Підприємництво, господарство і право №3 2018

Підприємництво, господарство і право №3 2018

Зміст

ЦИВIЛЬНЕ ПРАВО I ПРОЦЕС

Марина Великанова
Оцінка ризику: формування правової стратегії управління ризиком

Анатолій Кодинець
Захист прав інтелектуальної власності в умовах впровадження судової реформи

Любов Майданик
Функції авторського права: поняття і зміст

Ольга Паплик
Договір між акціонерами товариства як спосіб здійснення корпоративних прав

Володимир Цікало
Умови здійснення права акціонерів на викуп акцій з ініціативи товариства

Микола Чабаненко
Договір купівлі-продажу посівів як різновиду незавершеного сільськогосподарського виробництва

ГОСПОДАРСЬКЕ ПРАВО I ПРОЦЕС

Анна Бучинська, Діана Машевська
Оперативно-господарські санкції як різновид господарських санкцій

Олена Гончаренко
Державне регулювання та саморегулювання господарської діяльності: пошук балансу

Василь Грудницький
Збір і аналіз доказів у справах про зловживання монопольним (домінуючим) становищем

Олена Зельдіна
Захист прав інвесторів як складник інвестиційної привабливості Україн

Семен Яценко
Економічні та правові підстави націоналізації

АГРАРНЕ ПРАВО

Алла Барабаш
Особливості державної підтримки лізингових відносин у сфері АПК та її вплив на економіко-правову сутність лізингу

ЗЕМЕЛЬНЕ ПРАВО

Оксана Ущаповська
Правові форми планування земель в умовах об'єднання територіальних громад в Україні

АДМIНIСТРАТИВНЕ ПРАВО I ПРОЦЕС

Леся Василенко
Адміністративно-правове регулювання відносин у сфері поводження з відходами

Oleksii Drozd
The principle of patriotism as a premise of legal regulation of civil service performance in Ukraine

Віталій Ковбасюк
Характеристика об’єкта правовідносин у сфері адміністративного судочинства

Оксана Коровайко
Захист персональних даних у контексті державної реєстрації прав на нерухоме майно

Вікторія Криворучко
Органи виконавчої влади як суб'єкти адміністративного управління

Вікторія Юровська
Диспозитивне адміністративно-правове регулювання запровадження й функціонування стандартів освіти та освітніх програм: поточний стан і перспективи вдосконалення

ФIНАНСОВЕ ПРАВО

Оксана Баїк
Про системність і класифікацію юридичних фактів у податковому праві України

Сергій Федоров
Принцип рівності та державний фінансовий контроль

ТЕОРIЯ ДЕРЖАВИ I ПРАВА

Ярослава Волошина
Місцеве самоврядування: теорії походження та їх реалізація

КРИМIНАЛЬНЕ ПРАВО

Олександр Марін
Зміст поняття «подібні правовідносини» в контексті забезпечення єдності застосування кримінального закону

Віктор Назарчук
Ухилення від проходження служби цивільного захисту в складі злочину, передбаченого ст. 336–1 КК України

Світлана Охріменко, Іван Охріменко
Теоретико-правова характеристика втручання в процесуальну діяльність слідчого

КРИМIНОЛОГIЯ

Марія Євдокімова
Історичний аналіз жіночої злочинності

КРИМIНАЛЬНИЙ ПРОЦЕС

Ганна Буяджи
Історія формування та передумови виникнення Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів

Христина Грицак
Аналіз внесення змін до кримінального процесуального законодавства: строки досудового розслідування

КРИМIНАЛIСТИКА

Ольга Ковальчук
Особливості проведення огляду під час розслідування шахрайства у сфері діяльності кредитної спілки

Олег Луговий
Криміналістична характеристика невиконання рішення суду

Володимир Юсупов
Сучасні напрями розвитку криміналістики в Україні

Підприємництво, господарство і право №2 2018

Підприємництво, господарство і право №2 2018

Зміст

ЦИВIЛЬНЕ ПРАВО I ПРОЦЕС

Ганна Буяджи
Сліпий траст: інструмент приховування майна чи механізм усунення конфлікту інтересів?

