Підприємництво, господарство і право №2 2019

Підприємництво, господарство і право №2 2019

Зміст

ЦИВIЛЬНЕ ПРАВО I ПРОЦЕС

Інна Бойків
Особливості визначення судом виду провадження для розгляду справ про встановлення факту проживання однією сім’єю чоловіка та жінки без шлюбу

Наталія Василина, Тетяна Нікітіна
Суб’єктний склад учасників судового процесу про відшкодування шкоди, завданої медичним працівником

Ірина Волкова
Юридичні факти-стани у динаміці цивільних процесуальних правовідносин

Максим Гетманцев
Електронні докази в цивільному процесі: практика застосування новел законодавства

Валентина Жорнокуй
Розумність та добросовісність: світова практика застосування щодо відповідальності членів органів акціонерного товариства за його борги

Ірина Лукасевич-Крутник
Одностороння відмова від договору перевезення як наслідок порушення договірних умов

Тетяна Масло
Пропорційність обмежень права бути вислуханим під час здійснення спрощених процедур у цивільному судочинстві

Олена Негода
Набуття та захист майнових корпоративних прав малолітніх і неповнолітніх осіб

Анастасія Рябчинська
Концепції «бенефіціарної власності» в англо-американському праві та «економічної власності» в цивільному праві країн континентальної системи права

Галина Супрун
Щодо проблеми визначення поняття прав та обов’язків медіаторів і їхніх об’єднань

Ірина Сядриста
Відповідальність акціонерів у рамках корпоративних відносин

ГОСПОДАРСЬКЕ ПРАВО I ПРОЦЕС

Микола Сарнавський
Ухвала як об’єкт апеляційного оскарження в господарському судочинстві

Богдан Фасій, Дмитро Московчук
Аналіз сучасних змін законодавства про акціонерні товариства в Україні

ТРУДОВЕ ПРАВО
Валентина Литвиненко Бездомність як підстава для надання соціальних послуг

ЕКОЛОГIЧНЕ ПРАВО

Сергій Орєхов
Адаптація права України до права ЄС у сфері охорони довкілля в рамках Угоди про асоціацію

АДМIНIСТРАТИВНЕ ПРАВО I ПРОЦЕС

Костянтин Бугайчук
Планування у процесі публічного адміністрування в органах Національної поліції

Марина Джафарова
Сучасний погляд на предмет адміністративного процесуального права України

Іван Доронін
Контрольні повноваження Президента України у сфері національної безпеки: проблеми і перспективи

Сергій Ковальчук
Зарубіжній досвід адміністративно-правового регулювання нотаріальної діяльності

Інна Кубарєва, Лілія Пилюга
Аналіз інформаційно-правового забезпечення фармацевтичної діяльності в Україні

Інна Міщук, Іванна Віннічук
Сучасний стан обов’язкового медичного страхування в Україні та шляхи його розвитку

Євген Скрипа
Щодо проблеми визначення поняття «дорожній рух»

Володимир Столбовий
Нормативно-правове забезпечення службових правовідносин у сфері національної безпеки України

Аліна Терешко
Суб’єкти публічної адміністрації у сфері побутових послуг

КОНСТИТУЦIЙНЕ ПРАВО

Сергій Влад, Олена Хрущ
Неконституційність Закону України «Про запобігання та протидію домашньому насильству»

Вікторія Головань
Уповноважений Верховної Ради України з прав людини в системі гарантій конституційних прав і свобод

Вікторія Гришко, Світлана Лівчук
Історичні передумови формування гендерної нерівності у суспільстві

Валерій Довбиш
Податкова соціальна пільга як чинник становлення соціальної держави та засіб імплементації acquis communautaire в законодавство України

Олена Чернеженко
Органи місцевого самоврядування в Литовській Республіці

Христина Юркевич
Порівняльно-правовий метод у конституційно-правових дослідженнях

ФIНАНСОВЕ ПРАВО

Василь Жмудінський
Відновлення діяльності банку, визнаного неплатоспроможним: окремі проблемні питання

IНФОРМАЦIЙНЕ ПРАВО

Ірина Котерлін
Невладні суб’єкти господарювання як розпорядники інформації

ТЕОРIЯ ДЕРЖАВИ I ПРАВА

Світлана Булавіна
Взаємини влади та громадських інституцій національних меншин у міжвоєнний період на Волині ХХ ст.: правовий аналіз

Людмила Міхневич
Торгове право в неуніверситетських навчальних закладах на українських теренах (ХІХ – початок ХХ ст.)

