Підприємництво, господарство і право №5 2018

Підприємництво, господарство і право №5 2018

Зміст

ЦИВIЛЬНЕ ПРАВО I ПРОЦЕС

Віталій Біленко
Правові наслідки невиконання та неналежного виконання умов договору про застосування допоміжних репродуктивних технологій

Ганна Буяджи
Особливості управління цінними паперами в Україні

Марина Великанова
Підходи до розподілу договірних ризиків

Ірина Дзера
Деякі питання визнання права власності за статтею 392 Цивільного кодексу України

Сергій Дронов
Стан доктринальних досліджень проблематики темпоральних принципів цивільного судочинства

Олександр Задорожний
Деякі проблемні аспекти новел Закону України «Про приватизацію державного і комунального майна»

Олена Коваленко
Проблеми емансипації неповнолітніх осіб, які бажають займатися підприємницькою діяльністю

Іванна Комасюк
Незаконне позбавлення дієздатності на підставі психічного захворювання

Сергій Кравцов, Анна Сокол
Обмеження у дієздатності, визнання особи недієздатною та поновлення у дієздатності: цивільно-процесуальний аспект

Анна Мельник
Методологія дослідження інституту забезпечення військовослужбовців та членів їхніх сімей житловими приміщеннями

Олександр Мілевський, Альона Мілевська
Інститут емансипації за римським та сучасним цивільним правом

Володимир Скрипник
Донорські органи як об’єкти цивільних правовідносин

ГОСПОДАРСЬКЕ ПРАВО I ПРОЦЕС

Крістіна Возняковська
Щодо основних суміжних категорій інституту неплатоспроможності банківської установи

Олена Голіна
До питання про поняття довірчих електронних послуг та їх договірного забезпечення

ТРУДОВЕ ПРАВО

Людмила Вакарюк
Процесуальний правовий режим в трудовому праві України

Лариса Величко
Галузева належність відносин запозиченої праці

Олена Луценко
Призначення державного службовця на вакантну посаду без проведення конкурсу: проблеми правового регулювання

Оксана Мельник
Європейська соціальна хартія у системі джерел права соціального забезпечення: теоретико-правовий аспект

Аліна Неселевська
Проблеми вдосконалення трудової дисципліни через призму реформи державної служби

Анна Сидоренко
Диференціація правового регулювання праці фармацевтичних працівників

АГРАРНЕ ПРАВО

Катерина Ткаченко
Спеціальне товарне рибне господарство як сільськогосподарський товаровиробник у аграрно-правовій доктрині

АДМIНIСТРАТИВНЕ ПРАВО I ПРОЦЕС

Костянтин Бугайчук
Функції публічного адміністрування в органах Національної поліції України: поняття та класифікація

Ніна Дараганова
Організаційно-правова структура суб’єктів управління охороною праці в Україні: шляхи удосконалення

Станіслав Зливко
Роль нормативних актів Міністерства юстиції в правовому регулюванні діяльності керівників у системі виконання покарань

Надія Максіменцева
Правова детермінація поняття публічного адміністрування у галузі використання та охорони надр

Оксана Солдатенко
Інформаційний простір у мережі інтернет: правове регулювання та контроль

Галина Терещук
Реалізація принципу транспарентності в роботі органів місцевого самоврядування

Олег Циганов
Особливості зарубіжної практики надання адміністративних послуг у сфері правоохорони

Ілля Юрійчук
Правове поняття адміністративних процедур

КОНСТИТУЦIЙНЕ ПРАВО

Марія Баргілевич
Реформа конституційної юстиції в Україні у 2017 році

Сергій Константиновський
Щодо питання множинного громадянства в Україні

Любов Красноруцька
Принцип презумції невинуватості громадянина та презумція правоти поліцейського

Віталій Соболенко, Ірина Сокольська
Вплив засобів масової інформації на виборчий процес в Україні

В’ячеслав Шамрай
Методологічні засади впливу сучасних процесів глобалізації на розвиток конституційного права

Еліза Шигапова
Окремі аспекти імплементації Європейської хартії місцевого самоврядування в Україні

ФIНАНСОВЕ ПРАВО

Олена Беляневич
Про диспозитивність регулювання іпотеки за участю майнового поручителя

Віктор Мушенок
Вплив оподаткування на ціноутворення в Україні: фінансово-правові аспекти

ТЕОРIЯ ДЕРЖАВИ I ПРАВА

Аліна Бірюкова
Трансформація національної правової системи в умовах глобалізації

Іван Ковальчук
Організація судової влади у Галичині в складі Австрії та Австро-Угорщини (1772–1918)

Ольга Мінченко
Лінгвістичний аспект у правовому пізнанні

Михайло Рязанов
Співвідношення понять «правда» та «право» в слов’янській правовій культурі

КРИМIНАЛЬНЕ ПРАВО

Олександр Бабіков
Антикорупційні норми козацького права

Євгенія Гладкова
Феноменологічний аналіз наркозлочинності

Світлана Рак
Застосування пробаційних програм при притягненні до відповідальності за службову недбалість

Роман Труба
Єдиноначальність та погодження в реалізації окремих повноважень Директора Державного бюро розслідувань

КРИМIНОЛОГIЯ

Олена Бугера
Використання соціальних Інтернет-мереж для запобігання злочинності

КРИМIНАЛЬНИЙ ПРОЦЕС

Інна Беспалько
Визначення поняття загальних засад кримінального провадження

Владислав Негребецький
Експериментальний метод під час проведення слідчих (розшукових) дій

Владислав Негребецький
Використання методу криміналістичної реконструкції під час слідчого експерименту

Владислав Негребецький
До питання підвищення ефективності фіксації інформації під час слідчого експерименту

КРИМIНАЛIСТИКА

Yuliia Vysotenko, Anna Myrovska
Classification of means of forensic technique used in the investigation of property crimes

Valeriia Dyntu
Cryptocurrency as a means of money laundering

Леонід Курята
Криміналістичні засади розслідування шахрайства

Anna Myrovska, Lesya Patyk
Conceptual provisions of forensic technology

МIЖНАРОДНЕ ПРИВАТНЕ ПРАВО

Тетяна Комарова
Процесуальна автономія національних судів держав-членів ЄС у практиці Суду справедливості Європейського Союзу

Євгенія Ханович
Правове регулювання аліментних зобов’язань батьків з утримання дітей у міжнародних відносинах

РЕЦЕНЗIЇ

Євген Письменський, Олег Грудзур
Сучасна парадигма кримінальної відповідальності за створення злочинних об’єднань та участь у них