Головна

Порядок рецензування

Процедуру рецензування обов'язково проходять усі статті, що надходять до редакції журналу "Підприємництво, господарство і право".

1. Автор надає до редакції статтю, яка має відповідати вимогам журналу та правилам підготовки статей. Рукописи, які не відповідають прийнятим вимогам, не допускаються до подальшого розгляду. 

2. Для проведення рецензування статей у якості рецензентів виступають члени редакційної колегії видання.

3. Рецензування проводиться конфіденційно за принципами double-blind рецензування (двостороннє «сліпе» рецензування, коли ні автор, ні рецензент не знають один про одного). Взаємодія між автором та рецензентами відбувається через відповідального секретаря журналу. 

4. Після остаточного аналізу статті, рецензент надає підсумкові рекомендації.

5. Редакція електронною поштою повідомляє автору результати рецензування: прийнято до друку, прийнято до друку із зауваженнями, відхилено.

 

Підприємництво, господарство і право №5 2018

Підприємництво, господарство і право №5 2018

Зміст

ЦИВIЛЬНЕ ПРАВО I ПРОЦЕС>

Віталій Біленко
Правові наслідки невиконання та неналежного виконання умов договору про застосування допоміжних репродуктивних технологій

Ганна Буяджи
Особливості управління цінними паперами в Україні

Марина Великанова
Підходи до розподілу договірних ризиків

Ірина Дзера
Деякі питання визнання права власності за статтею 392 Цивільного кодексу України

Сергій Дронов
Стан доктринальних досліджень проблематики темпоральних принципів цивільного судочинства

Олександр Задорожний
Деякі проблемні аспекти новел Закону України «Про приватизацію державного і комунального майна»

Олена Коваленко
Проблеми емансипації неповнолітніх осіб, які бажають займатися підприємницькою діяльністю

Іванна Комасюк
Незаконне позбавлення дієздатності на підставі психічного захворювання

Сергій Кравцов, Анна Сокол
Обмеження у дієздатності, визнання особи недієздатною та поновлення у дієздатності: цивільно-процесуальний аспект

Анна Мельник
Методологія дослідження інституту забезпечення військовослужбовців та членів їхніх сімей житловими приміщеннями

Олександр Мілевський, Альона Мілевська
Інститут емансипації за римським та сучасним цивільним правом

Володимир Скрипник
Донорські органи як об’єкти цивільних правовідносин

ГОСПОДАРСЬКЕ ПРАВО I ПРОЦЕС

Крістіна Возняковська
Щодо основних суміжних категорій інституту неплатоспроможності банківської установи

Олена Голіна
До питання про поняття довірчих електронних послуг та їх договірного забезпечення

ТРУДОВЕ ПРАВО

Людмила Вакарюк
Процесуальний правовий режим в трудовому праві України

Лариса Величко
Галузева належність відносин запозиченої праці

Олена Луценко
Призначення державного службовця на вакантну посаду без проведення конкурсу: проблеми правового регулювання

Оксана Мельник
Європейська соціальна хартія у системі джерел права соціального забезпечення: теоретико-правовий аспект

Аліна Неселевська
Проблеми вдосконалення трудової дисципліни через призму реформи державної служби

Анна Сидоренко
Диференціація правового регулювання праці фармацевтичних працівників

АГРАРНЕ ПРАВО

Катерина Ткаченко
Спеціальне товарне рибне господарство як сільськогосподарський товаровиробник у аграрно-правовій доктрині

АДМIНIСТРАТИВНЕ ПРАВО I ПРОЦЕС

Костянтин Бугайчук
Функції публічного адміністрування в органах Національної поліції України: поняття та класифікація

Ніна Дараганова
Організаційно-правова структура суб’єктів управління охороною праці в Україні: шляхи удосконалення

Станіслав Зливко
Роль нормативних актів Міністерства юстиції в правовому регулюванні діяльності керівників у системі виконання покарань

Надія Максіменцева
Правова детермінація поняття публічного адміністрування у галузі використання та охорони надр

Оксана Солдатенко
Інформаційний простір у мережі інтернет: правове регулювання та контроль

Галина Терещук
Реалізація принципу транспарентності в роботі органів місцевого самоврядування

Олег Циганов
Особливості зарубіжної практики надання адміністративних послуг у сфері правоохорони