Лілія Рябовол
Передумови й чинники становлення вітчизняної загальнотеоретичної юриспруденції

Тетяна Симоненко
Поняття й ознаки права дитини на захист від усіх форм насильства в Україні: теоретико-правовий аналіз

КРИМIНАЛЬНЕ ПРАВО

Андрій Гель
Вітчизняна модель організації пенітенціарної охорони здоров’я в державній кримінально-виконавчій службі України: сучасний стан та перспективи

Максим Гребенюк
Деякі питання організаційно-правового забезпечення кібербезпеки: огляд кращих практик зарубіжного досвіду

Ігор Метельський
Окремі аспекти юридичного змісту посягання, передбаченого статтею 347 КК України

Олександр Павлюк
Пізнавальна діяльність слідчого на початковому етапі розслідування вбивств осіб похилого віку та одиноких осіб, пов’язаних із заволодінням їхнім майном

Тімеа Сегеді
Прояви «необхідної співучасті»: порівняльна характеристика за кримінальним правом Німеччини та України

КРИМIНОЛОГIЯ

Наталія Болібрух
Загальносоціальні засади реалізації кримінологічної моделі студента закладу вищої освіти у напрямі запобігання корисливо-насильницьким злочинам проти власності

КРИМIНАЛЬНИЙ ПРОЦЕС

Ігор Зіньковський
Повноваження слідчого щодо повернення тимчасово вилученого майна

Сергій Кудінов
Шляхи удосконалення правового регулювання забезпечення Службою безпеки України антитерористичної безпеки

Вероніка Починок
Судова практика застосування тимчасового відсторонення судді від здійснення правосуддя

КРИМIНАЛIСТИКА

Дмитро Васін
Допит потерпілого під час розслідування втягнення неповнолітніх у заняття проституцією

Крістіна Кравченко
Тактика проведення обшуків під час розслідування торгівлі людьми з метою трудової експлуатації

ПРОКУРАТУРА

Володимир Клочков
Проблеми законодавчого забезпечення діяльності системи прокуратури та досудового слідства

РЕЦЕНЗIЇ

Євген Письменський
Нове актуальне дослідження кримінально-правових проблем звільнення від покарання та його відбування (рецензія на монографію О.П. Гороха «Сучасні кримінально-правові проблеми звільнення від покарання та його відбування»)

2019

 

Підприємництво, господарство і право №1

 

Підприємництво, господарство і право №2

 

Підприємництво, господарство і право №12 2018

Підприємництво, господарство і право №12 2018

Зміст

ЦИВIЛЬНЕ ПРАВО I ПРОЦЕС

Наталія Блажівська
Мораторій на звернення стягнення на майно боржника в законодавстві України та в практиці ЄСПЛ

Владислав Васильєв
Диспозитивність норм цивільного права з точки зору формально-догматичного підходу

Віктор Калюжний
Цивільно-правовий захист при невиконанні договору найму житла

Ірина Лукасевич-Крутник
Поняття та правова характеристика договорів із надання транспортних послуг

Ярослав Мельник
Категорія «ризик» у цивільному процесі: сутність, момент виникнення та видова класифікація

Надія Міловська
Правова природа договору особистого страхування

Катерина Москаленко
Вибір статі майбутньої дитини за соціальними та медичними показаннями: проблеми правового регулювання

Юлія Навроцька
Роль обсягу арбітражного застереження (арбітрабельності) для відкриття арбітражного провадження

Наталія Процьків
Особливості практичного застосування медіації в спадкових спорах

Галина Прусенко
Види процесуальних договорів у цивільному судочинстві

Неля Савчин
Завдання цивільного судочинства крізь призму практики Європейського суду з прав людини

