Підприємництво, господарство і право №12 2018

Підприємництво, господарство і право №12 2018

Зміст

ЦИВIЛЬНЕ ПРАВО I ПРОЦЕС

Наталія Блажівська
Мораторій на звернення стягнення на майно боржника в законодавстві України та в практиці ЄСПЛ

Владислав Васильєв
Диспозитивність норм цивільного права з точки зору формально-догматичного підходу

Віктор Калюжний
Цивільно-правовий захист при невиконанні договору найму житла

Ірина Лукасевич-Крутник
Поняття та правова характеристика договорів із надання транспортних послуг

Ярослав Мельник
Категорія «ризик» у цивільному процесі: сутність, момент виникнення та видова класифікація

Надія Міловська
Правова природа договору особистого страхування

Катерина Москаленко
Вибір статі майбутньої дитини за соціальними та медичними показаннями: проблеми правового регулювання

Юлія Навроцька
Роль обсягу арбітражного застереження (арбітрабельності) для відкриття арбітражного провадження

Наталія Процьків
Особливості практичного застосування медіації в спадкових спорах

Галина Прусенко
Види процесуальних договорів у цивільному судочинстві

Неля Савчин
Завдання цивільного судочинства крізь призму практики Європейського суду з прав людини

Володимир Скрипник
Житло як особливий об’єкт цивільних прав

Олександр Соболєв
Любов як морально-правова категорія приватного права

Владислав Ткаченко
Щодо особливостей виникнення права власності на об’єкти самочинного будівництва

Оксана Угриновська, Григорій Гембара
Спрощене позовне провадження: законодавча регламентація та проблеми судової практики

Георгій Харченко
Проблеми позовної давності під час витребування земельних ділянок за позовами в інтересах держави

Олеся Харченко
Невідповідність позначення публічному порядку, принципам гуманності й моралі як абсолютна підстава для відмови в наданні правової охорони знака

Еліза Шигапова
Аспекти відшкодування моральної шкоди в практиці Європейського суду з прав людини

ГОСПОДАРСЬКЕ ПРАВО I ПРОЦЕС

Олена Гончаренко
Актуальні питання правового статусу саморегулівних організацій в Україні

Марина Кузьміна
Проблеми створення об’єктів відновлюваної енергетики

Катерина Намака
Ризики сторін у договорі франчайзингу та правові способи їх мінімізації

Анастасія Токунова
Керівні принципи ООН у сфері бізнесу і прав людини як правовий інструмент забезпечення сталого розвитку країни

ТРУДОВЕ ПРАВО

Гасам Ахмедов, Ян Чуб
Право на страйк в українському законодавстві та у практиці ЄСПЛ

Сергій Константиновський
Правова природа юридичного явища «вимушений прогул»

Любов Красноруцька
Нетипова форма зайнятості в системі трансформації ринку праці України

Ірина Лагутіна
Припинення виконання роботи працівником у разі затримки виплати заробітної роботи як неюрисдикційна форма захисту трудових прав працівників

Сергій Сільченко
Особливості розгляду трудових спорів з урахуванням змінених процесуальних норм

АГРАРНЕ ПРАВО

Тетяна Курман
Проблеми законодавчого забезпечення виробництва органічної продукції тваринництва

АДМIНIСТРАТИВНЕ ПРАВО I ПРОЦЕС

Євген Бакутін
Сучасний стан нормативно-правового забезпечення використання технічних засобів фіксації правопорушень в Україні

Юрій Буглак
Види відносин та сфери, які зумовлюють розмежування повноважень між органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування

Микола Васюк
Органи публічного управління як суб’єкти надання послуг у медичній галузі України

Олег Дубинський
Сутність і особливості державного контролю за додержанням законодавства на автомобільному транспорті

Сергій Жуков
Професійна етика суддів: правові аспекти

Володимир Перепелюк
Зміст обов’язку (повноваження) суб’єкта як критерій предметної юрисдикції

Юлія Склярова
Атестація поліцейських в Україні (історико-правовий аспект)

Володимир Столбовий
Мілітаризовані формування як особливі суб’єкти службових правовідносин у сфері національної безпеки України

