Головна

2019

 

Підприємництво, господарство і право №1

 

Підприємництво, господарство і право №1 2019

Підприємництво, господарство і право №1 2019

Зміст

ЦИВIЛЬНЕ ПРАВО I ПРОЦЕС

Марія Бондарєва
Медіативний аспект у нотаріальній діяльності з оформлення спадкових прав

Ірина Лукасевич-Крутник
Одержувач вантажу як учасник договірних відносин із надання транспортних послуг

Оксана Матіяш
Нові підходи Гаазької конференції до систематизації норм міжнародного приватного права

Ярослав Мельник
Обмеження судом цивільних процесуальних прав як інструмент забезпечення пропорційності в цивільному процесі

Вікторія Мироненко
Права володіння, користування і розпорядження власністю за цивільним законодавством

Галина Супрун
Зарубіжний досвід підготовки медіаторів та можливості його застосування в Україні

Роксолана Ханик-Посполітак, Володимир Посполітак
«Досудове», «альтернативне», «позасудове» врегулювання/вирішення приватноправових спорів: співвідношення понять

Георгій Харченко
Перехід речових прав за договором (каузальна та абстрактна моделі)

ГОСПОДАРСЬКЕ ПРАВО І ПРОЦЕС

Тетяна Швидка
Історія становлення і формування конкурентного законодавства (іноземний досвід)

Тетяна Шемета
Частка в статутному капіталі товариства з обмеженою відповідальністю: поняття, правова природа

ТРУДОВЕ ПРАВО

Сергій Вавженчук, Андрій Мидель
Деякі проблеми розуміння відкладальних та скасувальних умов трудового договору

Тетяна Колєснік
Правові засади забезпечення дисципліни праці у країнах із розвиненою ринковою економікою

Анастасія Ніколенко
Міжнародні договори у системі джерел трудового права України

Вікторія Сичова
Сутність локального правового регулювання трудових відносин в Україні

Світлана Скакун
Правове регулювання стажування наукових і науково-педагогічних працівників

Наталія Швець, Дмитро Черняченко
Електронна форма трудового договору в контексті реформування законодавства про працю

АДМIНIСТРАТИВНЕ ПРАВО I ПРОЦЕС

Владислав Карелін
Заходи адміністративного примусу та особливості їх застосування у сфері організації виконання покарань

Євген Когутич
Принципи як складовий елемент контролю за діяльністю приватних виконавців в Україні

Марія Колеснікова, Лідія Калініченко
Теоретико-правові засади адміністративної відповідальності

Анатолій Матвійчук
Адміністративно-правове забезпечення державної регуляторної політики

Юлія Мельник
Форми управління кадровою політикою в системі контролюючих органів у податковій та митній сферах

Ірина Петрова
Митна служба Німеччини в інтегрованій системі митних служб Європейського Союзу

Олександр Сіводін
Правове положення уповноваженого органу та замовників здійснення публічних закупівель в Україні

Євген Скрипа
Розвиток правових засад забезпечення безпеки на автомобільному транспорті до набуття Україною незалежності

Тетяна Чехович
Адміністративна відповідальність публічних службовців як засіб гарантування та реалізації принципу рівності перед законом у сфері публічного управління

IНФОРМАЦIЙНЕ ПРАВО

Оксана Топчій
Складові інформаційної безпеки неповнолітніх як об’єкти правового регулювання та правового впливу

КРИМIНОЛОГIЯ

Олена Бугера
Сучасні кримінологічні стратегії запобігання злочинності з використанням мережі Інтернет: зарубіжний досвід

Олена Тихонова
Актуальні питання профілактики фінансової злочинності

РЕЦЕНЗIЇ

Ілля Каракаш
Сучасні тенденції в дослідженні проблем правового забезпечення сталого розвитку сільськогосподарського виробництва

