Підприємництво, господарство і право №9 2020

Підприємництво, господарство і право №9 2020

Зміст

ЦИВIЛЬНЕ ПРАВО I ПРОЦЕС

Анастасія Борисова
Поняття приватноправових відносин у сфері інформаційних комунікацій

Юлія Василик
Сучасна державна правова політика України у сфері нотаріату як об’єкта адміністративно-правового регулювання

Ірина Верес
Правова природа смарт-договору

Наталія Волкова
Суб’єкти доказування у справах про захист прав та інтересів дитини в цивільному судочинстві

Анна Гурова, Марія Кірпачова
Правові засади застосування Блокчейн у космічній діяльності: ключові елементи та моделі організації технології

Богдан Карнаух
Зловживання правом та його правові наслідки

Сергій Короєд
Відсутність предмета спору як нова підстава закриття провадження в цивільній справі

В’ячеслав Краглевич
Захист прав та інтересів фізичних осіб – вкладників від знецінення гарантованої суми відшкодування за вкладами

Ольга Ліснича
Деякі питання класифікації прав пацієнтів

Павло Прохоров
Нарадча кімната: сучасна необхідність чи «рудимент» минулого?

Володимир Скрипник
Аліменти як об’єкти цивільних прав

Ольга Тур
Особливості цивільно-правового захисту честі, гідності та ділової репутації публічних осіб

Дмитро Шкорупеєв
Особливості формування предмета доказування у справах про стягнення аліментів на утримання дитини

ГОСПОДАРСЬКЕ ПРАВО I ПРОЦЕС

Анастасія Прокопюк
Поняття та ознаки корпоративної відповідальності

ПРАВО СОЦIАЛЬНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

Мирослава Бук
Соціальне обслуговування осіб з інвалідністю в реабілітаційних установах України

АГРАРНЕ ПРАВО

Олена Гафурова, Оксана Мальчик
Правові засади державної підтримки оптових ринків сільськогосподарської продукції

Марія Копиця
Правові аспекти публічного адміністрування у сфері страхування сільськогосподарської продукції

АДМIНIСТРАТИВНЕ ПРАВО I ПРОЦЕС

Марія Бліхар
Правові підходи до визначення поняття «бюджетні інвестиції»

Іван Бойко
Правове регулювання діяльності органів внутрішніх справ у сфері забезпечення внутрішньої безпеки України

Оксана Брусакова
Правове забезпечення державного регулювання в галузі авіаційного транспорту

Наталія Галіцина
Адміністративне судочинство як процесуальний засіб вирішення соціальних спорів

Максим Калатур
Особливості діяльності та розвитку Державної фіскальної служби України

Яна Ковальчук
Принципи інформаційно-аналітичного забезпечення діяльності органів Національної поліції України

Наталія Лебедєва
Реформування підрозділу дільничних офіцерів поліції за проєктом «Поліцейський офіцер громади» в Україні

Роман Савчук
Участь перекладача під час розгляду адміністративної справи по суті

IНФОРМАЦIЙНЕ ПРАВО

Маріанна Розумна
Актуальні проблеми та перспективи розвитку альтернативних способів урегулювання спорів в Україні: онлайн-медіація та посeредництво

ТЕОРIЯ ДЕРЖАВИ I ПРАВА

Євген Дурнов
Поняття та види функцій праворозуміння

Олена Копитова
Забезпечення єдності судового правозастосування в умовах транзитного законодавства

Людмила Луць
Аргументація у правотворчій діяльності

КРИМIНАЛЬНЕ ПРАВО

Євген Войтович
Спосіб вчинення кримінальних правопорушень, пов’язаних із насильницьким зникненням людини

Марина Волошина
Пошук первинної оперативно-розшукової інформації підрозділами кримінальної поліції

Валентина Дрозд
Судова практика щодо допустимості доказів, отриманих у результаті проведення негласних слідчих (розшукових) дій

Світлана Рак
Стандарти у сфері охорони здоров’я та кримінальна відповідальність медичних працівників: шляхи кореляції

Сергій Саблук
Контроль за злочинністю на визволених територіях України під час Другої світової війни

КРИМIНОЛОГIЯ

Тетяна Продан
Механізм запобігання жіночій насильницькій злочинності

КРИМIНАЛЬНИЙ ПРОЦЕС

Володимир Капустник, Микола Стащак
Завдання оперативних підрозділів Національної поліції під час проведення оперативно-розшукових заходів відомчого санкціонування

