Підприємництво, господарство і право №4 2019

Підприємництво, господарство і право №4 2019

Зміст

ЦИВIЛЬНЕ ПРАВО I ПРОЦЕС

Олександр Виговський
Доктрина ultra vires та її еволюція в англійській законодавчій та судовій практиці

Ольга Волощенко
Проблеми удосконалення права інтелектуальної власності в умовах євроінтеграції

Сергій Гаргун
Колізії в правовому регулюванні статусу органів студентського самоврядування закладів вищої освіти

Оксана Здрок
Место примирительных процедур в цивилистическом процессе: процедурный подход

Тетяна Кириченко
Правові проблеми незаконного вивезення дитини з країни постійного місця проживання

Алла Колос
Теоретичні проблеми спрощеного провадження у цивільному процесі

Віталій Красуцький
Обсяг зобов’язань майнового поручителя

Володимир Кройтор
Категорія рівності у здійсненні правосуддя у філософії та права: встановлення нових дороговказів

Ірина Лукасевич-Крутник
Ціна як істотна умова договорів про надання транспортних послуг

Дмитро Московчук
Порівняльний аналіз законодавства України та країн англо-саксонської правової системи щодо подання доказів у цивільному процесі

Валерій Петренко
Поняття та зміст моральної шкоди за чинним законодавством

Андрій Потапенко
Ефективні способи захисту майнових прав правовласників (на окремих прикладах судової практики)

Алла Смородина
Часткова та неповна цивільна дієздатність фізичної особи: розпорядження майновими правами інтелектуальної власності

ГОСПОДАРСЬКЕ ПРАВО I ПРОЦЕС

Марія Курей
Поняття та особливості зустрічного забезпечення позову в господарському процесі

Олена Курепіна
Поняття та особливості правового регулювання публічних закупівель вугілля

Ярослав Петруненко
Окремі питання удосконалення господарського законодавства у сфері регулювання засобів забезпечення ефективного використання державних коштів

Віра Чубенко
Деякі питання правового регулювання господарської діяльності щодо виробництва та постачання високотехнологічної продукції в Україні

ТРУДОВЕ ПРАВО

Наталія Орлова
Окремі особливості дисциплінарної відповідальності працівників водного транспорту

ЗЕМЕЛЬНЕ ПРАВО

Наталія Бондарчук
Правові фактори забезпечення реалізації земельних правовідносин

ЕКОЛОГIЧНЕ ПРАВО

Наталія Барабаш
Теоретико-правові аспекти визначення поняття геологічного вивчення надр

АДМIНIСТРАТИВНЕ ПРАВО I ПРОЦЕС

Микола Веселов
Адміністративно-деліктне забезпечення безпеки дітей-пасажирів у дорожньому русі

Максим Калатур
Напрями оптимізації показників оцінки службової діяльності слідчих органів

Сергій Москаленко
Проблеми систематизації правового забезпечення наукової діяльності в сфері цивільної авіації

Ірина Наконечна
Взаємодія правоохоронних органів (підрозділів) з органами державної влади, органами місцевого самоврядування, громадськими організаціями та юридичними особами під час перевірки заяв і повідомлень щодо порушень антикорупційного законодавства

Оксана Швець
Адміністративна відповідальність у сфері захисту ерозійно небезпечних земель

КОНСТИТУЦIЙНЕ ПРАВО

Анатолій Матвійчук
Методи громадського моніторингу законопроектів

Maryna Petryshyna
The system of normative-legal acts of local self-government in Ukraine

Марія Чорна
Cутність права громадян на соціальний захист

ФIНАНСОВЕ ПРАВО

Юлія Кузьменко
Трансформації фінансового законодавства України для врегулювання правничого статусу криптовалют

Галина Полишин
Місцеві податки та збори в Україні та за кордоном

IНФОРМАЦIЙНЕ ПРАВО

Анфіса Нашинець-Наумова
Світовий досвід законодавчої регламентації режимів конфіденційної інформації

ТЕОРIЯ ДЕРЖАВИ I ПРАВА

Ігор Забокрицький
Rule of law framework як механізм забезпечення верховенства права в рамках Європейського Союзу

Марія Коба
Правова культура як предмет вивчення теоретико-правовою наукою

Юлія Корольова
Кореляція принципів верховенства права та верховенства закону в системі джерел права

Руслана Ляшенко
Солідаризм: сутність та перспективи реалізації

Наталя Опольська
Механізм забезпечення прав та свобод людини у динамічному вимірі

Олена Ремез
Історія розвитку розуміння правової концепції безпеки

КРИМIНАЛЬНЕ ПРАВО

Вікторія Бабаніна
Елементи механізму реалізації кримінального законодавства

Роман Гора
Види покарання за зловживання повноваженнями службовою особою юридичної особи приватного права незалежно від організаційно-правової форми

Кристина Кончина, Владислава Сисой
Основні проблеми притягнення до кримінальної відповідальності за доведення до самогубства

Лідія Палюх
Проблеми кваліфікації умисного невиконання засудженим угоди про примирення або про визнання винуватості

Валерія Самотієвич
Кримінально-правовий захист права на життя новонародженої дитини в Україні: проблеми та шляхи їх вирішення

Лілія Тімофєєва
Особливості застосування європейських стандартів щодо неповнолітніх у кримінальному праві України

Марина Хоменко
Співвідношення морального та правового аспектів оцінки злочинів, пов’язаних із наданням медичної допомоги

Вікторія Яворська
Періоди нормативного визначення юридичної природи актів судового тлумачення

КРИМIНОЛОГIЯ

Максим Гребенюк, Андрій Черняк
Деякі питання організаційно-правового характеру боротьби з організованою злочинністю в сучасних умовах

Андрій Регуш
Поняття виробництва, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання з метою збуту наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів як частини незаконного обігу наркотичних засобів

КРИМIНАЛЬНИЙ ПРОЦЕС

Оксана Кучинська, Олег Щиголь
Забезпечення права засудженого на справедливий суд в аспекті перегляду судових рішень за виключними обставинами на прикладі рішення ЄСПЛ у справі «Петухов проти України»

Євгеній Лазоренко, Ярослав Помаз
Деякі проблеми використання протоколів проведення негласних слідчих (розшукових) дій та додатків до них

Василь Тимошук
Поняття і завдання судового огляду у кримінальному провадженні

КРИМIНАЛIСТИКА

Ольга Вакулик
Насильство як спосіб вчинення злочинів проти правосуддя

Христина Івасюк
Особа злочинця як елемент криміналістичної характеристики шахрайства у сфері страхування майна

МIЖНАРОДНЕ ПРАВО

Олександр Андрійченко, Олена Чернецька
Практика Європейського суду з прав людини у здійсненні правосуддя

АКТУАЛЬНI ПИТАННЯ ЮРИДИЧНОЇ НАУКИ

Василь Костицький, Ірина Костицька
Відповідальне представницьке правління як теоретико-правова основа формування і здійснення влади в умовах глобальних викликів