Марина Великанова
Розподіл ризику втрати чи пошкодження майна у речових відносинах

Олексій Диба
Поняття та ознаки порушення умов договору підряду на проведення проектних робіт

Ася Епрікян
Аліментні обов’язки інших членів сім’ї та родичів: проблемні аспекти

Євгеній Лєзін
Особливості забезпечення показань свідків у цивільному процесі України

Надія Міловська
Звичаї ділового обороту як джерела правового регулювання договірних страхових відносин

Леся Шаповал, Тетяна Устименко
Особливості тлумачення «великої немайнової цінності» дарунка

ГОСПОДАРСЬКЕ ПРАВО I ПРОЦЕС

Вікторія Вашкович
Опис волонтерської допомоги (завдання) у договорах про надання волонтерської допомоги

Антоніна Згама
Договірні зобов’язання з аутсорсингу: правова природа та деякі проблеми застосування

Андрій Олефір
Економічна політика Китаю: досвід реформ для України

Марія Потьомкіна
Теоретико-правові засади господарських правовідносин у сфері оборонної промисловості України. Частина перша

Роман Шабанов, Микола Ждан
Досудове врегулювання господарських спорів: співвідношення норм матеріального та процесуального права

ТРУДОВЕ ПРАВО

Анастасія Бойко
Поняття та правова природа молодіжного безробіття

Олена Костюченко
Обмеження обсягу дисциплінарної влади роботодавця

Ігор Олексів
Умова про строк трудового договору як гарантія дотримання прав працівників у трудових правовідносинах

Світлана Cкакун
Правове регулювання проходження стажування студентами вищих навчальних закладів та учнями професійно-технічних навчальних закладів

ЕКОЛОГIЧНЕ ПРАВО

Вікторія Юровська
Концептуальні засади децентралізації повноважень із забезпечення охорони атмосферного повітря та балансування пов’язаних із цим екологічних та економічних інтересів

АДМIНIСТРАТИВНЕ ПРАВО I ПРОЦЕС

Надія Максіменцева
Адміністративно-правові засади функціонування системи державного управління у сфері користування і охорони надр у Канаді. Досвід для України

Олег Мандзюк
Державна стандартизація методів аналітичної діяльності

Марія Погребняк
Особливості юридичної конструкції та суті правовідносин представництва в адміністративному судочинстві: компаративістський аспект

Олександр Шевчук
Мета та завдання державного контролю за законним обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів

КОНСТИТУЦIЙНЕ ПРАВО

Олег Торяник
Особливості реалізації прокурором конституційних повноважень щодо нагляду за негласними та іншими слідчими і розшуковими діями органів правопорядку

ФIНАНСОВЕ ПРАВО

Дмитро Григор’єв
Поняття та особливості бюджетного контролю в Україні

Анастасія Литвиненко
Особливості фінансово-правового регулювання державної реєстрації акціонерних товариств в Україні

Антон Монаєнко
Законність нарахування та утримання транспортного податку з урахуванням практики Європейського суду з прав людини

Оксана Солдатенко
Сучасний стан правового регулювання фінансування сфери охорони здоров’я України

Сергій Федоров
Принцип законності державного фінансового контролю: зміна парадигми

IНФОРМАЦIЙНЕ ПРАВО

Людмила Вакарюк
Основні підходи до розуміння поняття «інформаційні права людини»

Дарія Маріц
Право на анонімність як невід’ємне право людини

ТЕОРIЯ ДЕРЖАВИ I ПРАВА

Вікторія Джуган
Генеза юридичної відповідальності в римському праві

Наталія Мазаракі
Загальна характеристика договорів, що укладаються у сфері медіації

КРИМIНАЛЬНЕ ПРАВО

Лідія Палюх
Класифікація злочинів проти правосуддя

КРИМIНОЛОГIЯ

Анна Гончарова
Кримінологічна політика у сфері боротьби з тероризмом

Ірина Медведєва
Індивідуально-профілактичні заходи запобігання ухиленню від призову на строкову військову службу

Олена Олійник
Проблемні питання сучасної системи покарань: вітчизняний та зарубіжний досвід