Ярослав Помаз
Протокол допиту як доказ під час розгляду кримінального провадження в суді

КРИМIНАЛIСТИКА

Ірина Антонюк
Особливості допиту в кримінальних провадженнях щодо шахрайства у сфері надання послуг із посередництва у працевлаштуванні

Микола Єфімов
Криміналістичне забезпечення розслідування кримінальних правопорушень проти моральності

Сергій Обшалов
Оперативно-розшукове забезпечення розслідування вбивств, пов’язаних із заволодінням житлом: проблеми теорії та практики

ПРОКУРАТУРА

Дмитро Сирота, Тетяна Слободяник
Функція досудового розслідування прокуратури

МIЖНАРОДНЕ ПРАВО

Євгенія Баранова
Альтернативні способи вирішення спорів у міжнародній практиці

Віктор Дубовик
Демократизація та євроінтеграція: роль ОБСЄ

Наталія Кирилюк, Світлана Задорожна, Альона Маник
Історія розвитку принципу суверенної рівності держав у період класичного міжнародного права

Наталія Мушак
Розвиток концепції європейської солідарності у праві Європейського Союзу

Підприємництво, господарство і право №8 2020

Підприємництво, господарство і право №8 2020

Зміст

ЦИВIЛЬНЕ ПРАВО I ПРОЦЕС

Алевтина Бірюкова
Розмежування договорів охорони та зберігання

Ігор Галіян
Принципи захисту корпоративних прав учасників господарських товариств

Ірина Гелецька, Віталій Скиба
Представництво у цивільно-правових відносинах трансплантації анатомічних матеріалів від померлих осіб

Володимир Гуцуляк
Новели правового регулювання відносин з проведення проектних та пошукових робіт

Цагік Колінько
Проблеми доведення моральної шкоди за законодавством України

Вікторія Маковецька
Способи захисту права на належне батьківське виховання малолітніх осіб

Любов Малярчук, Олександр Снідевич
Суб’єкти виконавчого провадження: законопроектні новели

Світлана Пилипенко
Особливості правового регулювання відносин за договором, укладеним в електронній формі

Вадим Цюра
Концепція поняття «майно» (possessions) і його тлумачення (кваліфікація) у світлі практики Європейського суду з прав людини ахисту права на життя працівника

ГОСПОДАРСЬКЕ ПРАВО I ПРОЦЕС

Оксана Вінник
Цифровізація в ракурсі державної економіко-правової політики

Максим Гетманцев
Новели законодавства України щодо застосування реєстраторів розрахункових операцій

Іван Демченко
Договори керованого доступу: загальна характеристика

Вадим Коверзнев
Ефективність судового захисту прав учасників економічних відносин як критерій забезпечення доступу до правосуддя

Родіон Поляков
Підстави відкриття провадження у справі про банкрутство (неспроможність) в Україні та в Німеччині

Владислав Сулім
Діяльність господарських судів у системі судоустрою України

ТРУДОВЕ ПРАВО

Ніна Гетьманцева, Наталія Процьків
Правова природа трудового та цивільного договорів

АГРАРНЕ ПРАВО

Тетяна Оверковська
Правові засади використання та охорони сільськогосподарських тварин

ЗЕМЕЛЬНЕ ПРАВО

Олена Заєць
Еволюція юрисдикції земельних спорів в Україні

ЕКОЛОГIЧНЕ ПРАВО

Марія Ващишин
Відновлювані території у складі національної екомережі

Володимир Шеховцов
Перспективи кодифікації фауністичного законодавства й формування його структури

АДМIНIСТРАТИВНЕ ПРАВО I ПРОЦЕС

Іван Бойко
Забезпечення внутрішньої безпеки держави органами системи МВС України: актуальні загрози

Оксана Брусакова
Адміністративна відповідальність за правопорушення на авіаційному транспорті

Юрій Буглак
Адміністративно-правовий статус члена Центральної виборчої комісії України

Віталій Вдовічен
Субстанціональні якості правової категорії «поліцейські послуги»

Ірина Городецька
Корупціогенні фактори в системі державного контролю в галузі охорони навколишнього природного середовища