Підприємництво, господарство і право №11 2018

Підприємництво, господарство і право №11 2018

Зміст

ЦИВIЛЬНЕ ПРАВО I ПРОЦЕС

Олексій Артикуленко
Теоретичні аспекти правоздатності юридичної особи

Ірина Верес, Ганна Ярега
Електронні гроші та криптовалюта як засоби розрахунків у сфері електронної комерції

Уляна Гришко
Особливості відповідальності перевізника за шкоду, завдану каліцтвом, іншим ушкодженням здоров’я або смертю пасажира

Ірина Дзера
Поняття та правова природа недійсних правочинів

Лариса Красицька
Розмежування спадкового договору та інших правочинів у цивільному праві

Ілля Наставний
Особливості альтернативно-договірних форм захисту суб’єктивних цивільних прав учасниками професійних спортивних відносин

Viktoriia Shulika
Protecting intersex human right of self-determination

Олена Шурин, Соломія Петрик
Особливості розгляду і вирішення індивідуальних трудових спорів в порядку цивільного судочинства

ГОСПОДАРСЬКЕ ПРАВО І ПРОЦЕС

Ірина Шміло
Особливості відповідальності сторін за договором концесії

ТРУДОВЕ ПРАВО

Василь Бонтлаб
Нормаивно-правове забезпечення вирішення колективних трудових спорі (конфліктів): науково-теоретичний аспект

ЗЕМЕЛЬНЕ ПРАВО

Аліна Левенець
Підстави виникнення обов’язку орендної плати за землю

ЕКОЛОГIЧНЕ ПРАВО

Роман Смолярчук
Особливості набуття права приватної власності на ліси за українським законодавством

АДМIНIСТРАТИВНЕ ПРАВО I ПРОЦЕС

Олександр Бондаренко
До характеристики обов’язків сторін податкового спору під час його вирішення в судовому порядку

Юрій Буглак
Проблеми розмежування повноважень між органами виконавчої влади і органами місцевого самоврядування в Україні

Олег Дубинський
Об’єкт та предмет контролю за додержанням законодавства на транспорті в Україні

Людмила Жуковська
Повноваження спеціально уповноважених суб’єктів у сфері протидії корупції в Україні

Ганна Іванова
Щодо адміністративно-правової характеристики суб’єктів агропромислового комплексу України

Валерій Коваль
Елементи адміністративно-правового статусу військовослужбовців

Тетяна Коломоєць
Щорічне оцінювання результатів службової діяльності державних службовців в Україні: чи досконалою є обрана нормативна модель?

Лада Котяж
Поняття публічного адміністрування у сфері державної реєстрації в Україні

Вікторія Крижановська, Анатолій Крижановський
Тенденції розвитку державної правоохоронної служби в Європейському Союзі

Олександр Логінов, Валерій Барчук
Правові засоби забезпечення зайнятості осіб, звільнених з військової служби

Анатолій Матвійчук
Визначення адміністративно-правового регулювання у сфері забезпечення регуляторної політики

Володимир Нікітін
Поняття адміністративно-правового забезпечення державної реєстрації в Україні

Віктор Тімашов, Олена Севастьяненко
Правове регулювання банківської таємниці

Сергій Циганок
Поняття і зміст адміністративно-правового забезпечення діяльності прокуратури України

КОНСТИТУЦIЙНЕ ПРАВО

Ірина Волкова
Юридичні факти-стани у динаміці конституційних правовідносин

Вікторія Породько
Право на недоторканність особистого життя людини: проблема термінології

ФIНАНСОВЕ ПРАВО

Дар’я Коробцова
Визначення та ознаки принципів бюджетного права України

Тетяна Чорна
Податково-правовий зміст права власності на нерухоме майно

Наталія Якимчук
Податкова адреса фізичної особи як критерій визначення місцевого бюджету, до якого належить перераховувати податок на доходи фізичних осіб

