Підприємництво, господарство і право №5 2019

Підприємництво, господарство і право №5 2019

Зміст

ЦИВIЛЬНЕ ПРАВО I ПРОЦЕС

Сергій Вавженчук
Деякі ознаки договору як юридичного факту та договору-правовідношення

Петро Гуйван
Справедливість судового захисту прав українців у Європейському суді з прав людини

Микита Карташов
Проблеми реалізації права на звернення до суду

Наталія Килинник, Ірина Ковальчук
Застосування інституту медіації в справах про розірвання шлюбу

Андрій Кличков
Зміна або припинення майнових та особистих немайнових прав як наслідок визнання фізичної особи безвісно відсутньою, зниклою безвісти та оголошення її померлою

Олена Лубчук
Суб’єкти прав інтелектуальної власності на аудіовізуальний твір

Ірина Лукасевич-Крутник
Відправник вантажу як учасник договірних відносин із надання транспортних послуг

Наталія Люльчук
Європейський досвід цивільно-правового регулювання надання правничої допомоги

Вікторія Рассказова
Юридичні особливості відносин із відступного

Георгій Смірнов
Правове регулювання захисту корпоративних прав: порівняльно-правовий аналіз

Вікторія Смірнова
Правові підстави участі присяжних у цивільному судочинстві України

Георгій Харченко
Поділ речових прав у доктрині цивільного права

Марія Шевелуха
Заочний розгляд справи в цивільному провадженні

Еліза Шигапова
Відшкодування моральної шкоди в Україні з урахуванням європейського досвіду

ГОСПОДАРСЬКЕ ПРАВО I ПРОЦЕС

Сергій Константиновський
Кодекс України з процедур банкрутства: новели та перспективи

Ярослав Петруненко
Удосконалення господарсько-правової відповідальності за правопорушення у сфері використання державних коштів

ТРУДОВЕ ПРАВО

Олеся Проценко
Нормативи і тривалість робочого часу

ЕКОЛОГIЧНЕ ПРАВО

Любов Красноруцька
Правове регулювання охорони земель від забруднення пестицидами та агрохімікатами

АДМIНIСТРАТИВНЕ ПРАВО I ПРОЦЕС

Антон Бойко
Якість адміністративно-процесуального законодавства як наукова та правова категорія

Олександр Бондаренко
Адміністративна форма вирішення податкового спору: переваги та недоліки

Сергій Бортник
Договірне регулювання права на працю поліцейських

Костянтин Бугайчук
Кадрова політика та кадрове забезпечення публічного адміністрування в органах Національної поліції

Ярослав Буряк
Захист прав та законних інтересів працівника судами загальної юрисдикці

Марія Гаврильців, Галина Лук’янова
Поняття та юридична природа спорів, що розглядаються в порядку адміністративного судочинства

Олександр Іванов
Принципи діяльності національного агентства з питань запобігання корупції

Наталія Капітаненко
Адміністративна відповідальність за отримання, використання та розголошення комерційної таємниці за ч. 3 ст. 164-4 КУпАП

Олена Коротун
Адміністративно-правове регулювання охорони засобів індивідуалізації учасників господарського обороту та послуг

Артем Котенко, Олександра Паращенко
Дотримання принципу правової визначеності в процесі здійснення державного нагляду (контролю)

Сергій Москаленко
Система принципів державного контролю в галузі цивільної авіації

Ольга Разумова
Забезпечення митної безпеки України з урахуванням зарубіжного досвіду

Тетяна Рекуненко
Виконавче провадження у справах про адміністративні правопорушення

КОНСТИТУЦIЙНЕ ПРАВО

Володимир Гірняк
Земельні ресурси як об’єкти комунальної власності міста

Олександр Піфко
Моделі конституційно-правового регулювання статусу професійних спілок у країнах Європейського Союзу

Ольга Чепель
Реформа муніципальних органів та адміністративно-територіального устрою: на прикладі України, Польщі й Латвії

ФIНАНСОВЕ ПРАВО

Віта Форсюк
Філософсько-правові аспекти тлумачення принципів податкового права

IНФОРМАЦIЙНЕ ПРАВО

Олександр Берназюк
Адміністративні електронні послуги: поняття та умови впровадження в Україні

ТЕОРIЯ ДЕРЖАВИ I ПРАВА

Олена Козинець, Світлана Ігнатенко
Вплив географічних факторів на форму правління: теоретичне обґрунтування

Володимир Прощаєв
Зовнішня розвідка за радянських часів: правове регулювання організації та діяльності

Володимир Січевлюк
Складна правосуб’єктність об’єднань осіб: теоретична конструкція та прикладні втілення

Олена Ткаля, Анастасія Зуєва
Правовий нігілізм як фактор впливу на національну безпеку держави

КРИМIНАЛЬНЕ ПРАВО

Володимир Беньківський
Логічні та юридичні передумови дослідження причинного зв’язку у кримінальному праві

Андрій Боровик
Корупційні практики та методи їх подолання у державах Європи

Валерія Докучаєва
Бандитизм як злочинне діяння, що характеризується особливою суспільною небезпечністю

Карина Корнієнкова
Кримінальна відповідальність за доведення до самогубства

Данило Макарчук
Поняття кримінально караного діяння у конституціях України, Франції та ФРН

Маріанна Саградян
Убивство у стані сильного душевного хвилювання

Дмитро Третьяков
Кримінально-правова протидія злочину, передбаченого ст. 369 КК України

Ірина Христич
Генезис пенітенціарної системи в Україні та світі

Владислав Чігер
Кримінальна відповідальність за торгівлю людьми

КРИМIНАЛЬНИЙ ПРОЦЕС

Надія Бублик
Процесуальний статус особи, щодо якої обвинувальна діяльність здійснюється без повідомлення про підозру

Аліна Лебедєва
Особливості процесуального статусу понятого у кримінальному провадженні

Олександр Посвистак
Здійснення повідомлення про підозру особам, щодо яких здійснюється особливий порядок кримінального провадження

Наталя Турман
Інтитут медіації в кримінальному процесі Польщі та України

Ірина Шаповалова
Застосування слідчим суддею практики Європейського суду з прав людини як напрям підвищення ефективності здійснення судового контролю в кримінальному провадженні

Сергій Шульгін
Поняття обґрунтованості підозри в кримінальному провадженні

КРИМIНАЛIСТИКА

Яна Найдьон
Поняття та класифікація віртуальних слідів кіберзлочинів

Владислав Негребецький
Законодавча регламентація перевірки показань на місці як підвищення ефективності боротьби зі злочинністю

Віктор Сезонов
Сутність і значення комплексного експертно-криміналістичного дослідження транспортних засобів

Віоллета Федчишина
Особливості призначення судово-економічної експертизи з питань обліку розрахунків з дебіторами і кредиторами

СУДОУСТРIЙ

В’ячеслав Бойко
Чинники негативного впливу на судову владу

ПРОКУРАТУРА

Сергій Циганок
Поняття та особливості адміністративних елементів статусу прокуратури України

МIЖНАРОДНЕ ПРИВАТНЕ ПРАВО

Татьяна Булыкина
Проблемы реализации иммунитета должностных лиц государств от уголовной юрисдикции

Оксана Вайцеховська
Інституційні основи міжнародного фінансового правопорядку: шляхи вдосконалення

Катерина Міліцина
Об'єкти, створені за допомогою штучного інтелекту і штучним інтелектом безпосередньо, та авторське право США