Тетяна Коломоєць, Валерій Доненко
Суб’єкт забезпечення безпеки дорожнього руху в Україні: пошук оптимальної нормативної моделі його визначення

Сергій Короєд
Рішення вищестоящого в порядку підлеглості органу, прийняте за результатами розгляду скарги на рішення нижчестоящого органу, як самостійний предмет оскарження в адміністративному судочинстві

Аліна Мозгова
Державна політика у сфері адміністративно-правової охорони прав і свобод людини і громадянина

КОНСТИТУЦIЙНЕ ПРАВО

Ігор Портнов
Місце політичних партій у моніторингу місцевих виборів в Україні та державах Європейського Союзу

Софія Чорна
Роль судової влади в конституційно-правовому механізмі захисту прав і свобод людини

ФIНАНСОВЕ ПРАВО

Павло Коломієць
Проблематика методології дослідження правового регулювання податкової безпеки України: концептуальні особливості

Ніно Пацурія
Окремі питання цифровізації відносин щодо захисту прав та законних інтересів споживачів небанківських фінансових послуг

Тетяна Татарова
Щодо питання визначення фінансового та податкового контролю

Сергій Федоров
Державний контроль у сфері трейдингових операцій із криптовалютами: фінансово-правовий аспект

ТЕОРIЯ ДЕРЖАВИ I ПРАВА

Терезія Попович
Правові обов’язки у сфері реалізації репродуктивних прав людини

КРИМIНАЛЬНЕ ПРАВО

Віталій Дем’янчук
Форми і методи ефективної реалізації антикорупційної політики в Україні

Олена Євдокімова
Кримінальна відповідальність за повторність кримінальних проступків

Максим Калатур
Використання Україною досвіду слідчих органів США, Франції та Німеччини

Сергій Саблук
Контроль за злочинністю в Україні на початку 1930-х років

КРИМIНОЛОГIЯ

Сергій Бугера
Стратегічні підходи до протидії злочинності у сфері економіки для забезпечення економічної безпеки держави

Леся Гусар
Біологічна концепція Чезаре Ломброзо

КРИМIНАЛЬНИЙ ПРОЦЕС

Ірина Бабенко
Права людини під час прийняття та перевірки заяв і повідомлень про кримінальні правопорушення та при внесенні відомостей до ЄРДР

Ольга Балацька
Доступ до правосуддя як загальна засада кримінального провадження

Максим Глоба
Види угод про примирення у кримінальному провадженні

Валентина Дрозд
Проблемні питання допустимості доказів у судовому провадженні

Олександр Рибалка
Теоретичні засади доказування в кримінальному процесі

Станіслав Салтиков, Дмитро Талалай
Конфіденційне співробітництво та негласні слідчі (розшукові) дії

Марія Сіроткіна
Ініціювання укладення угоди про примирення в кримінальному провадженні

Світлана Шаренко
Щодо доцільності звуження компетенції слідчого судді

КРИМIНАЛIСТИКА

Михайло Балан
Тактичні прийоми огляду місця події при розслідуванні порушень державного кордону України

Тетяна Давченко
Тактика допиту у кримінальних провадженнях доведення до банкрутства (ст. 219 КК України)

СУДОУСТРIЙ

Олена Копитова
Продуктивність субсидіарного характеру судової правотворчості під час судового правозастосування

МIЖНАРОДНЕ ПРАВО

Інна Бойко
Міжнародно-правове регулювання публічно-приватного партнерства, зарубіжний досвід та реформа портової галузі України

Віктор Дубовик
Боротьба з терозизмом, екстремізмом та радикалізацією як напрям діяльності ОБСЄ

Уляна Коруц
Інформаційна війна як інструмент пропаганди війни: правові підстави протидії

Підприємництво, господарство і право №6 2020

Підприємництво, господарство і право №6 2020

Зміст

ЦИВIЛЬНЕ ПРАВО I ПРОЦЕС

Костянтин Білоус
Спеціальні підстави касаційного оскарження судових рішень у малозначних справах

Наталія Бондарчук, Наталія Мошківська
Сучасні тенденції впровадження медіації в Україні

Наталія Василина, Валерія Гансецька
Форми врегулювання цивільно-правових спорів: міжнародні та національні стандарти

Oksana Hnativ
The effectiveness of legal regulation as a way to attracting foreign investment to Ukraine

Андрій Іваницький
Значення практики Європейського суду з прав людини для вдосконалення національного цивільного законодавства України

