Підприємництво, господарство і право №10 2018

Підприємництво, господарство і право №10 2018

Зміст

ЦИВIЛЬНЕ ПРАВО I ПРОЦЕС

Ірина Бондар
Проблемні питання сімейних особистих немайнових прав у нотаріальних провадженнях

Наталія Вінтоняк
Корпоративні відносини в аспекті відносин між подружжям

Катерина Гичка
Особливості судового розгляду справ про встановлення факту батьківства та материнства (на матеріалах судової практики)

Тетяна Красвітна
Поняття та правова природа зобов’язання подружжя по утриманню

Ірина Лукасевич-Крутник
Система договорів, що опосередковують зобов’язання з надання транспортних послуг

Любов Майданик
Поняття оригінальності твору в авторському праві: досвід ЄС, України та інших зарубіжних країн

Ольга Мостовенко
Поняття, ознаки та класифікація лікарських помилок

Олексій Недошовенко
Корпоративний договір та договір між акціонерами товариства: порівняльний аналіз

Валерія Прущак
Роль судді під час здійснення процедури врегулювання спору за участю судді: проблемні аспекти та шляхи їх подолання

Ліліана Сіщук
Новели законодавства щодо корпоративного договору

ГОСПОДАРСЬКЕ ПРАВО I ПРОЦЕС

Олена Беляневич
Про предмет значного правочину

Анна Костюкова
Деякі аспекти державного регулятивного впливу на економіку театрально-концертної діяльності

Анна Пастух
Правове регулювання формування та функціонування системи електронної торгівлі твердим біопаливом в Україні

Наталія Петренко
Врегулювання спору за участю судді в господарському судочинстві

Георгій Смірнов
Арбітрабельність корпоративних спорів: особливості правового регулювання в Україні та іноземних державах

Віталій Чернега
Договір комерційної концесії за цивільним та господарським законодавством України (порівняльно-правове дослідження)

ТРУДОВЕ ПРАВО

Наталія Максименко
Зловживання правом сторонами трудових правовідносин

Олена Назимко
Заробітна плата за нормами сучасного міжнародного трудового права

Віталій Соболенко, Ірина Сокольська
Імплементація європейського досвіду мотивації праці в український ринок кадрів

АГРАРНЕ ПРАВО

Сергій Лушпаєв
Новели правового становища сімейного фермерського господарства

ЗЕМЕЛЬНЕ ПРАВО

Максим Балаценко
Застосування принципу numerus clausus при визначенні переліку речових прав на землю за законодавством України

Олена Літошенко
Право постійного користування земельною ділянкою: особливості об’єктного та суб’єктного складу

ЕКОЛОГIЧНЕ ПРАВО

Христина Марич
Мета та завдання адміністративно-правового механізму забезпечення екологічної безпеки в Україні

АДМIНIСТРАТИВНЕ ПРАВО I ПРОЦЕС

Вячеслав Білецький
Взаємодія оперативних підрозділів Державної прикордонної служби України з оперативними підрозділами інших органів на території проведення операції об’єднаних сил

Юрій Буглак
Форми, методи й критерії розмежування повноважень органів державної виконавчої влади та місцевого самоврядування

Олег Дубинський
Суб’єкти здійснення державного контролю за додержанням законодавства на транспорті в Україні

Сергій Москаленко
Проблеми нормативно-правового регулювання наукових досліджень у галузі цивільної авіації України

Ігор Пастух
Межі службових та представницьких повноважень у конфлікті інтересів

Ольга Спектор
Застосування підходів обережності й перестороги в управлінні та захисті живих природних ресурсів

Володимир Столбовий
Актуальні питання службових правовідносин у сфері національної безпеки України

С. Уварова
Поняття й види учасників виконавчого провадження

КОНСТИТУЦIЙНЕ ПРАВО

Ірина Берестова
Форми взаємозв'язку конституційного провадження і цивільного судочинства

Олександр Кузьменко, Яна Григоренко
Імплементація міжнародних стандартів у сфері реалізації права громадян на мирні зібрання в Україні

ФIНАНСОВЕ ПРАВО

Світлана Грищенко
Попередній податковий контроль: теоретичний аспект

Сергій Іванов
Принципи державної митної політики в Україні: поняття, зміст і критерії класифікації