Ілля Юрійчук
Правове поняття адміністративних процедур

КОНСТИТУЦIЙНЕ ПРАВО

Марія Баргілевич
Реформа конституційної юстиції в Україні у 2017 році

Сергій Константиновський
Щодо питання множинного громадянства в Україні

Любов Красноруцька
Принцип презумції невинуватості громадянина та презумція правоти поліцейського

Віталій Соболенко, Ірина Сокольська
Вплив засобів масової інформації на виборчий процес в Україні

В’ячеслав Шамрай
Методологічні засади впливу сучасних процесів глобалізації на розвиток конституційного права

Еліза Шигапова
Окремі аспекти імплементації Європейської хартії місцевого самоврядування в Україні

ФIНАНСОВЕ ПРАВО

Олена Беляневич
Про диспозитивність регулювання іпотеки за участю майнового поручителя

Віктор Мушенок
Вплив оподаткування на ціноутворення в Україні: фінансово-правові аспекти

ТЕОРIЯ ДЕРЖАВИ I ПРАВА

Аліна Бірюкова
Трансформація національної правової системи в умовах глобалізації

Іван Ковальчук
Організація судової влади у Галичині в складі Австрії та Австро-Угорщини (1772–1918)

Ольга Мінченко
Лінгвістичний аспект у правовому пізнанні

Михайло Рязанов
Співвідношення понять «правда» та «право» в слов’янській правовій культурі

КРИМIНАЛЬНЕ ПРАВО

Олександр Бабіков
Антикорупційні норми козацького права

Євгенія Гладкова
Феноменологічний аналіз наркозлочинності

Світлана Рак
Застосування пробаційних програм при притягненні до відповідальності за службову недбалість

Роман Труба
Єдиноначальність та погодження в реалізації окремих повноважень Директора Державного бюро розслідувань

КРИМIНОЛОГIЯ

Олена Бугера
Використання соціальних Інтернет-мереж для запобігання злочинності

КРИМIНАЛЬНИЙ ПРОЦЕС

Інна Беспалько
Визначення поняття загальних засад кримінального провадження

Владислав Негребецький
Експериментальний метод під час проведення слідчих (розшукових) дій

Владислав Негребецький
Використання методу криміналістичної реконструкції під час слідчого експерименту

Владислав Негребецький
До питання підвищення ефективності фіксації інформації під час слідчого експерименту

КРИМIНАЛIСТИКА

Yuliia Vysotenko, Anna Myrovska
Classification of means of forensic technique used in the investigation of property crimes

Valeriia Dyntu
Cryptocurrency as a means of money laundering

Леонід Курята
Криміналістичні засади розслідування шахрайства

Anna Myrovska, Lesya Patyk
Conceptual provisions of forensic technology

МIЖНАРОДНЕ ПРИВАТНЕ ПРАВО

Тетяна Комарова
Процесуальна автономія національних судів держав-членів ЄС у практиці Суду справедливості Європейського Союзу

Євгенія Ханович
Правове регулювання аліментних зобов’язань батьків з утримання дітей у міжнародних відносинах

РЕЦЕНЗIЇ

Євген Письменський, Олег Грудзур
Сучасна парадигма кримінальної відповідальності за створення злочинних об’єднань та участь у них

Підприємництво, господарство і право №3 2018

Підприємництво, господарство і право №3 2018

Зміст

ЦИВIЛЬНЕ ПРАВО I ПРОЦЕС

Марина Великанова
Оцінка ризику: формування правової стратегії управління ризиком

Анатолій Кодинець
Захист прав інтелектуальної власності в умовах впровадження судової реформи

Любов Майданик
Функції авторського права: поняття і зміст

Ольга Паплик
Договір між акціонерами товариства як спосіб здійснення корпоративних прав

Володимир Цікало
Умови здійснення права акціонерів на викуп акцій з ініціативи товариства

Микола Чабаненко
Договір купівлі-продажу посівів як різновиду незавершеного сільськогосподарського виробництва

ГОСПОДАРСЬКЕ ПРАВО I ПРОЦЕС

Анна Бучинська, Діана Машевська
Оперативно-господарські санкції як різновид господарських санкцій

Олена Гончаренко
Державне регулювання та саморегулювання господарської діяльності: пошук балансу