КРИМIНАЛЬНИЙ ПРОЦЕС

Оксана Капліна, Наталія Маринів
Проведення ревізій та перевірок у кримінальному провадженні: дисонанс законодавства та правозастосовної практики

Тетяна Фоміна
Сутність процесуального порядку застосування запобіжного заходу

СУДОУСТРIЙ

Андрій Кулібаба
Поняття доброчесності як ключовий критерій у процесі добору на посаду суддів

АДВОКАТУРА

Вікторія Святоцька
До питань необхідності, актуальності та мети запровадження національних стандартів адвокатської діяльності

Підприємництво, господарство і право №1 2018

Підприємництво, господарство і право №1 2018

Зміст

ЦИВIЛЬНЕ ПРАВО I ПРОЦЕС

Уляна Бек, Зоряна Добош
Основні стадії доказової діяльності адвоката у цивільному процесі

Ганна Буяджи
Конструктивні трасти

Юрій Жорнокуй
«Корпорація»: сучасний стан законодавства в Україні та Європейському Союзі

Вікторія Кожевникова
Співвідношення правової категорії «обмеження» з іншими правовими категоріями у праві

Максим Майка
Новеллы законодательного регулирования процедуры исполнения определений суда об утверждении мирового соглашения в гражданском процессе Украины

Катерина Москаленко
Право осіб, народжених із застосуванням допоміжних репродуктивних технологій, на інформацію про своє генетичне походження

Олег Простибоженко
Способи поділу спільного майна подружжя: досвід правового регулювання європейських держав

Володимир Скрипник
Речі, обмежені в цивільному обороті, як об’єкти цивільних прав

ГОСПОДАРСЬКЕ ПРАВО I ПРОЦЕС

Станіслав Васильєв
Нормативно-правове регулювання роздрібної торгівлі лікарськими засобами

Євген Гнедик
Суб’єкти лікувального туризму та їх господарсько-правова характеристика

Людмила Машковська
Правова характеристика пайового інвестиційного фонду

ТРУДОВЕ ПРАВО

Роман Куценко
Гарантії захисту персональних даних працівників в Україні

ЗЕМЕЛЬНЕ ПРАВО

Тетяна Кондратюк
Поняття земель екологічної мережі України

Олена Літошенко
Особливості адміністративної відповідальності за порушення земельного законодавства

АДМIНIСТРАТИВНЕ ПРАВО I ПРОЦЕС

Ірина Кравченко
Правові засади реалізації кадрової політики Національної поліції України

Наталія Павлюк
Особливості реалізації Національною поліцією України засобів захисту права власності

Сергій Уханенко
Особливості стадії оскарження рішень, дій чи бездіяльності суб’єкта, який здійснює адміністративні процедури у сфері соціального захисту населення в Україн

Сергій Шатрава
Стан та правове регулювання кадрового забезпечення органів Національної поліції на сучасному етапі розвитку

КОНСТИТУЦIЙНЕ ПРАВО

Олексій Бондарев
Питання правової природи спеціалізованого парламентського контролю за додержанням прав і свобод військовослужбовців

ФIНАНСОВЕ ПРАВО

Василь Жмудінський
Порівняльно-правовий аналіз оподаткування сільськогосподарських підприємств в Україні та в окремих країнах світу

Віктор Мушенок
Порівняльно-правовий аналіз методів державної фінансової підтримки сільського господарства

IНФОРМАЦIЙНЕ ПРАВО

Назар Білоцерковець
Технологічна нейтральність та заборона дискримінації як ключові принципи державного регулювання електронних довірчих послуг: поняття та ознаки

Олег Мандзюк
Цілі і завдання аналітичної діяльності у сфері інформаційних відносин

ТЕОРIЯ ДЕРЖАВИ I ПРАВА

Ірина Волкова
Види юридичних фактів-станів

Тетяна Міхайліна
Ціннісноорієнтований концепт правосвідомості

Олександр Соломонюк
Роль правотворчих актів у судовій правотворчості

Юлія Ткаченко
Роль держави у сфері соціального забезпечення: історичний екскурс

Олексій Черновський, Олександр Семенюк
Культура правового мислення – складова частина професії юриста