Олена Черненко
До питання захисту інтересів вкладників банків

КРИМIНАЛЬНЕ ПРАВО

Марина Андріяшевська
Сучасний зарубіжний досвід у сфері соціальної реабілітації дітей – жертв кримінальних злочинів

Микола Карпенко
Особливості суб’єктів військових злочинів за кримінальним законодавством окремих держав світу

Роман Ніколенко
Кримінальна відповідальність за ст. 365-2 Кримінального кодексу України: питання диференціації

КРИМIНАЛIСТИКА

Анна Мировська, Леся Патик
Роль деяких учасників слідчо-оперативної групи в діяльності щодо збору криміналістично значущої інформації під час огляду місця події

СУДОУСТРIЙ

Наталія Бондарчук, Анастасія Бугайчук
Проблеми правового регулювання медіації в Україні

Валерія Рядінська, Олена Карпушова
Кваліфікаційна атестація суддів в Україні як необхідна умова забезпечення принципу незалежності судової влади

МIЖНАРОДНЕ ПРИВАТНЕ ПРАВО

Наталія Блажівська
Тлумачення поняття майна у практиці Європейського суду з прав людини

Арсен Кулієв, Вікторія Кульбаба
Правовий зміст та особливості поняття «юрисдикція» в міжнародному морському праві

Марія Михайлів
Міжнародні договори України про правову допомогу в цивільних справах як джерело правового регулювання спадкування за заповітом у міжнародному приватному праві

РЕЦЕНЗIЇ

Михайло Бурдін
Рецензія на монографію І.О. Грицай «Механізм забезпечення принципу гендерної рівності: теорія та практика»

Михайло Лошицький
Рецензія на монографію Чорної Вікторії Григорівни «Адміністративно-правові обмеження в парадигмі права»

Підприємництво, господарство і право №9 2018

Підприємництво, господарство і право №9 2018

Зміст

ЦИВIЛЬНЕ ПРАВО I ПРОЦЕС

Інна Апопій
Нові аспекти визначення розміру аліментів на дитину та їх стягнення

Надія Вороніна
Щодо питання надзвичайних ситуацій та суміжних понять: правове регулювання

Маргарита Коханська
Принципи цивільного судочинства, які забезпечують своєчасність судового захисту

Юлія Кривенко
Цивільно-правовий договір як форма організації волонтерської діяльності

Ілля Наставний
Правовий статус спортсмена-професіонала як основного учасника професійних спортивних відносин

Георгій Самойленко
Особливості цивільно-правового регулювання перевезень пасажирів, здійснюваних з використанням мобільних додатків Uber та BlaBlaCar

Ірина Сядриста
Про проблему визначення поняття відповідальності учасників акціонерних правовідносин та її місця у системі цивільно-правової відповідальності

Владислав Ткаченко
Співвідношення будівельних та правових норм у будівництві в контексті настання відповідальності за їх порушення

ГОСПОДАРСЬКЕ ПРАВО I ПРОЦЕС

Наталія Лещенко
Питання класифікації господарсько-правових санкцій за порушення зобов’язань у сфері капітального будівництва

Олександра Савчук
Надання факторингових послуг небанківськими установами

Віталій Чернега
Господарсько-правові дослідження у посткодифікаційний період в Україні: стан та перспективи

Анастасія Шапошник
До питання про визначення послуг в інноваційній сфері

ТРУДОВЕ ПРАВО

Василь Бонтлаб
Право на судовий захист трудових прав: науково-теоретичний аспект

Сергій Вавженчук, Андрій Мидель
Трудовий договір з умовою про початок роботи в майбутньому

Лариса Величко
Проблеми правового регулювання праці адвокатів та їхніх помічників

Людмила Корольчук
Право на соціальні відпустки: науково-теоретичний аспект

Роман Тимофіїв
Особливості правового регулювання відносин соціального захисту працівників за участю роботодавця

ЗЕМЕЛЬНЕ ПРАВО

Тетяна Воробйова
Правові форми використання земельних ділянок для вирощування кормів для худоби

Марія Говорун
Правова природа принципу платності землекористування

Антон Чепак
Правова природа використання земельних ділянок під водними об’єктами для риборозведення

ЕКОЛОГIЧНЕ ПРАВО

Максим Гребенюк
Інституційне забезпечення продовольчої безпеки як складник правоохоронної діяльності в законодавстві Узбекистану

Роман Цалин
Права і обов’язки власника відходів як основні елементи його правового статусу