Тетяна Кириченко
Становлення та розвиток інституту сепарації в сімейному законодавстві України

Людмила Кондрат’єва
Груповий позов як процесуальний засіб захисту прав споживачів

Вячеслав Лавров
Перегляд судових рішень за нововиявленими обставинами у контексті права на справедливий судовий розгляд цивільних справ

Володимир Марченко
Здійснення суб’єктивних цивільних прав: нотаріальний аспект

Олена Облакова
Цивільно-правова відповідальність організаторів спортивних заходів за дії третіх осіб

Сергій Пазій
Проблема доступності правосуддя у справах, які розглядаються в порядку цивільного судочинства

Володимир Цікало
Засади здійснення та захисту корпоративних прав: поняття й види

ГОСПОДАРСЬКЕ ПРАВО I ПРОЦЕС

Родіон Поляков
Мирова угода в господарському процесі: правова природа та співвідношення різновидів

ТРУДОВЕ ПРАВО

Анастасія Клименко
Сучасний стан правового регулювання соціального забезпечення громадян України

Наталія Орлова
Особливості правового регулювання охорони праці на водному транспорті

Ігор Чумаченко
Щодо характеристики сутності процесуальних правовідносин у трудовому праві

АГРАРНЕ ПРАВО

Анна Пастух
Правове регулювання державної підтримки вирощування енергетичних рослин в Україні

АДМIНIСТРАТИВНЕ ПРАВО I ПРОЦЕС

В’ячеслав Аброськін
Мета створення та принципи діяльності закладів вищої освіти МВС України як суб’єктів реалізації освітньої функції держави

Ольга Безпалова
Сутність та значення координаційних органів як суб’єктів реалізації державної політики

Сандра Болдіжар
Еволюція четвертого покоління прав людини у сфері охорони здоров’я

Оксана Брусакова
Поняття та сутність механізму державного регулювання в галузі авіаційного транспорту

Євгеній Гузенко
Передумови необхідності та напрями оптимізації психологічного супроводження службово-бойової діяльності Національної гвардії України

Дмитро Гурін
Засоби адміністративно-правового забезпечення статусу біженця в Україні

Олександр Захарченко
Роль та значення післядипломної освіти поліцейських у підвищенні їхнього професійного рівня

Тетяна Кагановська, Дар’я Горбатова
Організаційно-правові засади діяльності Міністерства охорони здоров’я України в період загальнодержавного карантину

Ірина Кравцова
Економічна конкуренція як об‘єкт адміністративно-правового регулювання

Оксана Стрельченко, Вадим Скорик
Характеристика банківського маркетингу як складника діяльності публічної адміністрації у сфері економіки та фінансів

Ілля Юрійчук
Правове регулювання адміністративних процедур в Україні

КОНСТИТУЦIЙНЕ ПРАВО

Павло Коломійцев
Конституційна законність як метод та мета здійснення державної влади

Анатолій Савченко
Еволюція конституційно-правового регулювання права приватної власності в Польщі

Аліна Сергієнко
Державна підтримка добровільного об’єднання територіальних громад

ФIНАНСОВЕ ПРАВО

Сергій Данілов
Європейські стандарти у податкових правовідносинах

Тетяна Татарова
Поняття та зміст контролю в державному управлінні фінансами

ТЕОРIЯ ДЕРЖАВИ I ПРАВА

Олександр Гордієнко
Локальна конкретизація права в Україні

Сергій Саблук
Особливості організації кримінально-правового контролю за злочинністю в контексті реформування правоохоронних органів першої половини 1920-х рр.

КРИМIНАЛЬНЕ ПРАВО

Вікторія Ботякова
Об’єктивна сторона злочину ненадання допомоги хворому медичним працівником

Тетяна Дмитришина
Проблеми вдосконалення інституту покарання неповнолітніх на сучасному етапі

КРИМIНОЛОГIЯ

Алла Блага, Олена Кочемировська
Допомога й захист постраждалих від домашнього насильства: сучасний стан та основні проблеми правового регулювання

КРИМIНАЛЬНИЙ ПРОЦЕС

Марина Городецька
Співвідношення предмета відання та кримінальних процесуальних повноважень

Любомир Лоневський
Вимоги до результатів оперативно-розшукової діяльності для їх використання під час досудового розслідування ухилень від сплати податків, зборів (обов’язкових платежів)