КРИМIНАЛЬНЕ ПРАВО

Руслан Волинець
Посягання на фондовий ринок за Кримінальним уложенням 1903 року

Павло Ясиновський
Особливий період (ст. 114–1 КК України)

КРИМIНАЛЬНИЙ ПРОЦЕС

Владислав Ребезюк
Правова природа, зміст та ознаки механізму охорони прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження

КРИМIНАЛIСТИКА

Веам Нуджейдат
Проблема протидії розслідуванню зґвалтувань та засоби її вирішення

Підприємництво, господарство і право №12 2017

Підприємництво, господарство і право №12 2017

Зміст

ЦИВIЛЬНЕ ПРАВО I ПРОЦЕС

Анатолій Бабаскін
Співвідношення кредитного договору та договору позики у цивільному законодавстві України

Василь Бонтлаб
Особливості правового статусу прокурора у цивільному процесі

Ганна Буяджи
Результативні трасти

Марина Великанова
Управління ризиком та його стадії: економіко-правовий аналіз

Петро Гуйван
Значення темпоральних чинників у практиці Європейського суду з прав людини. Про шляхи вирішення проблем, пов'язаних із недотриманням часових критеріїв здійснення національного судівництва (частина 7)

Наталя Камінська
Відшкодування моральної шкоди за невиконання або неналежне виконання умов договору про надання туристичних послуг

Вікторія Кожевникова
Правове регулювання здійснення та обмеження права на утримання одного з подружжя

Оксана Коровайко
Формування і зберігання даних державного реєстру прав на нерухоме майно

Олег Кузьмич
Правові аспекти участі третіх осіб у виконанні обов’язку замість боржника у власному інтересі (частина 3 статті 528 Цивільного кодексу України)

Леся Лешанич
Правила Інкотермс у регулюванні відносин міжнародних перевезень

Олена Негода
Розмежування судових юрисдикцій у справах про захист прав та законних інтересів дитини (за матеріалами судової практики)

Ольга Омельченко
Захист біобанками персональних даних донорів у контексті принципу відкритості науки

Андрій Помазанов
Деякі аспекти сутності та змісту касаційного перегляду у цивільному процесі України

Наталія Старікова
Підстави та умови цивільно-правової відповідальності у сфері застосування допоміжних репродуктивних технологій

Ігор Якубівський
Заборона неправомірного використання об’єкта як спосіб захисту майнових прав інтелектуальної власності

ГОСПОДАРСЬКЕ ПРАВО I ПРОЦЕС

Ольга Бакалінська
Сучасні тенденції вдосконалення конкурентного законодавства (щодо угод про обмін інформацією між конкурентами)

Ірина Бутирська
Врегулювання спору за участю судді: перспективи запровадження у господарський процес України

Крістіна Возняковська
Про зовнішні чинники державної економічної політики у сфері забезпечення платоспроможності кредитно-фінансових установ

Елла Деркач, Сергій Павлюк
Актуальні питання правового регулювання перевезення вантажів у прямому змішаному сполученні

Артур Замрига
Господарське договірне право як правовий інститут

Максим Лісовий
Господарсько-правова характеристика договору про надання послуг поштового зв’язку в Україні

Вікторія Мілаш
Поняття та природа цифрового контенту в межах господарського обороту

Ганна Шовкопляс
Запровадження міжнародних стандартів регулювання ринків фінансових послуг в Україні: правовий аспект

Ольга Ясиновська
Організаційно-правові форми державних господарських об'єднань

ТРУДОВЕ ПРАВО

Кесада Татарінова, Венора Лінда
Питання захисту трудових інтересів осіб з обмеженими можливостями в актах ООН

Ірина Орловська
Правові проблеми працевлаштування випускників за спеціальністю «Право»

Євгеній Промський, Наталія Швець
Дисциплінарна відповідальність працівника за проектом Трудового кодексу України

ЗЕМЕЛЬНЕ ПРАВО

Ілля Каракаш
Правове регулювання розгляду та вирішення земельних спорів як гарантія захисту прав на землю