АДМIНIСТРАТИВНЕ ПРАВО I ПРОЦЕС

Ярослава Авраменко
Формування інфраструктури іпотечного ринку як функція державного управління у сфері іпотечного кредитування

Марина Новицька
Основні зміни до законодавства України у сфері трансплантації анатомічних матеріалів людині

Оксана Пархоменко-Куцевіл
Теоретико-методологічні підходи до класифікації корупційних відносин в Україні

Артем Педан
Зміст адміністративно-правових відносин у сфері виконавчого провадження в Україні

Вікторія Чорна
Компаративістський аналіз застосування адміністративно-правових обмежень на прикладі: Федеративної Республіки Німеччина, Італії, Латвії

КОНСТИТУЦIЙНЕ ПРАВО

Ірина Берестова
Конституційний Суд України в системі юрисдикційних органів: загальні положення

Андрій Деркач
Стандарти ОБСЄ у сфері правозахисту та їх застосування конституційною юстицією України

ФIНАНСОВЕ ПРАВО

Марія Бліхар
Особливості податково-інвестиційних правовідносин

Дмитро Григор’єв
Загальна характеристика системи принципів бюджетного контролю в Україні

ТЕОРIЯ ДЕРЖАВИ I ПРАВА

Віктор Кушик
Конфлікт між приватним і публічним інтересом та шляхи його розв’язання

Лариса Макаренко
Методологічні засади пізнання сутності правової культури

КРИМIНАЛЬНЕ ПРАВО

Оксана Бідна
Окремі аспекти регламентації застосування спеціальної конфіскації майна

Олена Євдокімова
Визначення граничних меж штрафу у світлі практики Європейського суду з прав людини

Микола Карпенко
Окремі аспекти звільнення суб’єктів військових злочинів від кримінальної відповідальності

Роман Мовчан
Підстави криміналізації злочинів у сфері земельних відносин

Лідія Палюх
Проблеми визначення суспільно небезпечних наслідків у складах злочинів, що виявляються в умисному знищенні, пошкодженні майна судді, присяжного, захисника, представника особи

Ірина Русакова
Умисне тяжке тілесне ушкодження, вчинене групою осіб (ч. 2 ст. 121 КК України): вади законодавчого формулювання та проблеми правозастосування

Ірина Сень
Спеціальні норми в постановах пленуму Верховного Суду України

Ігор Чугуніков
Підстава кримінальної відповідальності та тенденції розвитку кримінального законодавства України

КРИМIНОЛОГIЯ

Марина Андріяшевська
Неповнолітні як жертви злочину та їхня роль у механізмі злочинної поведінки

Наталія Болібрух
Поняття та види кримінологічного моделювання студента ВНЗ як суб’єкта корисливо-насильницького злочину проти власності: методологічний аспект дослідження

Олена Бугера
Генезис та сучасний стан використання мережі Інтернет для запобігання злочинності

Олексій Гумін, Світлана Якимова
Зміст поняття насильницької злочинності

Олександр Краснокутський
Класифікація міжнародно-правових механізмів забезпечення прав засуджених до позбавлення волі

КРИМIНАЛЬНИЙ ПРОЦЕС

Наталя Турман
Основні елементи змісту угоди про примирення

КРИМIНАЛIСТИКА

Віталій Дрозд
Використання спеціальних знань під час розслідування крадіжок з автотранспортних засобів

Юліана Нагорняк
Загальна характеристика водія транспортного засобу, який допустив порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами

СУДОУСТРIЙ

Роман Грицаєнко
Правовий статус присяжних в умовах вдосконалення інституту суду присяжних в Україні

МIЖНАРОДНЕ ПРАВО

Ольга Спектор
Міжнародне управління поводження з живими природними ресурсами

ФIЛОСОФIЯ ПРАВА

Ярослав Мельник
Онтологічний дискурс цивільного судочинства в аспекті граней конфліктного права

Підприємництво, господарство і право №7 2018

Підприємництво, господарство і право №7 2018

Зміст

ЦИВIЛЬНЕ ПРАВО I ПРОЦЕС

Євгенія Бєльтюкова
Особливості спадкування майнових прав інтелектуальної власності

Ірина Бондар
Охорона нотаріусом особистих немайнових прав фізичних та юридичних осіб у нотаріальних провадженнях, що стосуються спадкових відносин: актуальні питання

Наталія Ключковська
Підстави та порядок надання повної цивільної дієздатності неповнолітній особі