Лілія Перцова-Тодорова
«Електронний доказ» під час обшуку

СУДОУСТРIЙ

Олександр Гаврилюк, Лілія Катеринчук
Людиноцентрична дискреція судової влади

Ірина Кондратова
Етична основа суддівської професії

МIЖНАРОДНЕ ПРАВО

Костянтин Гаврилюк
Порівняльний аналіз забезпечення антитерористичної безпеки в Україні та Російській Федерації

Константин Искров
Применение статьи 87 Конвенции ООН по морскому праву в деле судна Norstar

Володимир Король
Міжнародно-договірні новели протидії штучному уникненню статусу постійного представництва за допомогою договору комісії

Віта Ткаченко
Колізійні питання реалізації права на шлюб у міжнародному приватному праві

Підприємництво, господарство і право №7 2020

Підприємництво, господарство і право №7 2020

Зміст

ЦИВIЛЬНЕ ПРАВО I ПРОЦЕС

Александр Алименко
Участие адвоката в исковом производстве при рассмотрении наследственных дел с иностранным элементом

Анна Анісімова
Відшкодування збитків, завданих пошкодженням або знищенням житла внаслідок збройного конфлікту

Мирослава Гудима
Обґрунтування парадигми оборотоздатності речових прав

Марія Заболотна
Договірне регулювання відносин із реалізації репродуктивних прав

Юрій Заіка
Договір на управління спадщиною

Цагік Колінько
Фіктивний шлюб: поняття, підстави, наслідки

Вікторія Маковецька
Межі та обмеження здійснення права на належне батьківське виховання малолітніх осіб

Марина Савєльєва, Анна Уляницька
Визначення банками кінцевих бенефіціарних власників

Олена Сібільова
Відмінність договорів у сфері надання інформаційних послуг від інших механізмів використання інформації

Олександр Сосула
Законодавче регулювання корпоративного договору в Україні

ГОСПОДАРСЬКЕ ПРАВО I ПРОЦЕС

Оксана Вінник
Роль модельних установчих документів (шаблонів) у процесі цифровізації сфери господарювання

Тетяна Гудіма
Концептуальні підходи до модернізації правового забезпечення грошово-кредитної та макропруденційної політики на засадах сталого розвитку

Ліна Дорошенко
Щодо відповідності процедури обов’язкового продажу акцій (squeeze-out) принципу непорушності права власності

Олена Зельдіна
Поняття інвестиційно-інноваційної моделі в умовах сталого розвитку економіки України

Ірина Кравцова
Штраф за порушення антимонопольно-конкурентного законодавства як вид адміністративно-господарської санкції

Олена Марченко
Порушення вимог законодавства у сфері будівництва

Олег Соловйов
Стадії загального позовного провадження в господарському судочинстві

Сергій Чаплян
Виникнення засобів платежу та їх співвідношення із суміжними правовими інститутами

ТРУДОВЕ ПРАВО

Сергій Вавженчук
Трудова охороноздатність як складник трудової правосуб’єктності

Олена Губська
Специфіка та зміст працевлаштування державних службовців в Україні: стадії, сторони та складові елементи правовідносин

Людмила Погорєлова
Генезис правового регулювання забезпечення безпеки праці

АДМIНIСТРАТИВНЕ ПРАВО I ПРОЦЕС

Людмила Асанова
Організаційно-правовий аспект упровадження електронного документообігу у правоохоронних органах України

Оксана Брусакова
Шляхи вдосконалення державного регулювання в галузі авіаційного транспорту

Дмитро Гурін
Правовий статус Державної міграційної служби в забезпеченні реалізації державної політики у сфері міграції

Ірина Дрок
Провадження у справах про булінг

Олена Коломієць, Юрій Демченко
Забезпечення безпеки поліцейських під час зупинення транспортного засобу

Віктор Мушенок
Адміністративно-правові засади реалізації принципів митного оформлення в системі митної політики України

Олена Недайхліб
Правовий зміст стандартизації професійної діяльності в похоронній справі

Євгенія Павліченко, Олена Гузенко
Нормативно-правове регулювання економічної безпеки України

Оксана Поштаренко
Підстави настання адміністративної відповідальності осіб, що вчинили насильство щодо фізичної особи

