Підприємництво, господарство і право №12 2017

Підприємництво, господарство і право №12 2017

Зміст

ЦИВIЛЬНЕ ПРАВО I ПРОЦЕС

Анатолій Бабаскін
Співвідношення кредитного договору та договору позики у цивільному законодавстві України

Василь Бонтлаб
Особливості правового статусу прокурора у цивільному процесі

Ганна Буяджи
Результативні трасти

Марина Великанова
Управління ризиком та його стадії: економіко-правовий аналіз

Петро Гуйван
Значення темпоральних чинників у практиці Європейського суду з прав людини. Про шляхи вирішення проблем, пов'язаних із недотриманням часових критеріїв здійснення національного судівництва (частина 7)

Наталя Камінська
Відшкодування моральної шкоди за невиконання або неналежне виконання умов договору про надання туристичних послуг

Вікторія Кожевникова
Правове регулювання здійснення та обмеження права на утримання одного з подружжя

Оксана Коровайко
Формування і зберігання даних державного реєстру прав на нерухоме майно

Олег Кузьмич
Правові аспекти участі третіх осіб у виконанні обов’язку замість боржника у власному інтересі (частина 3 статті 528 Цивільного кодексу України)

Леся Лешанич
Правила Інкотермс у регулюванні відносин міжнародних перевезень

Олена Негода
Розмежування судових юрисдикцій у справах про захист прав та законних інтересів дитини (за матеріалами судової практики)

Ольга Омельченко
Захист біобанками персональних даних донорів у контексті принципу відкритості науки

Андрій Помазанов
Деякі аспекти сутності та змісту касаційного перегляду у цивільному процесі України

Наталія Старікова
Підстави та умови цивільно-правової відповідальності у сфері застосування допоміжних репродуктивних технологій

Ігор Якубівський
Заборона неправомірного використання об’єкта як спосіб захисту майнових прав інтелектуальної власності

ГОСПОДАРСЬКЕ ПРАВО I ПРОЦЕС

Ольга Бакалінська
Сучасні тенденції вдосконалення конкурентного законодавства (щодо угод про обмін інформацією між конкурентами)

Ірина Бутирська
Врегулювання спору за участю судді: перспективи запровадження у господарський процес України

Крістіна Возняковська
Про зовнішні чинники державної економічної політики у сфері забезпечення платоспроможності кредитно-фінансових установ

Елла Деркач, Сергій Павлюк
Актуальні питання правового регулювання перевезення вантажів у прямому змішаному сполученні

Артур Замрига
Господарське договірне право як правовий інститут

Максим Лісовий
Господарсько-правова характеристика договору про надання послуг поштового зв’язку в Україні

Вікторія Мілаш
Поняття та природа цифрового контенту в межах господарського обороту

Ганна Шовкопляс
Запровадження міжнародних стандартів регулювання ринків фінансових послуг в Україні: правовий аспект

Ольга Ясиновська
Організаційно-правові форми державних господарських об'єднань

ТРУДОВЕ ПРАВО

Кесада Татарінова, Венора Лінда
Питання захисту трудових інтересів осіб з обмеженими можливостями в актах ООН

Ірина Орловська
Правові проблеми працевлаштування випускників за спеціальністю «Право»

Євгеній Промський, Наталія Швець
Дисциплінарна відповідальність працівника за проектом Трудового кодексу України

ЗЕМЕЛЬНЕ ПРАВО

Ілля Каракаш
Правове регулювання розгляду та вирішення земельних спорів як гарантія захисту прав на землю

ЕКОЛОГIЧНЕ ПРАВО

Інна Берднік
Співвідношення понять «водний ресурс» і «водний об’єкт»

Юлія Ковейно
Правова основа використання лісів

Роман Цалин
Право державної власності на відходи в Україні

АДМIНIСТРАТИВНЕ ПРАВО I ПРОЦЕС

Ельвіра Абдулкадірова
Принципи розгляду справ про адміністративні правопорушення патрульною поліцією

Микола Гімон
Особливості вияву права на справедливий судовий розгляд адміністративної справи та його складників в апеляційному провадженні

Ігор Діордіца
Гіперболічна теорія розвитку кіберпростору як складова методології дослідження кібербезпекової політики

Тетяна Коломоєць, Павло Лютіков
Обмеження щодо одержання подарунків як засіб запобігання правопорушенням, пов’язаним із корупцією: правовий аспект

Григорій Лученцов
Адміністративна відповідальність за порушення вимог фінансового контролю

Богдана Мельниченко
Правова основа організації та діяльності органів публічного управління в Україні

Наталія Панова
Новітні положення закону України «Про державну службу» 2015 р.

Михайло Русин
Поняття та структура адміністративних правовідносин у галузі вищої освіти

Вікторія Юровська
Метод адміністративного права: теоретико-правовий аналіз

КОНСТИТУЦIЙНЕ ПРАВО

Степан Калинюк
Правові позиції Конституційного Суду України: питання теорії

Богдан Никорович
Окремі аспекти закріплення за іноземцями та особами без громадянства виборчих прав у вітчизняному законодавстві

Андрій Супруновський
Джерела міграційного права України

ФIНАНСОВЕ ПРАВО

Яна Поліщук
Ставка як елемент правового механізму акцизного податку (на прикладі України і Австралії)

IНФОРМАЦIЙНЕ ПРАВО

Мар’яна Щирба
Право на інформовану згоду при медичному втручанні неповнолітнім пацієнтам

Ганна Ярега
Особисті немайнові права авторів

ТЕОРIЯ ДЕРЖАВИ I ПРАВА

Тетяна Міхайліна
Детермінація типології праворозуміння через правосвідомість

Олександра Проць
Збереження самобутності національної правової культури в умовах євроінтеграції та глобалізації

Костянтин Слюсар
Закріплення поколінь прав людини в міжнародних документах

КРИМIНАЛЬНЕ ПРАВО

Андрій Андрушко
Пропозиції щодо удосконалення статті 147 Кримінального кодексу України

Руслан Волинець
Посягання на фондовий ринок за Уложенням про покарання кримінальні та виправні 1845 року

Костянтин Оробець
Класифікація цінностей як елементів аксіосфери кримінального права

КРИМIНОЛОГIЯ

Віктор Дрьомін
Кримінологічний вимір теорії діяльності

КРИМIНАЛЬНИЙ ПРОЦЕС

Тетяна Волошанівська
Застосування судами України практики Європейського суду з прав людини щодо забезпечення права на ефективний захист у кримінальному провадженні

Марина Городецька
Окремі питання обмеження права на власність під час провадження обшуку

Валентина Дрозд
Окремі питання регламентації початку досудового розслідування в умовах проведення правової реформи

Наталя Турман
Поняття та значення угоди про примирення у кримінальному процесі України

ПРОКУРАТУРА

Ігор Демідов
Стан наукової розробленості проблем прокурорського нагляду за проведенням контрольованої поставки, контрольованої та оперативної закупки товарів, предметів і речовин

МIЖНАРОДНЕ ПРИВАТНЕ ПРАВО

Оксана Вайцеховська
Місце міжнародного фінансового права в системі міжнародного права: теоретико-правові аспекти

Володимир Стешенко
Пропозиції щодо удосконалення практики застосування судами України міжнародних договорів

ФIЛОСОФIЯ ПРАВА

Тетяна Угненко
Порядок обрання народних засідателів до обласних судів, військових трибуналів та Верховного суду УРСР у другій половині ХХ ст.