Володимир Скрипник
Житло як особливий об’єкт цивільних прав

Олександр Соболєв
Любов як морально-правова категорія приватного права

Владислав Ткаченко
Щодо особливостей виникнення права власності на об’єкти самочинного будівництва

Оксана Угриновська, Григорій Гембара
Спрощене позовне провадження: законодавча регламентація та проблеми судової практики

Георгій Харченко
Проблеми позовної давності під час витребування земельних ділянок за позовами в інтересах держави

Олеся Харченко
Невідповідність позначення публічному порядку, принципам гуманності й моралі як абсолютна підстава для відмови в наданні правової охорони знака

Еліза Шигапова
Аспекти відшкодування моральної шкоди в практиці Європейського суду з прав людини

ГОСПОДАРСЬКЕ ПРАВО I ПРОЦЕС

Олена Гончаренко
Актуальні питання правового статусу саморегулівних організацій в Україні

Марина Кузьміна
Проблеми створення об’єктів відновлюваної енергетики

Катерина Намака
Ризики сторін у договорі франчайзингу та правові способи їх мінімізації

Анастасія Токунова
Керівні принципи ООН у сфері бізнесу і прав людини як правовий інструмент забезпечення сталого розвитку країни

ТРУДОВЕ ПРАВО

Гасам Ахмедов, Ян Чуб
Право на страйк в українському законодавстві та у практиці ЄСПЛ

Сергій Константиновський
Правова природа юридичного явища «вимушений прогул»

Любов Красноруцька
Нетипова форма зайнятості в системі трансформації ринку праці України

Ірина Лагутіна
Припинення виконання роботи працівником у разі затримки виплати заробітної роботи як неюрисдикційна форма захисту трудових прав працівників

Сергій Сільченко
Особливості розгляду трудових спорів з урахуванням змінених процесуальних норм

АГРАРНЕ ПРАВО

Тетяна Курман
Проблеми законодавчого забезпечення виробництва органічної продукції тваринництва

АДМIНIСТРАТИВНЕ ПРАВО I ПРОЦЕС

Євген Бакутін
Сучасний стан нормативно-правового забезпечення використання технічних засобів фіксації правопорушень в Україні

Юрій Буглак
Види відносин та сфери, які зумовлюють розмежування повноважень між органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування

Микола Васюк
Органи публічного управління як суб’єкти надання послуг у медичній галузі України

Олег Дубинський
Сутність і особливості державного контролю за додержанням законодавства на автомобільному транспорті

Сергій Жуков
Професійна етика суддів: правові аспекти

Володимир Перепелюк
Зміст обов’язку (повноваження) суб’єкта як критерій предметної юрисдикції

Юлія Склярова
Атестація поліцейських в Україні (історико-правовий аспект)

Володимир Столбовий
Мілітаризовані формування як особливі суб’єкти службових правовідносин у сфері національної безпеки України

Олександр Ткаченко
Нормативно-правове регулювання адміністративної відповідальності військовослужбовців Національної гвардії України

Оксана Топчій
Адміністративно-правові аспекти захисту права неповнолітнього на безпечне інформаційне середовище

Ольга Шайтуро
Органи місцевого самоврядування як суб’єкт протидії злочинності: правове регулювання

КОНСТИТУЦIЙНЕ ПРАВО

Михайло Баймуратов, Олена Гріненко, Олександр Биков, Анатолій Коструба
Представництво президента України в Автономній Республіці Крим у сучасних правових механізмах

ФIНАНСОВЕ ПРАВО

Артем Котенко, Олександра Паращенко
Зловживання органами Державної фіскальної служби України своїми повноваженнями під час проведення перевірок як принцип діяльності

Христина Лугова
Удосконалення адміністрування податків в Україні з урахуванням європейського досвіду

Наталія Похил
Шляхи модернізації загальнообов’язкового державного пенсійного страхування та недержавного пенсійного забезпечення в Україні

Марина Садченко, Ігор Крикунов
Проблемні концепції правового регулювання індустріальних та технологічних парків

