Підприємництво, господарство і право №8 2016

Підприємництво, господарство і право №8 2016

Зміст

ЦИВIЛЬНЕ ПРАВО I ПРОЦЕС

Василь Бонтлаб
Новели правового регулювання виконання судових рішень у цивільному судочинстві України

Ірина Верес
Поняття та види особистих немайнових прав авторів

Анатолій Кодинець
Інтелектуальна власність та інформаційні відносини: теоретичні засади правового регулювання

Анастасія Мартинюк
Права та обов’язки сторін у договорі контрактації сільськогосподарської продукції

Катерина Москаленко
Розголошення лікарської таємниці: деякі питання теорії та практики

Оксана Хотинська-Нор
Перспективи розвитку інституту окремої думки судді у цивільному судочинстві України

ГОСПОДАРСЬКЕ ПРАВО I ПРОЦЕС

Вадим Коверзнев
Філософські аспекти формування норм кооперативного права

Ірина Лукач
Парадигма публічних та приватних норм у регулюванні господарських відносин

Володимир Романів, Христина Соломчак
Законодавчі прогалини процесуальної форми Господарського процесуального кодексу України

Руслан Скриньковський, Ірина Нога, Антон Чубенко
Діагностика стану кадрового обліку і діловодства на підприємстві та відповідальність за порушення вимог законодавства у сфері захисту персональних даних

Роман Тарнавський
Щодо подвійної правової природи господарських відносин між венчурними інвесторами та реципієнтами венчурних інвестицій

Олександр Хрімлі
Самозахист як форма захисту прав інвесторів у сфері господарювання

ТРУДОВЕ ПРАВО

Сергій Вавженчук
Зміст охоронних трудових правовідносин: асиметрії правового розуміння

Iryna Lagutina
Legal regulation of the labour of domestic workers

ЗЕМЕЛЬНЕ ПРАВО

Карина Гуща
Вплив Декрету про землю 1917 року на сучасні земельні правовідносини: міф чи реальність?

Олена Літошенко
Особливості правового режиму земель сільськогосподарського призначення

ЕКОЛОГIЧНЕ ПРАВО

Олена Сурілова
Управління геологічним вивченням надр

АДМIНIСТРАТИВНЕ ПРАВО I ПРОЦЕС

Валерій Головко
Право на участь в управлінні державними справами: нотатки до наукової дискусії

Денис Денисюк
Завдання Національної поліції України: проблеми законодавчого закріплення

Максим Жушман
Генезис і сучасний стан адміністративної юстиції України

Світлана Клімова
Інструментальна концепція законодавства про публічні фінанси

Ольга Лавренова
Центральні органи виконавчої влади зі спеціальним статусом

Віталій Пчелін
Правові засади інформаційного забезпечення адміністративного судочинства України

Оксана Терещук
До питання розуміння делегування повноважень в адміністративно-правовій науці та судовій практиці

ФIНАНСОВЕ ПРАВО

Яна Дегтяр
Програмно-цільовий метод у бюджетному процесі в умовах інтеграції України в Європейський Союз

В’ячеслав Дедекаєв
Економіка України в першому десятиріччі незалежності

КРИМIНАЛЬНЕ ПРАВО

Вікторія Бокша
Зарубіжний досвід кримінально-правової протидії порушенням прав споживачів

Юрій Чернега
Підкуп як родове поняття у кримінальному праві України

Марія Чеховська, Ірина Ничитайло
Правові аспекти втягнення неповнолітніх до участі у бойових діях

КРИМIНОЛОГIЯ

Ніна Міняйло
Соціально-економічні передумови формування організованої злочинності в Україні

Олексій Cтулов
Правова регламентація працевикористання засуджених до позбавлення волі: погляд крізь призму Конституції України

КРИМIНАЛЬНИЙ ПРОЦЕС

Ірина Волоско
Дослідження доказів у суді присяжних

Володимир Дяков
Проблеми реалізації принципу змагальності у кримінальному процесі

Василь Луцик, Григорій Ніколайчук
Процесуальний статус прокурора у кримінальному судовому провадженні ФРН

Владислав Негребецький
Перевірочні слідчі (розшукові) дії: сутність і значення

Володимир Фігурський
Окремі проблемні питання перегляду судових рішень за нововиявленими обставинами в кримінальному процесі

КРИМIНАЛIСТИКА

Дмитро Патрелюк
Мета і завдання протидії кримінальному переслідуванню

СУДОУСТРIЙ

Ольга Овсяннікова
Професійна етика суддів та працівників суду як чинник, що впливає на формування громадської думки

ФIЛОСОФIЯ ПРАВА

Валентина Байрачна
Християнсько-правовий вимір впливу рецепції римського права на чинне цивільне право України

Олена Усаченко, Ярослав Мельник (молодший), Марія Мельник, Ярослав Мельник
«Майстер і Маргарита» – М.О. Булгаков: аксіологія свободи, права, політики та відповідальності