Василь Грудницький
Збір і аналіз доказів у справах про зловживання монопольним (домінуючим) становищем

Олена Зельдіна
Захист прав інвесторів як складник інвестиційної привабливості Україн

Семен Яценко
Економічні та правові підстави націоналізації

АГРАРНЕ ПРАВО

Алла Барабаш
Особливості державної підтримки лізингових відносин у сфері АПК та її вплив на економіко-правову сутність лізингу

ЗЕМЕЛЬНЕ ПРАВО

Оксана Ущаповська
Правові форми планування земель в умовах об'єднання територіальних громад в Україні

АДМIНIСТРАТИВНЕ ПРАВО I ПРОЦЕС

Леся Василенко
Адміністративно-правове регулювання відносин у сфері поводження з відходами

Oleksii Drozd
The principle of patriotism as a premise of legal regulation of civil service performance in Ukraine

Віталій Ковбасюк
Характеристика об’єкта правовідносин у сфері адміністративного судочинства

Оксана Коровайко
Захист персональних даних у контексті державної реєстрації прав на нерухоме майно

Вікторія Криворучко
Органи виконавчої влади як суб'єкти адміністративного управління

Вікторія Юровська
Диспозитивне адміністративно-правове регулювання запровадження й функціонування стандартів освіти та освітніх програм: поточний стан і перспективи вдосконалення

ФIНАНСОВЕ ПРАВО

Оксана Баїк
Про системність і класифікацію юридичних фактів у податковому праві України

Сергій Федоров
Принцип рівності та державний фінансовий контроль

ТЕОРIЯ ДЕРЖАВИ I ПРАВА

Ярослава Волошина
Місцеве самоврядування: теорії походження та їх реалізація

КРИМIНАЛЬНЕ ПРАВО

Олександр Марін
Зміст поняття «подібні правовідносини» в контексті забезпечення єдності застосування кримінального закону

Віктор Назарчук
Ухилення від проходження служби цивільного захисту в складі злочину, передбаченого ст. 336–1 КК України

Світлана Охріменко, Іван Охріменко
Теоретико-правова характеристика втручання в процесуальну діяльність слідчого

КРИМIНОЛОГIЯ

Марія Євдокімова
Історичний аналіз жіночої злочинності

КРИМIНАЛЬНИЙ ПРОЦЕС

Ганна Буяджи
Історія формування та передумови виникнення Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів

Христина Грицак
Аналіз внесення змін до кримінального процесуального законодавства: строки досудового розслідування

КРИМIНАЛIСТИКА

Ольга Ковальчук
Особливості проведення огляду під час розслідування шахрайства у сфері діяльності кредитної спілки

Олег Луговий
Криміналістична характеристика невиконання рішення суду

Володимир Юсупов
Сучасні напрями розвитку криміналістики в Україні

Підприємництво, господарство і право №4 2018

Підприємництво, господарство і право №4 2018

Зміст

ЦИВIЛЬНЕ ПРАВО I ПРОЦЕС

Наталія Артем’єва
Суб’єкти, які надають безоплатну правову допомогу у цивільному судочинстві України

Nataliia Berbat
History of shareholders' agreements' formation in the United Kingdom and Germany: usefulness of experience for Ukraine

Віталій Біленко
Види договорів про допоміжні репродуктивні технології

Ганна Буяджи
Фідуціарний заклад як вид забезпечення зобов’язань: поняття, особливості, доцільність

Марина Великанова
Методологічні засади впливу на ризик

Оксана Гуйван, Петро Гуйван
Охорона персональних даних як потреба демократичного суспільства

Карина Корнієнкова
Право спільної сумісної власності подружжя

Анатолій Коструба
Встановлення правонаступництва юридичної особи – кредитодавця в кредитних відносинах при зміні назви та видів діяльності: проблемні питання практики «оновленого складу» Верховного суду

Валерія Мельник
Господарсько-правова відповідальність за невиконання або неналежне виконання зобов'язань за договорами, що опосередковують здійснення депозитарної та клірингової діяльності

Андрея Олійник
Докази та предмет доказування у справах про надання фізичним особам психіатричної допомоги в примусовому порядку

Софія Попова
Поняття та ознаки особистих немайнових прав юридичних осіб: питання теорії

Маріанна Саградян
Цивільна дієздатність фізичної особи в Україні та в зарубіжних країнах