Валерій Тацієнко
Актуальність дослідження питань протидії транснаціональній економічній злочинності

ТЕОРIЯ ДЕРЖАВИ I ПРАВА

Юлія Богомол
Особливості реалізації функцій держави

Олег Ганьба
Поняття, ознаки та особливості суб’єктів архаїчних правовідносин первісного родового суспільства

Наталія Мазаракі
Щодо поняття медіабельності спору

КРИМIНАЛЬНЕ ПРАВО

Сергій Абламський
До питання класифікації учасників кримінального провадження, уповноважених на здійснення захисту

Андрій Андрушко
Проблеми кримінально-правової охорони честі та гідності особи

Ігор Готвянський
Відмежування шахрайства в господарській діяльності від інших складів злочину

Микола Карпенко
Кваліфікації окремих військових злочинів, учинених за сукупністю злочинів

Михайло Кондра
Правове значення ідентичності: аналіз крізь призму принципу рівності у кримінальному праві України

Олена Олійник
Принцип гуманізму в кримінальному праві України

Олександр Сачко
Проблеми кримінального провадження щодо осіб зі статусом недоторканності, адвокатів та інших посадових осіб, щодо яких передбачений підвищений ступінь захисту

Богдан Телефанко
Пробація як захід кримінально-правового впливу на рецидивну злочинність

КРИМIНОЛОГIЯ

Дмитро Беседа
Міграційна криза в ЄС та її вплив на безпекову ситуацію в Україні

Володимир Женунтій, Поліна Зеленяк
Особливості кримінально-правової охорони здоров’я дітей на пострадянському просторі: порівняльно-правове дослідження

КРИМIНАЛЬНИЙ ПРОЦЕС

Марія Градовська
Актуальні питання протидії корупції у міграційній сфері у контексті забезпечення національної безпеки України

Микита Карташов
Кримінальна процесуальна відповідальність

КРИМIНАЛIСТИКА

Ірина Кравчук
Використання можливостей судових експертиз у межах розслідування кримінальних правопорушень проти довкілля

Тетяна Орлова
Особливості початкового етапу розслідування кримінальних правопорушень, пов’язаних із вибухами, загрозою вибухів або виявленням вибухових пристроїв

Віталій Святченко
Аналіз сучасного стану досліджень проблем протидії підкупу особи, яка надає публічні послуги

СУДОУСТРIЙ

Вікторія Левківська
Критерії оцінки доказів у цивільному судочинстві України

МIЖНАРОДНЕ ПРАВО

Оксана Волощук, Максим Гетманцев
Відвід арбітра в міжнародному комерційному арбітражі

Мальвіна Грушко
Джерела міжнародного гуманітарного права та внутрішньодержавного права

Кристина Кончина
Фрагментація в міжнародному праві: проблема чи неминучість?

Аліна Лебедєва
Окремі правові аспекти відповідальності міжнародних організацій за порушення міжнародних зобов’язань

Владислав Чігер
Сучасні міжнародно-правові проблеми правового регулювання арктичного регіону

Підприємництво, господарство і право №1 2019

Підприємництво, господарство і право №1 2019

Зміст

ЦИВIЛЬНЕ ПРАВО I ПРОЦЕС

Марія Бондарєва
Медіативний аспект у нотаріальній діяльності з оформлення спадкових прав

Ірина Лукасевич-Крутник
Одержувач вантажу як учасник договірних відносин із надання транспортних послуг

Оксана Матіяш
Нові підходи Гаазької конференції до систематизації норм міжнародного приватного права

Ярослав Мельник
Обмеження судом цивільних процесуальних прав як інструмент забезпечення пропорційності в цивільному процесі

Вікторія Мироненко
Права володіння, користування і розпорядження власністю за цивільним законодавством

Галина Супрун
Зарубіжний досвід підготовки медіаторів та можливості його застосування в Україні

Роксолана Ханик-Посполітак, Володимир Посполітак
«Досудове», «альтернативне», «позасудове» врегулювання/вирішення приватноправових спорів: співвідношення понять