Олександр Ткаченко
Нормативно-правове регулювання адміністративної відповідальності військовослужбовців Національної гвардії України

Оксана Топчій
Адміністративно-правові аспекти захисту права неповнолітнього на безпечне інформаційне середовище

Ольга Шайтуро
Органи місцевого самоврядування як суб’єкт протидії злочинності: правове регулювання

КОНСТИТУЦIЙНЕ ПРАВО

Михайло Баймуратов, Олена Гріненко, Олександр Биков, Анатолій Коструба
Представництво президента України в Автономній Республіці Крим у сучасних правових механізмах

ФIНАНСОВЕ ПРАВО

Артем Котенко, Олександра Паращенко
Зловживання органами Державної фіскальної служби України своїми повноваженнями під час проведення перевірок як принцип діяльності

Христина Лугова
Удосконалення адміністрування податків в Україні з урахуванням європейського досвіду

Наталія Похил
Шляхи модернізації загальнообов’язкового державного пенсійного страхування та недержавного пенсійного забезпечення в Україні

Марина Садченко, Ігор Крикунов
Проблемні концепції правового регулювання індустріальних та технологічних парків

Валерій Тацієнко
Актуальність дослідження питань протидії транснаціональній економічній злочинності

ТЕОРIЯ ДЕРЖАВИ I ПРАВА

Юлія Богомол
Особливості реалізації функцій держави

Олег Ганьба
Поняття, ознаки та особливості суб’єктів архаїчних правовідносин первісного родового суспільства

Наталія Мазаракі
Щодо поняття медіабельності спору

КРИМIНАЛЬНЕ ПРАВО

Сергій Абламський
До питання класифікації учасників кримінального провадження, уповноважених на здійснення захисту

Андрій Андрушко
Проблеми кримінально-правової охорони честі та гідності особи

Ігор Готвянський
Відмежування шахрайства в господарській діяльності від інших складів злочину

Микола Карпенко
Кваліфікації окремих військових злочинів, учинених за сукупністю злочинів

Михайло Кондра
Правове значення ідентичності: аналіз крізь призму принципу рівності у кримінальному праві України

Олена Олійник
Принцип гуманізму в кримінальному праві України

Олександр Сачко
Проблеми кримінального провадження щодо осіб зі статусом недоторканності, адвокатів та інших посадових осіб, щодо яких передбачений підвищений ступінь захисту

Богдан Телефанко
Пробація як захід кримінально-правового впливу на рецидивну злочинність

КРИМIНОЛОГIЯ

Дмитро Беседа
Міграційна криза в ЄС та її вплив на безпекову ситуацію в Україні

Володимир Женунтій, Поліна Зеленяк
Особливості кримінально-правової охорони здоров’я дітей на пострадянському просторі: порівняльно-правове дослідження

КРИМIНАЛЬНИЙ ПРОЦЕС

Марія Градовська
Актуальні питання протидії корупції у міграційній сфері у контексті забезпечення національної безпеки України

Микита Карташов
Кримінальна процесуальна відповідальність

КРИМIНАЛIСТИКА

Ірина Кравчук
Використання можливостей судових експертиз у межах розслідування кримінальних правопорушень проти довкілля

Тетяна Орлова
Особливості початкового етапу розслідування кримінальних правопорушень, пов’язаних із вибухами, загрозою вибухів або виявленням вибухових пристроїв

Віталій Святченко
Аналіз сучасного стану досліджень проблем протидії підкупу особи, яка надає публічні послуги

СУДОУСТРIЙ

Вікторія Левківська
Критерії оцінки доказів у цивільному судочинстві України

МIЖНАРОДНЕ ПРАВО

Оксана Волощук, Максим Гетманцев
Відвід арбітра в міжнародному комерційному арбітражі

Мальвіна Грушко
Джерела міжнародного гуманітарного права та внутрішньодержавного права

Кристина Кончина
Фрагментація в міжнародному праві: проблема чи неминучість?

Аліна Лебедєва
Окремі правові аспекти відповідальності міжнародних організацій за порушення міжнародних зобов’язань

Владислав Чігер
Сучасні міжнародно-правові проблеми правового регулювання арктичного регіону