual property, information legislation.