Георгій Харченко
Перехід речових прав за договором (каузальна та абстрактна моделі)

ГОСПОДАРСЬКЕ ПРАВО І ПРОЦЕС

Тетяна Швидка
Історія становлення і формування конкурентного законодавства (іноземний досвід)

Тетяна Шемета
Частка в статутному капіталі товариства з обмеженою відповідальністю: поняття, правова природа

ТРУДОВЕ ПРАВО

Сергій Вавженчук, Андрій Мидель
Деякі проблеми розуміння відкладальних та скасувальних умов трудового договору

Тетяна Колєснік
Правові засади забезпечення дисципліни праці у країнах із розвиненою ринковою економікою

Анастасія Ніколенко
Міжнародні договори у системі джерел трудового права України

Вікторія Сичова
Сутність локального правового регулювання трудових відносин в Україні

Світлана Скакун
Правове регулювання стажування наукових і науково-педагогічних працівників

Наталія Швець, Дмитро Черняченко
Електронна форма трудового договору в контексті реформування законодавства про працю

АДМIНIСТРАТИВНЕ ПРАВО I ПРОЦЕС

Владислав Карелін
Заходи адміністративного примусу та особливості їх застосування у сфері організації виконання покарань

Євген Когутич
Принципи як складовий елемент контролю за діяльністю приватних виконавців в Україні

Марія Колеснікова, Лідія Калініченко
Теоретико-правові засади адміністративної відповідальності

Анатолій Матвійчук
Адміністративно-правове забезпечення державної регуляторної політики

Юлія Мельник
Форми управління кадровою політикою в системі контролюючих органів у податковій та митній сферах

Ірина Петрова
Митна служба Німеччини в інтегрованій системі митних служб Європейського Союзу

Олександр Сіводін
Правове положення уповноваженого органу та замовників здійснення публічних закупівель в Україні

Євген Скрипа
Розвиток правових засад забезпечення безпеки на автомобільному транспорті до набуття Україною незалежності

Тетяна Чехович
Адміністративна відповідальність публічних службовців як засіб гарантування та реалізації принципу рівності перед законом у сфері публічного управління

IНФОРМАЦIЙНЕ ПРАВО

Оксана Топчій
Складові інформаційної безпеки неповнолітніх як об’єкти правового регулювання та правового впливу

КРИМIНОЛОГIЯ

Олена Бугера
Сучасні кримінологічні стратегії запобігання злочинності з використанням мережі Інтернет: зарубіжний досвід

Олена Тихонова
Актуальні питання профілактики фінансової злочинності

РЕЦЕНЗIЇ

Ілля Каракаш
Сучасні тенденції в дослідженні проблем правового забезпечення сталого розвитку сільськогосподарського виробництва

Підприємництво, господарство і право №11 2018

Підприємництво, господарство і право №11 2018

Зміст

ЦИВIЛЬНЕ ПРАВО I ПРОЦЕС

Олексій Артикуленко
Теоретичні аспекти правоздатності юридичної особи

Ірина Верес, Ганна Ярега
Електронні гроші та криптовалюта як засоби розрахунків у сфері електронної комерції

Уляна Гришко
Особливості відповідальності перевізника за шкоду, завдану каліцтвом, іншим ушкодженням здоров’я або смертю пасажира

Ірина Дзера
Поняття та правова природа недійсних правочинів

Лариса Красицька
Розмежування спадкового договору та інших правочинів у цивільному праві

Ілля Наставний
Особливості альтернативно-договірних форм захисту суб’єктивних цивільних прав учасниками професійних спортивних відносин

Viktoriia Shulika
Protecting intersex human right of self-determination

Олена Шурин, Соломія Петрик
Особливості розгляду і вирішення індивідуальних трудових спорів в порядку цивільного судочинства

ГОСПОДАРСЬКЕ ПРАВО І ПРОЦЕС

Ірина Шміло
Особливості відповідальності сторін за договором концесії

ТРУДОВЕ ПРАВО

Василь Бонтлаб
Нормаивно-правове забезпечення вирішення колективних трудових спорі (конфліктів): науково-теоретичний аспект