Богдан Колесников
Зловживання цивільними процесуальними правами: новела цивільного процесу

Василь Лютий
Реалізація договору нетінгу: проблеми та перешкоди

Ярослав Мельник
Судова практика щодо масових (групових) та похідних позовів у контексті дії режиму цивільної процесуальної безпеки

Людмила Панова
Деякі питання правової природи договору еквайрингу

Артем Самусь
Проблеми правової охорони доменних імен за законодавством України

Анатолій Сліпченко
Відчуження у цивільному праві

ГОСПОДАРСЬКЕ ПРАВО I ПРОЦЕС

Євгенія Авер’янова
Ліцензування господарської діяльності у спеціальному порядку: характерні риси та напрями удосконалення

Тетяна Швидка
Визначення складу антиконкурентних узгоджених дій у формі спотворення результатів тендерів як виду конкурентних правопорушень

Ольга Ясиновська
Деякі аспекти відповідальності державних господарських об'єднань та підприємств-учасників за спільними зобов'язаннями

ТРУДОВЕ ПРАВО

Ірина Василько
До проблеми визначення принципів забезпечення трудових прав працівників, які працюють у роботодавців – фізичних осіб

Світлана Вишновецька, Тетяна Іваницька
Судова практика та її роль у розвитку трудового законодавства України

Олена Гостюк
Право на працю як суб’єктивне право людини: теоретико-правовий погляд на проблему

АГРАРНЕ ПРАВО

Тетяна Курман
Правові засади використання біотехнологій в умовах сталого розвитку сільськогосподарського виробництва

ЕКОЛОГIЧНЕ ПРАВО

Марина Дейнега
Природокористування як правова категорія: проблеми визначення і співвідношення із суміжними поняттями

АДМIНIСТРАТИВНЕ ПРАВО I ПРОЦЕС

Олена Запотоцька
Генезис виникнення та розвитку публічного адміністрування безпечності та якості харчової продукції

Владислав Карелін
Адміністративно-режимне провадження у сфері організації виконання покарань

Дар’я Катрич
Принцип пропорційності правоти поліцейського та відповідальності за прийняті рішення

Валентина Натарова
Зміст та структура речового забезпечення працівників Національної поліції України

КОНСТИТУЦIЙНЕ ПРАВО

Андрій Деркач
Коаліція депутатський фракцій як особливий суб'єкт конституційно-правових відносин

Володимир Мельник
Соціальний захист осіб з інвалідністю: засади правового регулювання окремих держав-членів єС

Руслан Панчишин
Удосконалення законодавства у сфері призначення та проведення виборів в об’єднаних територіальних громадах

Катерина Чижмарь
Реалізація міжнародно-правових стандартів рівноправ’я та охорони жінок у правовій системі України

В’ячеслав Шамрай
Транснаціональний (глобальний) конституціоналізм як об’єктивне явище сучасної правової дійсності

IНФОРМАЦIЙНЕ ПРАВО

Оксана Топчій
Інформаційна безпека неповнолітніх крізь призму компаративного правознавства

ТЕОРIЯ ДЕРЖАВИ I ПРАВА

Наталія Попович
Види конституційних законів

КРИМIНАЛЬНИЙ ПРОЦЕС

Наталя Максименко
Поняття та правова природа підозри

Валерія Смірнова
Права та обов’язки інших осіб, які залучаються до проведення негласних слідчих (розшукових) дій

КРИМIНАЛIСТИКА

Анна Боровик
Криміналістична характеристика особи потерпілого у злочинах, вчинених неповнолітніми та молоддю на грунті расової, національної та релігійної ворожнечі

Галина Вальчишин
Фіксація результатів слідчого експерименту під час розслідування дорожньо-транспортних пригод

АДВОКАТУРА

Людмила Слива
Консультування адвокатом як стадійний процес

Лариса Чекмарьова
Актуальні питання виплати страхового відшкодування за договором страхування професійної відповідальності адвоката

МIЖНАРОДНЕ ПРАВО

Олена Калашнікова
Міжнародні договори України в системі нормативно-правового регулювання використання інформаційних технологій та інформаційних ресурсів у митній справі

Ігор Троцько
Особливості договору про нерозповсюдження ядерної зброї від 1968 року

Уляна Шупка
Особливості співвідношення дефініцій понять тероризму та біологічного тероризму в міжнародному кримінальному праві