Оксана Шевчишин
Правосуб’єктність неповнолітніх осіб як передумова дійсності правочинів

ГОСПОДАРСЬКЕ ПРАВО I ПРОЦЕС

Наталя Іванюта
Господарський процесуальний кодекс України: проблеми юридичної техніки

Олег Кулик
Способи стимулювання використання альтернативних джерел енергії за законодавством України та Європейського Союзу

Анна Мельник
Забезпечення військовослужбовців та членів їхніх сімей житлом: історико-правовий аналіз

Вікторія Мілаш
Публічні застереження в господарському договорі: вияв договірної свободи чи її деформація

ТРУДОВЕ ПРАВО

Людмила Вакарюк
Державні чинники, що забезпечують правовий режим у трудовому праві України

АГРАРНЕ ПРАВО

Тетяна Оверковська
Правове регулювання безпечності продуктів харчування

ЗЕМЕЛЬНЕ ПРАВО

Ярослав Байкалов, Марина Пархоменко
Правові аспекти реформування земельних відносин, які впливають на механізми врегулювання економічного розвитку агропромислового комплексу

АДМIНIСТРАТИВНЕ ПРАВО I ПРОЦЕС

Станіслав Зливко
Аналіз нормативно-правових актів щодо регулювання діяльності керівника в системі виконання покарань

Ірина Ігнатченко
Засади публічного адміністрування у сфері культурної безпеки України як складники адміністративно-правового регулювання

Владислав Карелін
Щодо професійних і кваліфікаційних вимог до суб’єктів, які забезпечують дотримання адміністративно-правових режимів у сфері організації виконання покарань

КОНСТИТУЦIЙНЕ ПРАВО

Микола Ломакін
Французька модель конституційного контролю

Олеся Проценко
Право та гарантії свободи думки і свободи масової інформації

ФIНАНСОВЕ ПРАВО

Маріанна Казацька
Щодо питання визначення та законодавчого закріплення поняття «акцизний податок»

Ірина Приходько
Перспективи проведення податкової амністії капіталів фізичних осіб в Україні (з урахуванням результатів податкового компромісу 2014 року)

IНФОРМАЦIЙНЕ ПРАВО

Олег Сидоренко
Інформаційні ресурси як об’єкт інформаційних правовідносин

ТЕОРIЯ ДЕРЖАВИ I ПРАВА

Дмитро Бойчук
Щодо питання про принципи права людини на захист

Тетяна Гуменюк
Концепти функціонування сучасної юридичної науки

КРИМIНАЛЬНЕ ПРАВО

Андрій Головач
Щодо змісту аналізу та прогнозування стану криміногенної ситуації в установах виконання покарань

Юлія Горожанкіна
Проблемні аспекти інституту необхідної оборони

Вячеслав Олійниченко
Кримінально-правова характеристика ухилення від сплати податків, зборів (обов’язкових платежів)

Олена Попович
Принципи криміналізації: поняття, зміст та дотримання (на прикладі ст. 110-2 КК України)

КРИМIНАЛЬНИЙ ПРОЦЕС

Олександр Андрушко
Примус у кримінальному процесі: питання денотації і конотації

АДВОКАТУРА

Ярослав Буряк
Участь адвоката у діяльності центрів безоплатної вториннної правової допомоги

МIЖНАРОДНЕ ПРИВАТНЕ ПРАВО

Наталія Блажівська
До питання про місце рішень Європейського суду з прав людини у національній правовій системі

Олександр Гаврилюк
Проблемні питання застосування практики Європейського суду з прав людини національними судами

Пам'яті Петра Івановича Лапечука

Підприємництво, господарство і право №2 2018

Підприємництво, господарство і право №2 2018

Зміст

ЦИВIЛЬНЕ ПРАВО I ПРОЦЕС

Ганна Буяджи
Сліпий траст: інструмент приховування майна чи механізм усунення конфлікту інтересів?