IНФОРМАЦIЙНЕ ПРАВО

Дарія Маріц
Поняття «суспільний інтерес» в інформаційних правовідносинах

ТЕОРIЯ ДЕРЖАВИ I ПРАВА

Юлія Боброва
Ґендерний вимір організаційно-правового забезпечення роботи судді

Світлана Іскра
Визначення правової доктрини у її співвідношенні з юридичною наукою

Ярослав Мельник
Конфліктне право як комплексний елемент правової безпеки та його місце в системі цивільного процесу

Яна Тицька
«Академічна доброчесність» та «академічна відповідальність» у забезпеченні якості освіти

КРИМIНАЛЬНЕ ПРАВО

Сергій Колос
Об'єкт злочину у науці кримінального права

Віктор Павленко
Вдосконалення кримінальної відповідальності за злочини, пов’язані з тероризмом

Марина Хоменко
Злочин проти статевої свободи і статевої недоторканності особи: особливості законодавчого регулювання сьогодення

КРИМIНОЛОГIЯ

Сергій Митич
Спеціально-кримінологічні заходи запобігання злочинам, що вчиняються у сфері виготовлення та обігу лікарських засобів

Сергій Павленко
Тактика запобігання доведенню неповнолітніх до самогубств через соцальні мережі (Інтернет-спільноти): сучасні вітчизняні реалії та зарубіжний досвід

РЕЦЕНЗIЇ

Віталій Яроцький
Рецензія на монографію П. Д. Гуйвана «Теоретичні питання строків у приватному праві»

Підприємництво, господарство і право №12 2018

Підприємництво, господарство і право №12 2018

Зміст

ЦИВIЛЬНЕ ПРАВО I ПРОЦЕС

Наталія Блажівська
Мораторій на звернення стягнення на майно боржника в законодавстві України та в практиці ЄСПЛ

Владислав Васильєв
Диспозитивність норм цивільного права з точки зору формально-догматичного підходу

Віктор Калюжний
Цивільно-правовий захист при невиконанні договору найму житла

Ірина Лукасевич-Крутник
Поняття та правова характеристика договорів із надання транспортних послуг

Ярослав Мельник
Категорія «ризик» у цивільному процесі: сутність, момент виникнення та видова класифікація

Надія Міловська
Правова природа договору особистого страхування

Катерина Москаленко
Вибір статі майбутньої дитини за соціальними та медичними показаннями: проблеми правового регулювання

Юлія Навроцька
Роль обсягу арбітражного застереження (арбітрабельності) для відкриття арбітражного провадження

Наталія Процьків
Особливості практичного застосування медіації в спадкових спорах

Галина Прусенко
Види процесуальних договорів у цивільному судочинстві

Неля Савчин
Завдання цивільного судочинства крізь призму практики Європейського суду з прав людини

Володимир Скрипник
Житло як особливий об’єкт цивільних прав

Олександр Соболєв
Любов як морально-правова категорія приватного права

Владислав Ткаченко
Щодо особливостей виникнення права власності на об’єкти самочинного будівництва

Оксана Угриновська, Григорій Гембара
Спрощене позовне провадження: законодавча регламентація та проблеми судової практики

Георгій Харченко
Проблеми позовної давності під час витребування земельних ділянок за позовами в інтересах держави

Олеся Харченко
Невідповідність позначення публічному порядку, принципам гуманності й моралі як абсолютна підстава для відмови в наданні правової охорони знака

Еліза Шигапова
Аспекти відшкодування моральної шкоди в практиці Європейського суду з прав людини

ГОСПОДАРСЬКЕ ПРАВО I ПРОЦЕС

Олена Гончаренко
Актуальні питання правового статусу саморегулівних організацій в Україні

Марина Кузьміна
Проблеми створення об’єктів відновлюваної енергетики

Катерина Намака
Ризики сторін у договорі франчайзингу та правові способи їх мінімізації

Анастасія Токунова
Керівні принципи ООН у сфері бізнесу і прав людини як правовий інструмент забезпечення сталого розвитку країни