РЕЦЕНЗIЇ

Борис Розовський
Рецензія на монографію А. В. Кулька «Міжнародно-правове регулювання використання й охорони транскордонних прісних вод»

Підприємництво, господарство і право №8 2018

Підприємництво, господарство і право №8 2018

Зміст

ЦИВIЛЬНЕ ПРАВО I ПРОЦЕС

Олександр Бобошко
Особливості розірвання договорів за законодавством України

Сергій Вавженчук
Істотні умови договору будівельного підряду

Сергій Галкевич
Деякі аспекти застосування комутативної справедливості у цивільних деліктних зобов’язаннях

Олексій Гусєв
Класифікація електронних доказів у цивільному процесі України

Павло Захаров
Підстави звільнення від доказування у справах про відшкодування шкоди, заподіяної внаслідок дорожньо-транспортної пригоди

Тетяна Красвітна
Генезис зобов’язання подружжя з утримання

Оксана Макаревич
Історичний розвиток законодавства України у сфері ліквідації юридичних осіб

Володимир Скрипник
Місце криптовалюти в системі об’єктів цивільних прав

Олена Стаценко
Підстави набуття прав на нерухоме майно за набувальною давністю

ГОСПОДАРСЬКЕ ПРАВО I ПРОЦЕС

Крістіна Возняковська
До питання про правову модель режиму неспроможності банківських установ

Олена Гончаренко
Спеціальні обмеження саморегулювання господарської діяльності

Антон Гушилик
Матеріально-правовий і процесуально-правовий статус неплатоспроможного боржника

Катерина Лапта
Поняття корпоративних прав територіальної громади як об’єктів господарських правовідносин

ТРУДОВЕ ПРАВО

Тетяна Жовнір
Особливості вирішення трудових спорів про поновлення працівника на роботі

Тетяна Колєснік
Адаптація європейського законодавства у сфері забезпечення дисципліни праці до законодавства України

АДМIНIСТРАТИВНЕ ПРАВО I ПРОЦЕС

Сергій Іванов
Інституційне забезпечення реалізації державної митної політики в Україні

Сергій Москаленко
Особливості провадження в справах про адміністративні правопорушення в галузі цивільної авіації

Павло Покатаєв
Адміністративно-правове регулювання розміщення зовнішньої реклами як елемента благоустрою населених пунктів

Юрій Поптанич
Адміністративно-правові аспекти регулювання діяльності підрозділів Національної поліції України, що здійснюють запобігання правопорушень у фінансовій сфері та галузях економіки

Володимир Столбовий
Поняття громадського контролю службових правовідносин у сфері національної безпеки України

Дмитро Сущенко
Проблематика правового регулювання здійснення адміністративних процедур

Марина Титаренко
Стимули для публічних службовців у зарубіжних країнах: правове закріплення видів, застосування

Вікторія Чорна
Форми реалізації обмежувальних норм адміністративного права

Богдан Яринко
Адміністративна відповідальність арбітражного керуючого

КОНСТИТУЦIЙНЕ ПРАВО

Володимир Мельник
Принципи соціального страхування осіб з інвалідністю: теоретико-правовий аспект

Ольга Моткова
До питання реалізації прав людини на основі норм Конституції України

ФIНАНСОВЕ ПРАВО

Юлія Коваль
Правове регулювання плати за проїзд платною автомобільною дорогою, побудованою на умовах концесії як обов’язкового платежу

Яна Крупко
Деякі питання вдосконалення валютного законодавства України

Анастасія Литвиненко
Суб’єкти державної реєстрації як учасники процесу державної реєстрації суб’єктів господарювання в Україні: фінансово-правовий аспект

Євген Маринчак
Співвідношення податкового суверенітету та податкової юрисдикції держави

Соломія Салій
Визначення і аналіз перспективних напрямів взаємодії України з міжнародними фінансовими організаціями в основних сферах публічних фінансів

ТЕОРIЯ ДЕРЖАВИ I ПРАВА

Євген Борисов
Розвиток міжнародних механізмів відступу держав від власних договірних гуманітарних зобов’язань (ХVІІІ-ХХ ст.)