Денис Савчук
Принципи застосування заходів примусу правоохоронними органами

Роман Савчук
Залучення перекладача в адміністративному та кримінальному судочинстві

Дмитро Спафаров
Дефект відповідача в адміністративному процесі

Андрій Танько
Стратегічні завдання та форми діяльності органів Національної поліції України як суб’єкта реалізації державної політики у сфері забезпечення прав і свобод людини

КОНСТИТУЦIЙНЕ ПРАВО

Діана Івженко
Вплив глобалізаційних процесів на розвиток конституційного права

Христина Кметик-Подубінська
Правове моделювання як метод сучасних конституційно-правових досліджень

Олексій Колодій
Принципи конституційно-правового статусу українського народу: поняття та ознаки

Олена Сінькевич
Регулятивна функція галузі конституційного права України: сучасні тенденції

Христина Солодовнікова
Захист розвитку дитини: досвід України та Німеччини

Володимир Чубірко
Особливості конституційно-правового регулювання участі політичних партій у місцевих виборах у Латвії

ФIНАНСОВЕ ПРАВО

Павло Коломієць
Елементи податку в контексті забезпечення податкової безпеки України

Тарас Пасько
Поняття, правові ознаки та види невиїзних податкових перевірок в Україні

Тетяна Татарова
Фінансовий і фіскальний контроль на українських землях у складі Російської імперії

IНФОРМАЦIЙНЕ ПРАВО

Анатолій Тарасюк
Методологічні підходи до вивчення проблеми безпеки людини в кіберпросторі

ТЕОРIЯ ДЕРЖАВИ I ПРАВА

Оксана Бунчук
Іван Франко як автор законопроєктів

Вікторія Корнієнко
Висновок правової експертизи: теоретико-правові аспекти

Павло Пилипишин
Філософсько-правові принципи середньовіччя як фундамент християнського індивідуалізму

КРИМIНАЛЬНЕ ПРАВО

Вікторія Ботякова
Суб’єктивна сторона кримінального правопорушення ненадання допомоги хворому медичним працівником

Тетяна Михайліченко
Кримінальні проступки: особливості правового регулювання

Олена Олійник
Характеристика зовнішніх і внутрішніх чинників, які впливають на формування та становлення системи принципів кримінального права

Катерина Осадчук
Визначення одиниці виміру штрафу

КРИМIНОЛОГIЯ

Тетяна Беркій
Кримінологічна характеристика засобів попередження сепаратизму

Сергій Саблук
Контроль за злочинністю в умовах реалізації репресивної політики під час колективізації

Мар’яна Флюнт
Теоретико-методологічні основи вивчення способу вчинення злочину у кримінологічній науці

КРИМIНАЛЬНИЙ ПРОЦЕС

Наталія Ахтирська
Екстрадиція «вора в законі»

Марина Городецька
Функціональний предмет відання у кримінальному процесі

Валентина Дрозд
Спеціальне досудове розслідування (in absentia) як диференційована форма кримінального провадження

Олександр Торбас
Застосування розсуду прокурором у процесі істотної зміни обвинувачення в суді

КРИМIНАЛIСТИКА

Тетяна Давченко
Тактика слідчого огляду, доступу до документів, призначення податкових перевірок у справах про доведення до банкрутства (ст. 219 КК України)

Каріна Калюга
Інформація про особу злочинця «політика» в криміналістиці

Ярослав Неділько
Обстановка та «слідова картина» як елементи криміналістичної характеристики кіберзлочинів

Оксана Пчеліна
Використання спеціальних знань в галузі психології у кримінальному провадженні

Андрій Саковський
Оперативно-розшукове документування як пошуково-пізнавальний процес і складник оперативно-розшукової діяльності

Василина Щербанюк
Допит підозрюваного у втечі з місць позбавлення волі або з-під варти

СУДОУСТРIЙ

Ірина Кісліцина
Утворення вищого суду з питань інтелектуальної власності в Україні: дискусійні питання

Віталій Мартинюк
Формування компетентності суддів: досвід країн Вишеградської групи

МIЖНАРОДНЕ ПРАВО

Владислав Жорницький
Регіональний інституційний аспект міжнародно-правового регулювання біомедичних досліджень

Артем Іванов
Міжнародно-правові засади діяльності органів, що здійснюють розслідування катастрофи Боїнгу 777 над територією Донецької області

