Підприємництво, господарство і право №2 2020

Зміст

ЦИВIЛЬНЕ ПРАВО I ПРОЦЕС

Наталія Башурин
Неюрисдикційні форми захисту науково-технічної інформації

Тетяна Гнатюк
Права та обов’язки сторін договору управління підприємством як єдиним майновим комплексом

Олександр Грабовий
Множинність сторін договору комерційного представництва

Наталія Грущинська
Характеристика нерухомого майна як об’єкта цивільного права

Валерія Джафарова
Правова природа та особливості державної реєстрації речових прав

Антон Киричок
Правомочність на отримання частини майна або його вартості в разі ліквідації товариства (ліквідаційна квота)

Олександр Котуха, Олена Чабан
Особливості вибору права, що застосовується до договору

Наталія Люльчук
Особливості укладення договору про надання правничої допомоги

Олена Сібільова
Відповідальність за порушення договору про надання інформаційних послуг

Георгій Смірнов
Корпоративні права: поняття та правова природа

Ольга Таран
Відшкодування шкоди, завданої скасуванням або затримкою авіарейсу, за договором на туристичне обслуговування

Олександр Чумак
Особливості колізійного регулювання укладання шлюбу

Ольга Ювчиця
Принципи незалежності та безсторонності суду в цивільному судочинстві України: історія виникнення та становлення

ГОСПОДАРСЬКЕ ПРАВО I ПРОЦЕС

Оксана Вінник
Потенціал Господарського кодексу України в ракурсі цифровізації економіки та соціального її спрямування

Олена Гончаренко
Саморегулівні організації у сфері цифрової економіки

Олександр Ковалишин
Товариства осіб у країнах Східної Європи

Яна Левшина
Види відповідальності у процедурі банкрутства

Аріна Савченко
Смерть фізичної особи-боржника як підстава для закриття провадження у справі про банкрутство

Богдан Устименко, Тетяна Устименко
Про правові аспекти видобування вуглеводнів відповідно до угод про розподіл продукції у виключній економічній зоні України

Катерина Харківська
Основні напрями здійснення державного регулювання виробничої діяльності в Україні

ТРУДОВЕ ПРАВО

Ольга Бурлака
Сучасний стан правового регулювання соціального захисту сім’ї, дитинства, материнства та батьківства в Україні

Роман Грищенко
До характеристики об’єктивної сторони дисциплінарного проступку

Віолета Дейнека
Ґенеза і сутність права на працю

Тетяна Жовнір
Співвідношення поняття «самозайнята особа» з іншими суміжними правовими категоріями

Олена Луценко
Звільнення державного службовця за результатами оцінювання службової діяльності

Валентин Мельник
Особливості захисту трудових прав окремих категорій працівників у судовому порядку

Оксана Пожарова, Юрій Пожаров
Юридичні гарантії трудових прав жінок: міжнародні акти та законодавство України

АГРАРНЕ ПРАВО

Ганна Корнієнко
Агробізнес в Україні: правова регламентація як умова виникнення та розвитку

ЗЕМЕЛЬНЕ ПРАВО

Лідія Герасимчук
Набувальна давність як підстава набуття права власності на земельну ділянку

ЕКОЛОГIЧНЕ ПРАВО

Лариса Шевчук
Екологічність як принцип публічних закупівель: законодавство України та стандарти Європейського Союзу

АДМIНIСТРАТИВНЕ ПРАВО I ПРОЦЕС

В’ячеслав Бойко
Поняття суддівської публічної адміністрації

Ганна Васіна
Історичні і правові аспекти витоків адміністративного права України та Іспанії

Ольга Драчевська
До питання визначення поняття «банківська діяльність»

Олег Золотоноша
Реформування місцевого самоврядування в Україні

Олександр Константий
До питання конституціоналізації адміністративного права і судочинства України

Олена Коротун
Інститут адміністративної відповідальності як механізм забезпечення захисту інтелектуальної власності

Мирослава Красноборова
Організаційно-правові можливості залучення Євроюсту для сприяння діяльності спільних слідчих груп в Україні

Леся Миськів
До проблеми визначення поняття «інклюзивна освіта»

Людмила Могілевська
До проблеми взаємодії Національної поліції з громадськістю та з іншими органами державної влади у сфері забезпечення прав і свобод дитини

Олександр Світличний, Альбіна Кадегроб
Суб’єкти публічного управління у сфері запобігання порушенням, пов’язаним з корупцією

Михайло Тернущак
Вплив адміністративної реформи та інших галузевих реформ на теорію адміністративно-правових дисциплін

Катерина Чишко
Державна політика у сфері забезпечення зменшення вживання алкогольних напоїв і їх шкідливого впливу на здоров’я населення: проблеми правового регулювання та шляхи їх вирішення

КОНСТИТУЦIЙНЕ ПРАВО

Віктор Мельник
Багатонаціональна Республіка Болівія: підсумки президентства Ево Моралеса та політичний зміст земельних правовідносин

ФIНАНСОВЕ ПРАВО

Денис Молдованов
Суб’єкт електроенергетики у сфері альтернативної енергетики як об’єкт фінансового права

IНФОРМАЦIЙНЕ ПРАВО

Анастасія Пекар
Співвідношення правових інститутів прав на засоби індивідуалізації від недобросовісної конкуренції

КРИМIНАЛЬНЕ ПРАВО

Вікторія Ботякова
Безпосередній об’єкт злочину ненадання допомоги хворому медичним працівником

Максим Глоба
Кримінально-правові наслідки укладення угоди про визнання винуватості у США та Великобританії

Марія Корабель
Правовий аналіз формування санкцій кримінально-правової норми

Володимир Лутчин
Критерії класифікації кримінальних правопорушень на злочини та кримінальні проступки у кримінальному праві України та Республіки Польща

Олена Ющик
Обмежувальні заходи, що застосовуються до осіб, які вчинили домашнє насильство

КРИМIНОЛОГIЯ

Олена Бахуринська
Окремі питання вдосконалення законодавства у сфері протидії організованій злочинності

Наталія Ліщук
Загальносоціальна профілактика насильницьких дій щодо жінок

Маріана Тома
Історичний виклад розвитку професійної злочинної діяльності на теренах України

КРИМIНАЛЬНИЙ ПРОЦЕС

Ірина Курбатова
Участь прокурора у перегляді судових рішень судом апеляційної інстанції

Юлія Циганюк
Англо-американська система кримінального процесу

КРИМIНАЛIСТИКА

Руслан Комісарчук
Діяльність із виявлення, розслідування та попередження злочинів як об’єкт криміналістичної технології

Владислав Негребецький
Використання рефлексивного мислення та управління під час слідчого експерименту

СУДОУСТРIЙ ТА ПРОКУРАТУРА

Ольга Саленко
Окремі питання етизації судової влади: історичний аспект, міжнародний досвід, національні реалії

МIЖНАРОДНЕ ПРАВО

Олена Банчук-Петросова
Проблеми регулювання міжнародних авіаційних перевезень пасажирів та шляхи удосконалення законодавства

Катерина Буряк
Особливості антикорупційного законодавства в країнах Європейського Союзу

Юлия Панфилова
Развитие правовых элементов пиратства как международного преступления

РЕЦЕНЗIЇ

Наталія Оніщенко
Рецензія на монографію Людмили Михайлівни Андрусів «Техніко-юридичні та методологічні засади оприлюднення нормативно-правових актів»