ТРУДОВЕ ПРАВО

Гасам Ахмедов, Ян Чуб
Право на страйк в українському законодавстві та у практиці ЄСПЛ

Сергій Константиновський
Правова природа юридичного явища «вимушений прогул»

Любов Красноруцька
Нетипова форма зайнятості в системі трансформації ринку праці України

Ірина Лагутіна
Припинення виконання роботи працівником у разі затримки виплати заробітної роботи як неюрисдикційна форма захисту трудових прав працівників

Сергій Сільченко
Особливості розгляду трудових спорів з урахуванням змінених процесуальних норм

АГРАРНЕ ПРАВО

Тетяна Курман
Проблеми законодавчого забезпечення виробництва органічної продукції тваринництва

АДМIНIСТРАТИВНЕ ПРАВО I ПРОЦЕС

Євген Бакутін
Сучасний стан нормативно-правового забезпечення використання технічних засобів фіксації правопорушень в Україні

Юрій Буглак
Види відносин та сфери, які зумовлюють розмежування повноважень між органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування

Микола Васюк
Органи публічного управління як суб’єкти надання послуг у медичній галузі України

Олег Дубинський
Сутність і особливості державного контролю за додержанням законодавства на автомобільному транспорті

Сергій Жуков
Професійна етика суддів: правові аспекти

Володимир Перепелюк
Зміст обов’язку (повноваження) суб’єкта як критерій предметної юрисдикції

Юлія Склярова
Атестація поліцейських в Україні (історико-правовий аспект)

Володимир Столбовий
Мілітаризовані формування як особливі суб’єкти службових правовідносин у сфері національної безпеки України

Олександр Ткаченко
Нормативно-правове регулювання адміністративної відповідальності військовослужбовців Національної гвардії України

Оксана Топчій
Адміністративно-правові аспекти захисту права неповнолітнього на безпечне інформаційне середовище

Ольга Шайтуро
Органи місцевого самоврядування як суб’єкт протидії злочинності: правове регулювання

КОНСТИТУЦIЙНЕ ПРАВО

Михайло Баймуратов, Олена Гріненко, Олександр Биков, Анатолій Коструба
Представництво президента України в Автономній Республіці Крим у сучасних правових механізмах

ФIНАНСОВЕ ПРАВО

Артем Котенко, Олександра Паращенко
Зловживання органами Державної фіскальної служби України своїми повноваженнями під час проведення перевірок як принцип діяльності

Христина Лугова
Удосконалення адміністрування податків в Україні з урахуванням європейського досвіду

Наталія Похил
Шляхи модернізації загальнообов’язкового державного пенсійного страхування та недержавного пенсійного забезпечення в Україні

Марина Садченко, Ігор Крикунов
Проблемні концепції правового регулювання індустріальних та технологічних парків

Валерій Тацієнко
Актуальність дослідження питань протидії транснаціональній економічній злочинності

ТЕОРIЯ ДЕРЖАВИ I ПРАВА

Юлія Богомол
Особливості реалізації функцій держави

Олег Ганьба
Поняття, ознаки та особливості суб’єктів архаїчних правовідносин первісного родового суспільства

Наталія Мазаракі
Щодо поняття медіабельності спору

КРИМIНАЛЬНЕ ПРАВО

Сергій Абламський
До питання класифікації учасників кримінального провадження, уповноважених на здійснення захисту

Андрій Андрушко
Проблеми кримінально-правової охорони честі та гідності особи

Ігор Готвянський
Відмежування шахрайства в господарській діяльності від інших складів злочину

Микола Карпенко
Кваліфікації окремих військових злочинів, учинених за сукупністю злочинів

Михайло Кондра
Правове значення ідентичності: аналіз крізь призму принципу рівності у кримінальному праві України

Олена Олійник
Принцип гуманізму в кримінальному праві України

Олександр Сачко
Проблеми кримінального провадження щодо осіб зі статусом недоторканності, адвокатів та інших посадових осіб, щодо яких передбачений підвищений ступінь захисту