ЗЕМЕЛЬНЕ ПРАВО

Аліна Левенець
Підстави виникнення обов’язку орендної плати за землю

ЕКОЛОГIЧНЕ ПРАВО

Роман Смолярчук
Особливості набуття права приватної власності на ліси за українським законодавством

АДМIНIСТРАТИВНЕ ПРАВО I ПРОЦЕС

Олександр Бондаренко
До характеристики обов’язків сторін податкового спору під час його вирішення в судовому порядку

Юрій Буглак
Проблеми розмежування повноважень між органами виконавчої влади і органами місцевого самоврядування в Україні

Олег Дубинський
Об’єкт та предмет контролю за додержанням законодавства на транспорті в Україні

Людмила Жуковська
Повноваження спеціально уповноважених суб’єктів у сфері протидії корупції в Україні

Ганна Іванова
Щодо адміністративно-правової характеристики суб’єктів агропромислового комплексу України

Валерій Коваль
Елементи адміністративно-правового статусу військовослужбовців

Тетяна Коломоєць
Щорічне оцінювання результатів службової діяльності державних службовців в Україні: чи досконалою є обрана нормативна модель?

Лада Котяж
Поняття публічного адміністрування у сфері державної реєстрації в Україні

Вікторія Крижановська, Анатолій Крижановський
Тенденції розвитку державної правоохоронної служби в Європейському Союзі

Олександр Логінов, Валерій Барчук
Правові засоби забезпечення зайнятості осіб, звільнених з військової служби

Анатолій Матвійчук
Визначення адміністративно-правового регулювання у сфері забезпечення регуляторної політики

Володимир Нікітін
Поняття адміністративно-правового забезпечення державної реєстрації в Україні

Віктор Тімашов, Олена Севастьяненко
Правове регулювання банківської таємниці

Сергій Циганок
Поняття і зміст адміністративно-правового забезпечення діяльності прокуратури України

КОНСТИТУЦIЙНЕ ПРАВО

Ірина Волкова
Юридичні факти-стани у динаміці конституційних правовідносин

Вікторія Породько
Право на недоторканність особистого життя людини: проблема термінології

ФIНАНСОВЕ ПРАВО

Дар’я Коробцова
Визначення та ознаки принципів бюджетного права України

Тетяна Чорна
Податково-правовий зміст права власності на нерухоме майно

Наталія Якимчук
Податкова адреса фізичної особи як критерій визначення місцевого бюджету, до якого належить перераховувати податок на доходи фізичних осіб

IНФОРМАЦIЙНЕ ПРАВО

Дарія Маріц
Поняття «суспільний інтерес» в інформаційних правовідносинах

ТЕОРIЯ ДЕРЖАВИ I ПРАВА

Юлія Боброва
Ґендерний вимір організаційно-правового забезпечення роботи судді

Світлана Іскра
Визначення правової доктрини у її співвідношенні з юридичною наукою

Ярослав Мельник
Конфліктне право як комплексний елемент правової безпеки та його місце в системі цивільного процесу

Яна Тицька
«Академічна доброчесність» та «академічна відповідальність» у забезпеченні якості освіти

КРИМIНАЛЬНЕ ПРАВО

Сергій Колос
Об'єкт злочину у науці кримінального права

Віктор Павленко
Вдосконалення кримінальної відповідальності за злочини, пов’язані з тероризмом

Марина Хоменко
Злочин проти статевої свободи і статевої недоторканності особи: особливості законодавчого регулювання сьогодення

КРИМIНОЛОГIЯ

Сергій Митич
Спеціально-кримінологічні заходи запобігання злочинам, що вчиняються у сфері виготовлення та обігу лікарських засобів

Сергій Павленко
Тактика запобігання доведенню неповнолітніх до самогубств через соцальні мережі (Інтернет-спільноти): сучасні вітчизняні реалії та зарубіжний досвід

РЕЦЕНЗIЇ

Віталій Яроцький
Рецензія на монографію П. Д. Гуйвана «Теоретичні питання строків у приватному праві»