Константин Искров
Применение статьи 300 Конвенции ООН по морскому праву в деле судна «NORSTAR»

Володимир Король
Модернізація законодавчих засад у сфері іноземного інвестування в Китаї

Руфат Мірзоєв
Двосторонні міжнародні договори України у сфері транскордонного співробітництва

ФIЛОСОФIЯ ПРАВА

Віта Галушка
Теоретико-методичні засади управління проєктами

Данило Скоромний
Система координат нової (глобальної) реальності

РЕЦЕНЗIЇ

Наталія Корчак
Рецензія на монографію Цвєткової Юліанни Володимирівни «Правова традиція релігійної толерантності в державах Європи з федеративним устроєм (V ст. до н.е. – XVII ст.)»

Тимур Лоскутов
Актуальне дослідження теоретико-правових основ міжнародних стандартів доказування у кримінальному процесі України (рецензія на монографію Крет Галини Романівни «Міжнародні стандарти доказування у кримінальному процесі України: теоретико-правові та практичні основи»)

Підприємництво, господарство і право №5 2020

Підприємництво, господарство і право №5 2020

Зміст

ПРАВО I ПРОЦЕС

Андрій Гель
Розвиток вітчизняного законодавства у сфері трансплантації

Олександра Кармаза
Медіація та переговори як альтернативні способи вирішення спорів

Наталія Коробцова, Юлія Засядівко
Правова регламентація довірчої власності у зарубіжних країнах та Україні

Анна Мельник
Деякі питання забезпечення військовослужбовців та членів їхніх сімей жилими приміщеннями у гуртожитках

Павло Микуляк
Судова помилка як підстава самоконтролю суду першої інстанції в цивільному процесі

Андрій Потапенко
Вимога ефективного захисту права у процесуальних документах: погляд з позиції сторін цивільного процесу

Володимир Примак
Розірвання договору як спосіб цивільно-правового захисту в кризових умовах

Володимир Скрипник
Транспортні послуги в системі об’єктів цивільних прав

ГОСПОДАРСЬКЕ ПРАВО I ПРОЦЕС

Оксана Вінник
Господарські відносини в умовах цифровізації та їх правове регулювання

Ігор Галіян
Визнання недійсними рішень органів управління господарським товариством як спосіб захисту корпоративних прав

Ірина Доденко
Основні ризики підприємницької діяльності з авіаперевезень

Владислав Єфіменко
Правове значення впливу соціально-економічного сприйняття підприємця на розвиток підприємницької діяльності в континентальній Європі

Ірина Коваль, Наталія Щербакова
Особливості участі закладів вищої освіти у заснуванні суб’єктів інноваційної діяльності

Valeriya Slatvinska
Economic and legal mechanism of water transport regulation as a concept and correlate

ТРУДОВЕ ПРАВО

Лілія Амелічева
Юридична відповідальність роботодавця у сфері інтелектуальної діяльності під впливом концепції гідної праці

Євген Дурнов
Характеристика підходів до інтерпретації професійного праворозуміння

Олег Орловський
Правова природа модернізації пенсійного забезпечення за віком на пільгових умовах

Ігор Чумаченко
Сучасні проблеми процесуальних відносин у трудовому праві України

Роман Шабанов
Правове регулювання праці суддів нормами трудового права

АДМIНIСТРАТИВНЕ ПРАВО I ПРОЦЕС

В’ячеслав Бойко
Елементи адміністративно-правового статусу суддівської публічної адміністрації

Валентин Галунько, Юрій Буглак
Юридичний зміст політичної корупції в Україні

Ганна Гончаренко
Повноваження органів місцевого самоврядування як суб’єктів управління сектору безпеки України

Дар’я Драч
Прокурорський нагляд: український та європейський досвід

Андрій Лозовицький
Типологія небанківських електронних платіжних систем

Олександр Мамалуй
Матеріальні та процесуальні аспекти судових проваджень із вирішення податкових спорів

Олександр Світличний, В’ячеслав Шморгун
Кваліфікуючі ознаки незаконного використання засобів індивідуалізації учасників господарського обороту, товарів та послуг

Олександр Чумак
Адміністративна відповідальність пасажирів у галузі цивільної авіації: порівняльно-правовий аналіз