Ярослав Мельник
Догма права цивільного процесу: антрополого-правовий аспект

КРИМIНАЛЬНЕ ПРАВО

Ольга Попович
Терористичний акт у законодавстві України та зарубіжних країн (порівняльно-правовий підхід)

КРИМIНОЛОГIЯ

Олена Бугера
Спеціально-кримінологічне запобігання злочинності з використанням мережі Інтернет

Дарія Васильєва
Кримінологічно значущі ознаки незаконного грального бізнесу

КРИМIНАЛIСТИКА

Олена Самойленко
Типизація особи, що вчиняє злочин, пов’язаний із використанням обстановки кіберпростору (з позицій криміналістичної науки)

СУДОУСТРIЙ

Аліна Бірюкова
Реклама адвокатської діяльності як прояв впливу процесу глобалізації

АДВОКАТУРА

Лариса Чекмарьова
Правовий статус сторін за договором страхування професійної відповідальності адвоката

МIЖНАРОДНЕ ПРАВО

Дар'я Богатчук
Щодо правової природи принципу добросовісного виконання міжнародних зобов’язань

Максим Гребенюк, Андрій Черняк
Деякі аспекти обігу криптовалют: сучасний зарубіжний досвід правової регламентації

Підприємництво, господарство і право №6 2018

Підприємництво, господарство і право №6 2018

Зміст

ЦИВIЛЬНЕ ПРАВО I ПРОЦЕС

Олександр Бігняк
Правова природа та класифікація форм захисту корпоративних прав

Марина Великанова
Загальна характеристика цивільно-правових способів впливу на ризик

Наталія Грущинська
Відповідальність сторін за договором про надання ріелторських послуг

Наталія Давидова
Академічна свобода та автономія закладу освіти: межі здійснення

Сергій Дронов
Методологія дослідження темпоральних принципів цивільного судочинства

Юрій Жорнокуй
Викуп акцій мажоритарним акціонером: за та проти

Альона Мамушкіна
Визначення розміру відшкодування шкоди, заподіяної внаслідок вчинення терористичного акту

Анна Мисишин
Джерела правового регулювання визнання та виконання рішень іноземних юрисдикційних органів в Україні

Ілля Наставний
Нормативно-правове регулювання відносин у сфері професійного спорту в Україні

Андрій Недошовенко
Судовий порядок укладання договору будівельного підряду

Артем Самусь
Класифікація торговельних марок у праві США та України: порівняльно-правовий аналіз

Ірина Сенюта
Правочин як підстава виникнення цивільних правовідносин у сфері надання медичної допомоги

ГОСПОДАРСЬКЕ ПРАВО I ПРОЦЕС

Ольга Бакалінська, Сергій Чаплян
Суспільний договір як основа для виникнення та розвитку криптовалют

Анна Бучинська, Діана Машевська
Оперативно-господарські санкції у сфері електропостачання

Олена Гончаренко
Види обмежень саморегулювання господарської діяльності

Юлія Кабенок
Загальна характеристика відносин арбітражного управління у процедурі банкрутства

Наталія Лещенко
Господарсько-правові санкції за порушення договору підряду на проведення проектних і дослідних робіт: проблеми теорії та правозастосування

Костянтин Оверковський
Правові аспекти внесення прав промислової власності до статутного капіталу товариства

Ярослав Петруненко
Поняття державної підтримки суб’єктів господарювання як засобу забезпечення ефективного використання бюджетних коштів

ТРУДОВЕ ПРАВО

Людмила Вакарюк
Фактори, що зумовлюють соціальну сутність правового режиму в трудовому праві України

Іванна Волошин
Щодо проблеми соціального захисту малозабезпечених громадян соціальними гуртожитками в Україні

Олена Коваленко, Роман Шабанов
Дискримінація чи єдність та диференціація правового регулювання трудових відносин: що нівелюється МОЗ на шляху досягнення гендерної рівності в Україні

АГРАРНЕ ПРАВО

Тетяна Оверковська
Правові засади екологізації сільськогосподарського виробництва

ЕКОЛОГIЧНЕ ПРАВО

Вікторія Сидор
Оцінка впливу на довкілля: закон працює, проблеми залишаються

АДМIНIСТРАТИВНЕ ПРАВО I ПРОЦЕС

Андрій Благодарний
Методологія дослідження правової регламентації адміністративно-юрисдикційної діяльності правоохоронних органів

Ярослав Буряк
Процедура громадської експертизи діяльності органів публічного управління: на прикладі Львівської обласної державної адміністрації

Євгенія Гусєва
Про розвиток нових форм участі громадян у забезпеченні безпеки дорожнього руху: до питання становлення та розвитку