Богдан Телефанко
Пробація як захід кримінально-правового впливу на рецидивну злочинність

КРИМIНОЛОГIЯ

Дмитро Беседа
Міграційна криза в ЄС та її вплив на безпекову ситуацію в Україні

Володимир Женунтій, Поліна Зеленяк
Особливості кримінально-правової охорони здоров’я дітей на пострадянському просторі: порівняльно-правове дослідження

КРИМIНАЛЬНИЙ ПРОЦЕС

Марія Градовська
Актуальні питання протидії корупції у міграційній сфері у контексті забезпечення національної безпеки України

Микита Карташов
Кримінальна процесуальна відповідальність

КРИМIНАЛIСТИКА

Ірина Кравчук
Використання можливостей судових експертиз у межах розслідування кримінальних правопорушень проти довкілля

Тетяна Орлова
Особливості початкового етапу розслідування кримінальних правопорушень, пов’язаних із вибухами, загрозою вибухів або виявленням вибухових пристроїв

Віталій Святченко
Аналіз сучасного стану досліджень проблем протидії підкупу особи, яка надає публічні послуги

СУДОУСТРIЙ

Вікторія Левківська
Критерії оцінки доказів у цивільному судочинстві України

МIЖНАРОДНЕ ПРАВО

Оксана Волощук, Максим Гетманцев
Відвід арбітра в міжнародному комерційному арбітражі

Мальвіна Грушко
Джерела міжнародного гуманітарного права та внутрішньодержавного права

Кристина Кончина
Фрагментація в міжнародному праві: проблема чи неминучість?

Аліна Лебедєва
Окремі правові аспекти відповідальності міжнародних організацій за порушення міжнародних зобов’язань

Владислав Чігер
Сучасні міжнародно-правові проблеми правового регулювання арктичного регіону

Підприємництво, господарство і право №10 2018

Підприємництво, господарство і право №10 2018

Зміст

ЦИВIЛЬНЕ ПРАВО I ПРОЦЕС

Ірина Бондар
Проблемні питання сімейних особистих немайнових прав у нотаріальних провадженнях

Наталія Вінтоняк
Корпоративні відносини в аспекті відносин між подружжям

Катерина Гичка
Особливості судового розгляду справ про встановлення факту батьківства та материнства (на матеріалах судової практики)

Тетяна Красвітна
Поняття та правова природа зобов’язання подружжя по утриманню

Ірина Лукасевич-Крутник
Система договорів, що опосередковують зобов’язання з надання транспортних послуг

Любов Майданик
Поняття оригінальності твору в авторському праві: досвід ЄС, України та інших зарубіжних країн

Ольга Мостовенко
Поняття, ознаки та класифікація лікарських помилок

Олексій Недошовенко
Корпоративний договір та договір між акціонерами товариства: порівняльний аналіз

Валерія Прущак
Роль судді під час здійснення процедури врегулювання спору за участю судді: проблемні аспекти та шляхи їх подолання

Ліліана Сіщук
Новели законодавства щодо корпоративного договору

ГОСПОДАРСЬКЕ ПРАВО I ПРОЦЕС

Олена Беляневич
Про предмет значного правочину

Анна Костюкова
Деякі аспекти державного регулятивного впливу на економіку театрально-концертної діяльності

Анна Пастух
Правове регулювання формування та функціонування системи електронної торгівлі твердим біопаливом в Україні

Наталія Петренко
Врегулювання спору за участю судді в господарському судочинстві

Георгій Смірнов
Арбітрабельність корпоративних спорів: особливості правового регулювання в Україні та іноземних державах

Віталій Чернега
Договір комерційної концесії за цивільним та господарським законодавством України (порівняльно-правове дослідження)

ТРУДОВЕ ПРАВО

Наталія Максименко
Зловживання правом сторонами трудових правовідносин

Олена Назимко
Заробітна плата за нормами сучасного міжнародного трудового права

Віталій Соболенко, Ірина Сокольська
Імплементація європейського досвіду мотивації праці в український ринок кадрів