Марина Великанова
Розподіл ризику втрати чи пошкодження майна у речових відносинах

Олексій Диба
Поняття та ознаки порушення умов договору підряду на проведення проектних робіт

Ася Епрікян
Аліментні обов’язки інших членів сім’ї та родичів: проблемні аспекти

Євгеній Лєзін
Особливості забезпечення показань свідків у цивільному процесі України

Надія Міловська
Звичаї ділового обороту як джерела правового регулювання договірних страхових відносин

Леся Шаповал, Тетяна Устименко
Особливості тлумачення «великої немайнової цінності» дарунка

ГОСПОДАРСЬКЕ ПРАВО I ПРОЦЕС

Вікторія Вашкович
Опис волонтерської допомоги (завдання) у договорах про надання волонтерської допомоги

Антоніна Згама
Договірні зобов’язання з аутсорсингу: правова природа та деякі проблеми застосування

Андрій Олефір
Економічна політика Китаю: досвід реформ для України

Марія Потьомкіна
Теоретико-правові засади господарських правовідносин у сфері оборонної промисловості України. Частина перша

Роман Шабанов, Микола Ждан
Досудове врегулювання господарських спорів: співвідношення норм матеріального та процесуального права

ТРУДОВЕ ПРАВО

Анастасія Бойко
Поняття та правова природа молодіжного безробіття

Олена Костюченко
Обмеження обсягу дисциплінарної влади роботодавця

Ігор Олексів
Умова про строк трудового договору як гарантія дотримання прав працівників у трудових правовідносинах

Світлана Cкакун
Правове регулювання проходження стажування студентами вищих навчальних закладів та учнями професійно-технічних навчальних закладів

ЕКОЛОГIЧНЕ ПРАВО

Вікторія Юровська
Концептуальні засади децентралізації повноважень із забезпечення охорони атмосферного повітря та балансування пов’язаних із цим екологічних та економічних інтересів

АДМIНIСТРАТИВНЕ ПРАВО I ПРОЦЕС

Надія Максіменцева
Адміністративно-правові засади функціонування системи державного управління у сфері користування і охорони надр у Канаді. Досвід для України

Олег Мандзюк
Державна стандартизація методів аналітичної діяльності

Марія Погребняк
Особливості юридичної конструкції та суті правовідносин представництва в адміністративному судочинстві: компаративістський аспект

Олександр Шевчук
Мета та завдання державного контролю за законним обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів

КОНСТИТУЦIЙНЕ ПРАВО

Олег Торяник
Особливості реалізації прокурором конституційних повноважень щодо нагляду за негласними та іншими слідчими і розшуковими діями органів правопорядку

ФIНАНСОВЕ ПРАВО

Дмитро Григор’єв
Поняття та особливості бюджетного контролю в Україні

Анастасія Литвиненко
Особливості фінансово-правового регулювання державної реєстрації акціонерних товариств в Україні

Антон Монаєнко
Законність нарахування та утримання транспортного податку з урахуванням практики Європейського суду з прав людини

Оксана Солдатенко
Сучасний стан правового регулювання фінансування сфери охорони здоров’я України

Сергій Федоров
Принцип законності державного фінансового контролю: зміна парадигми

IНФОРМАЦIЙНЕ ПРАВО

Людмила Вакарюк
Основні підходи до розуміння поняття «інформаційні права людини»

Дарія Маріц
Право на анонімність як невід’ємне право людини

ТЕОРIЯ ДЕРЖАВИ I ПРАВА

Вікторія Джуган
Генеза юридичної відповідальності в римському праві

Наталія Мазаракі
Загальна характеристика договорів, що укладаються у сфері медіації

КРИМIНАЛЬНЕ ПРАВО

Лідія Палюх
Класифікація злочинів проти правосуддя

КРИМIНОЛОГIЯ

Анна Гончарова
Кримінологічна політика у сфері боротьби з тероризмом

Ірина Медведєва
Індивідуально-профілактичні заходи запобігання ухиленню від призову на строкову військову службу

Олена Олійник
Проблемні питання сучасної системи покарань: вітчизняний та зарубіжний досвід

КРИМIНАЛЬНИЙ ПРОЦЕС

Оксана Капліна, Наталія Маринів
Проведення ревізій та перевірок у кримінальному провадженні: дисонанс законодавства та правозастосовної практики

Тетяна Фоміна
Сутність процесуального порядку застосування запобіжного заходу

СУДОУСТРIЙ

Андрій Кулібаба
Поняття доброчесності як ключовий критерій у процесі добору на посаду суддів

АДВОКАТУРА

Вікторія Святоцька
До питань необхідності, актуальності та мети запровадження національних стандартів адвокатської діяльності