Владислав Карелін
Щодо координації діяльності суб’єктів застосування адміністративно-правових режимів у сфері організації виконання покарань

Олена Карнаух
Промислові відходи як предмет адміністративно-правового регулювання: вітчизняний та зарубіжний досвід

Наталія Коломоєць
Повноваження освітнього омбудсмена у сфері захисту прав дитини

Віталій Кондратенко
Сучасна модель системи адміністративно-правових засобів соціального забезпечення осіб з інвалідністю

Богдан Остропільський
Організаційно-правове забезпечення реєстрації прав власності на нерухомість у державах-членах ЄС континентальної (наполеонівської) групи

Олександр Падалка
Становлення та розвиток діяльності органів поліції Польської Республіки

Євгеній Паніотов
Правовий статус Національного центрального бюро Інтерполу в структурі Національної поліції України

Ярослав Сідей
Розмежування адміністративної юрисдикції з іншими видами юрисдикції у сфері судової компетенції

Олександр Сливка
Постаудит як форма митного контролю в Україні та його перспективи

В’ячеслав Турчин
Закордонний досвід створення єдиного реєстру нерухомості

КОНСТИТУЦIЙНЕ ПРАВО

Яна Троян
Інститут забезпечення конституційних прав і свобод: поняття, основні ознаки

Олена Чернеженко
Розвиток процесу децентралізації в Румунії

ФIЛОСОФIЯ ПРАВА

Микола Караман
Співвідношення ритуалу та судового ритуалу в соціальному регулюванні

IНФОРМАЦIЙНЕ ПРАВО

Олена Калашнікова
Сутність і зміст поняття інформаційних технологій у державній митній справі

Дарія Маріц
Правове регулювання порядку фіксації юридичних фактів в інформаційній сфері

ТЕОРIЯ ДЕРЖАВИ I ПРАВА

Олексій Артикуленко
Правосуб’єктність юридичної особи: сучасні виклики та невирішені питання

Іванна Полонка
Механізм неправомірної поведінки в теорії права : авторський підхід

Олександр Пучков
Поняття та ознаки сучасного правопорядку у сфері національної безпеки

КРИМIНАЛЬНЕ ПРАВО

Андрій Боровик
Про деякі змістові елементи комплексного та індивідуального планування заходів із запобігання злочинам в установах виконання покарань

Наталія Грищенко
Соціальна зумовленість кримінальної відповідальності за протиправне заволодіння майном підприємства, установи, організації

Михайло Кондра
Вплив принципу рівності на форми реалізації кримінальної відповідальності

Ірина Медведєва
Відповідальність за ухилення від військової служби

Антон Монаєнко
Законне затримання та арешт особи за порушення митних правил і контрабанду з урахуванням практики Європейського суду з прав людини

Володимир Тертишник, Олександр Кошовий
Доктринальні проблеми відповідальності за зловживання на фондовому ринку

Віталій Топольник
Психологічна характеристика особливостей проведення слідчих дій під час розслідування крадіжки

КРИМIНОЛОГIЯ

Олена Бугера
Інтернет речей та запобігання злочинності

Марина Гричанюк
Історичні передумови протидії злочинності неповнолітніх

Віталій Топольник
Соціально-психологічна характеристика особистості крадія

КРИМIНАЛЬНИЙ ПРОЦЕС

Asif oglu Gadirov Khanoglan
Evolution way and development history of criminal procedure law in Azerbaijan

Сергій Лисаченко
Окремі примусові засоби отримання відомостей від особи у кримінальному досудовому провадженні у контексті свободи від самовикриття та права не свідчити проти близьких родичів та членів сім’ї

КРИМIНАЛIСТИКА

Володимир Гірук
Тактичні ризики під час допиту малолітніх потерпілих від насильницьких злочинів

Олександр Павлюк
Тактичні особливості отримання показань у кримінальних провадженнях про вбивства осіб похилого віку та одиноких осіб, пов’язаних із заволодінням їхнім майном

СУДОУСТРIЙ

Максим Гетманцев
Правова природа висновку експерта в галузі права

ПРОКУРАТУРА

Катерина Сляднєва
Зміна обвинувачення прокурором як форма реалізації диспозитивності

МIЖНАРОДНЕ ПРАВО

Фидан Худиева
Содержание самообороны государств в современном международном праве