КОНСТИТУЦIЙНЕ ПРАВО

Данило Демченко
Концепція соціальної держави у Конституції України

Катерина Закоморна, Дмитро Зал
Імпічмент у системі стримувань і противаг: досвід країн американського континенту

Єлизавета Незвінська
Правовий статус мера: зарубіжний досвід

Антон Чиркін, Вікторія Кушнір
Особливості місцевого самоврядування Франції

ТЕОРIЯ ДЕРЖАВИ I ПРАВА

Валерія Антошкіна
Способи тлумачення права та їхня роль у правозастосовній практиці

Марта Генюк
Поняття «зловживання правом» у юридичній доктрині

Олександр Захарченко
Історія становлення правового регулювання інституту післядипломної освіти поліцейських в Україні

Михайло Кельман, Мирослава Кристиняк
Проблеми розвитку та якісного формування української еліти

Денис Тихомиров
Співвідношення категорій державної діяльності, державного управління та державної політики

Олексій Фаст
Роль середньовічної правової доктрини у формуванні уявлень про честь та гідність як правового інституту

КРИМIНАЛЬНЕ ПРАВО

Вікторія Базелюк, Євгенія Коваленко
Відмежування незаконного проведення пошукових робіт на об’єкті археологічної спадщини, знищення, руйнування або пошкодження об’єктів культурної спадщини від суміжних складів злочинів

Антон Байда, Ольга Склезь
Особливості кваліфікації злочинів за статтею 222 Кримінального кодексу України шахрайство з фінансовими ресурсами

Олександр Біловол
Проблемні аспекти визначення основного безпосереднього об’єкта складу злочину, передбаченого ст. 126-1 КК України

Андрій Боровик
Стан наукових розробок з питань, що стосуються впливу корупції на прямі іноземні інвестиції

Вікторія Владимирова
Витоки кримінальної відповідальності за здачу або залишення ворогові засобів ведення війни

Сергій Кримчук
Стан дослідження інституту повідомлення про підозру та порядку його оскарження

Вікторія Мірковець
Проблеми забезпечення права на свободу і особисту недоторканість при застосуванні заходів забезпечення кримінального провадження

Назар Павлів
Окремі питання замаху на злочин

Лідія Палюх
Проблеми регламентації ознак об’єктивної сторони складу злочину «втручання в діяльність судових органів»

Микола Семенишин
Кримінально-правова характеристика агресивної корисливо-насильницької злочинності

Анастасія Хильченко (Макаренко)
Деякі питання призначення покарання на підставі угод

Ігор Чугуніков
Зґвалтування і сексуальне насильство та примушування до вступу в статевий зв’язок: проблеми розмежування

Юлія Шопіна
Об’єктивна сторона злочинів, передбачених статтями 131, 132, 134, 139-145 Кримінального кодексу України

КРИМIНАЛЬНИЙ ПРОЦЕС

Олександр Бойко
Зміст права на справедливий судовий розгляд

Марина Городецька
Кримінально-правовий та кримінально-процесуальний елементи предмета відання у кримінальному провадженні

Валентина Дрозд
Окремі аспекти регламентації інституту процесуальних витрат за Кримінально-процесуальним кодексом України 2012 року

Олександр Торбас
Роль слідчого судді в процесі оцінки доказів у кримінальному провадженні

Сергій Шульгін
Використання матеріалів контррозвідувальної діяльності як доказів у кримінальному провадженні

ПРОКУРАТУРА

Сергій Влад
Особливості організації роботи органів прокуратури України у галузі міжнародного співробітництва

МIЖНАРОДНЕ ПРАВО

Микола Вечеря
Зарубіжний досвід забезпечення безпеки свідка в кримінальному процесі

Вікторія Клинчук
Адміністративно-правові засади державного регулювання у сфері транспорту у державах – членах ЄС

Аліна Левенець
Загальна характеристика процедури виконання рішень Європейського суду з прав людини в Україні

Олена Поліванова, Дар’я Третьякова
Ефективний контроль держави поза межами її територіальної юрисдикції: підстави притягнення до відповідальності за порушення прав людини у практиці ЄСПЛ

Інна Роянова
Історія становлення інституту нейтралізованих територій упродовж ХІХ – на початку ХХ століття

Ольга Чепель
Правова природа консультативного висновку Європейського суду з прав людини

ФIЛОСОФIЯ ПРАВА

Наталія Гураленко
Свобода як аксіоматична основа відповідальності