ЕКОЛОГIЧНЕ ПРАВО

Інна Берднік
Співвідношення понять «водний ресурс» і «водний об’єкт»

Юлія Ковейно
Правова основа використання лісів

Роман Цалин
Право державної власності на відходи в Україні

АДМIНIСТРАТИВНЕ ПРАВО I ПРОЦЕС

Ельвіра Абдулкадірова
Принципи розгляду справ про адміністративні правопорушення патрульною поліцією

Микола Гімон
Особливості вияву права на справедливий судовий розгляд адміністративної справи та його складників в апеляційному провадженні

Ігор Діордіца
Гіперболічна теорія розвитку кіберпростору як складова методології дослідження кібербезпекової політики

Тетяна Коломоєць, Павло Лютіков
Обмеження щодо одержання подарунків як засіб запобігання правопорушенням, пов’язаним із корупцією: правовий аспект

Григорій Лученцов
Адміністративна відповідальність за порушення вимог фінансового контролю

Богдана Мельниченко
Правова основа організації та діяльності органів публічного управління в Україні

Наталія Панова
Новітні положення закону України «Про державну службу» 2015 р.

Михайло Русин
Поняття та структура адміністративних правовідносин у галузі вищої освіти

Вікторія Юровська
Метод адміністративного права: теоретико-правовий аналіз

КОНСТИТУЦIЙНЕ ПРАВО

Степан Калинюк
Правові позиції Конституційного Суду України: питання теорії

Богдан Никорович
Окремі аспекти закріплення за іноземцями та особами без громадянства виборчих прав у вітчизняному законодавстві

Андрій Супруновський
Джерела міграційного права України

ФIНАНСОВЕ ПРАВО

Яна Поліщук
Ставка як елемент правового механізму акцизного податку (на прикладі України і Австралії)

IНФОРМАЦIЙНЕ ПРАВО

Мар’яна Щирба
Право на інформовану згоду при медичному втручанні неповнолітнім пацієнтам

Ганна Ярега
Особисті немайнові права авторів

ТЕОРIЯ ДЕРЖАВИ I ПРАВА

Тетяна Міхайліна
Детермінація типології праворозуміння через правосвідомість

Олександра Проць
Збереження самобутності національної правової культури в умовах євроінтеграції та глобалізації

Костянтин Слюсар
Закріплення поколінь прав людини в міжнародних документах

КРИМIНАЛЬНЕ ПРАВО

Андрій Андрушко
Пропозиції щодо удосконалення статті 147 Кримінального кодексу України

Руслан Волинець
Посягання на фондовий ринок за Уложенням про покарання кримінальні та виправні 1845 року

Костянтин Оробець
Класифікація цінностей як елементів аксіосфери кримінального права

КРИМIНОЛОГIЯ

Віктор Дрьомін
Кримінологічний вимір теорії діяльності

КРИМIНАЛЬНИЙ ПРОЦЕС

Тетяна Волошанівська
Застосування судами України практики Європейського суду з прав людини щодо забезпечення права на ефективний захист у кримінальному провадженні

Марина Городецька
Окремі питання обмеження права на власність під час провадження обшуку

Валентина Дрозд
Окремі питання регламентації початку досудового розслідування в умовах проведення правової реформи

Наталя Турман
Поняття та значення угоди про примирення у кримінальному процесі України

ПРОКУРАТУРА

Ігор Демідов
Стан наукової розробленості проблем прокурорського нагляду за проведенням контрольованої поставки, контрольованої та оперативної закупки товарів, предметів і речовин

МIЖНАРОДНЕ ПРИВАТНЕ ПРАВО

Оксана Вайцеховська
Місце міжнародного фінансового права в системі міжнародного права: теоретико-правові аспекти

Володимир Стешенко
Пропозиції щодо удосконалення практики застосування судами України міжнародних договорів

ФIЛОСОФIЯ ПРАВА

Тетяна Угненко
Порядок обрання народних засідателів до обласних судів, військових трибуналів та Верховного суду УРСР у другій половині ХХ ст.