АГРАРНЕ ПРАВО

Сергій Лушпаєв
Новели правового становища сімейного фермерського господарства

ЗЕМЕЛЬНЕ ПРАВО

Максим Балаценко
Застосування принципу numerus clausus при визначенні переліку речових прав на землю за законодавством України

Олена Літошенко
Право постійного користування земельною ділянкою: особливості об’єктного та суб’єктного складу

ЕКОЛОГIЧНЕ ПРАВО

Христина Марич
Мета та завдання адміністративно-правового механізму забезпечення екологічної безпеки в Україні

АДМIНIСТРАТИВНЕ ПРАВО I ПРОЦЕС

Вячеслав Білецький
Взаємодія оперативних підрозділів Державної прикордонної служби України з оперативними підрозділами інших органів на території проведення операції об’єднаних сил

Юрій Буглак
Форми, методи й критерії розмежування повноважень органів державної виконавчої влади та місцевого самоврядування

Олег Дубинський
Суб’єкти здійснення державного контролю за додержанням законодавства на транспорті в Україні

Сергій Москаленко
Проблеми нормативно-правового регулювання наукових досліджень у галузі цивільної авіації України

Ігор Пастух
Межі службових та представницьких повноважень у конфлікті інтересів

Ольга Спектор
Застосування підходів обережності й перестороги в управлінні та захисті живих природних ресурсів

Володимир Столбовий
Актуальні питання службових правовідносин у сфері національної безпеки України

С. Уварова
Поняття й види учасників виконавчого провадження

КОНСТИТУЦIЙНЕ ПРАВО

Ірина Берестова
Форми взаємозв'язку конституційного провадження і цивільного судочинства

Олександр Кузьменко, Яна Григоренко
Імплементація міжнародних стандартів у сфері реалізації права громадян на мирні зібрання в Україні

ФIНАНСОВЕ ПРАВО

Світлана Грищенко
Попередній податковий контроль: теоретичний аспект

Сергій Іванов
Принципи державної митної політики в Україні: поняття, зміст і критерії класифікації

Олена Черненко
До питання захисту інтересів вкладників банків

КРИМIНАЛЬНЕ ПРАВО

Марина Андріяшевська
Сучасний зарубіжний досвід у сфері соціальної реабілітації дітей – жертв кримінальних злочинів

Микола Карпенко
Особливості суб’єктів військових злочинів за кримінальним законодавством окремих держав світу

Роман Ніколенко
Кримінальна відповідальність за ст. 365-2 Кримінального кодексу України: питання диференціації

КРИМIНАЛIСТИКА

Анна Мировська, Леся Патик
Роль деяких учасників слідчо-оперативної групи в діяльності щодо збору криміналістично значущої інформації під час огляду місця події

СУДОУСТРIЙ

Наталія Бондарчук, Анастасія Бугайчук
Проблеми правового регулювання медіації в Україні

Валерія Рядінська, Олена Карпушова
Кваліфікаційна атестація суддів в Україні як необхідна умова забезпечення принципу незалежності судової влади

МIЖНАРОДНЕ ПРИВАТНЕ ПРАВО

Наталія Блажівська
Тлумачення поняття майна у практиці Європейського суду з прав людини

Арсен Кулієв, Вікторія Кульбаба
Правовий зміст та особливості поняття «юрисдикція» в міжнародному морському праві

Марія Михайлів
Міжнародні договори України про правову допомогу в цивільних справах як джерело правового регулювання спадкування за заповітом у міжнародному приватному праві

РЕЦЕНЗIЇ

Михайло Бурдін
Рецензія на монографію І.О. Грицай «Механізм забезпечення принципу гендерної рівності: теорія та практика»

Михайло Лошицький
Рецензія на монографію Чорної Вікторії Григорівни «Адміністративно-правові обмеження в парадигмі права»