Підприємництво, господарство і право №12 2018

Підприємництво, господарство і право №12 2018

Зміст

ЦИВIЛЬНЕ ПРАВО I ПРОЦЕС

Наталія Блажівська
Мораторій на звернення стягнення на майно боржника в законодавстві України та в практиці ЄСПЛ

Владислав Васильєв
Диспозитивність норм цивільного права з точки зору формально-догматичного підходу

Віктор Калюжний
Цивільно-правовий захист при невиконанні договору найму житла

Ірина Лукасевич-Крутник
Поняття та правова характеристика договорів із надання транспортних послуг

Ярослав Мельник
Категорія «ризик» у цивільному процесі: сутність, момент виникнення та видова класифікація

Надія Міловська
Правова природа договору особистого страхування

Катерина Москаленко
Вибір статі майбутньої дитини за соціальними та медичними показаннями: проблеми правового регулювання

Юлія Навроцька
Роль обсягу арбітражного застереження (арбітрабельності) для відкриття арбітражного провадження

Наталія Процьків
Особливості практичного застосування медіації в спадкових спорах

Галина Прусенко
Види процесуальних договорів у цивільному судочинстві

Неля Савчин
Завдання цивільного судочинства крізь призму практики Європейського суду з прав людини

Володимир Скрипник
Житло як особливий об’єкт цивільних прав

Олександр Соболєв
Любов як морально-правова категорія приватного права

Владислав Ткаченко
Щодо особливостей виникнення права власності на об’єкти самочинного будівництва

Оксана Угриновська, Григорій Гембара
Спрощене позовне провадження: законодавча регламентація та проблеми судової практики

Георгій Харченко
Проблеми позовної давності під час витребування земельних ділянок за позовами в інтересах держави

Олеся Харченко
Невідповідність позначення публічному порядку, принципам гуманності й моралі як абсолютна підстава для відмови в наданні правової охорони знака

Еліза Шигапова
Аспекти відшкодування моральної шкоди в практиці Європейського суду з прав людини

ГОСПОДАРСЬКЕ ПРАВО I ПРОЦЕС

Олена Гончаренко
Актуальні питання правового статусу саморегулівних організацій в Україні

Марина Кузьміна
Проблеми створення об’єктів відновлюваної енергетики

Катерина Намака
Ризики сторін у договорі франчайзингу та правові способи їх мінімізації

Анастасія Токунова
Керівні принципи ООН у сфері бізнесу і прав людини як правовий інструмент забезпечення сталого розвитку країни

ТРУДОВЕ ПРАВО

Гасам Ахмедов, Ян Чуб
Право на страйк в українському законодавстві та у практиці ЄСПЛ

Сергій Константиновський
Правова природа юридичного явища «вимушений прогул»

Любов Красноруцька
Нетипова форма зайнятості в системі трансформації ринку праці України

Ірина Лагутіна
Припинення виконання роботи працівником у разі затримки виплати заробітної роботи як неюрисдикційна форма захисту трудових прав працівників

Сергій Сільченко
Особливості розгляду трудових спорів з урахуванням змінених процесуальних норм

АГРАРНЕ ПРАВО

Тетяна Курман
Проблеми законодавчого забезпечення виробництва органічної продукції тваринництва

АДМIНIСТРАТИВНЕ ПРАВО I ПРОЦЕС

Євген Бакутін
Сучасний стан нормативно-правового забезпечення використання технічних засобів фіксації правопорушень в Україні

Юрій Буглак
Види відносин та сфери, які зумовлюють розмежування повноважень між органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування

Микола Васюк
Органи публічного управління як суб’єкти надання послуг у медичній галузі України

Олег Дубинський
Сутність і особливості державного контролю за додержанням законодавства на автомобільному транспорті

Сергій Жуков
Професійна етика суддів: правові аспекти

Володимир Перепелюк
Зміст обов’язку (повноваження) суб’єкта як критерій предметної юрисдикції

Юлія Склярова
Атестація поліцейських в Україні (історико-правовий аспект)

Володимир Столбовий
Мілітаризовані формування як особливі суб’єкти службових правовідносин у сфері національної безпеки України

Олександр Ткаченко
Нормативно-правове регулювання адміністративної відповідальності військовослужбовців Національної гвардії України

Оксана Топчій
Адміністративно-правові аспекти захисту права неповнолітнього на безпечне інформаційне середовище

Ольга Шайтуро
Органи місцевого самоврядування як суб’єкт протидії злочинності: правове регулювання

КОНСТИТУЦIЙНЕ ПРАВО

Михайло Баймуратов, Олена Гріненко, Олександр Биков, Анатолій Коструба
Представництво президента України в Автономній Республіці Крим у сучасних правових механізмах

ФIНАНСОВЕ ПРАВО

Артем Котенко, Олександра Паращенко
Зловживання органами Державної фіскальної служби України своїми повноваженнями під час проведення перевірок як принцип діяльності

Христина Лугова
Удосконалення адміністрування податків в Україні з урахуванням європейського досвіду

Наталія Похил
Шляхи модернізації загальнообов’язкового державного пенсійного страхування та недержавного пенсійного забезпечення в Україні

Марина Садченко, Ігор Крикунов
Проблемні концепції правового регулювання індустріальних та технологічних парків

Валерій Тацієнко
Актуальність дослідження питань протидії транснаціональній економічній злочинності

ТЕОРIЯ ДЕРЖАВИ I ПРАВА

Юлія Богомол
Особливості реалізації функцій держави

Олег Ганьба
Поняття, ознаки та особливості суб’єктів архаїчних правовідносин первісного родового суспільства

Наталія Мазаракі
Щодо поняття медіабельності спору

КРИМIНАЛЬНЕ ПРАВО

Сергій Абламський
До питання класифікації учасників кримінального провадження, уповноважених на здійснення захисту

Андрій Андрушко
Проблеми кримінально-правової охорони честі та гідності особи

Ігор Готвянський
Відмежування шахрайства в господарській діяльності від інших складів злочину

Микола Карпенко
Кваліфікації окремих військових злочинів, учинених за сукупністю злочинів

Михайло Кондра
Правове значення ідентичності: аналіз крізь призму принципу рівності у кримінальному праві України

Олена Олійник
Принцип гуманізму в кримінальному праві України

Олександр Сачко
Проблеми кримінального провадження щодо осіб зі статусом недоторканності, адвокатів та інших посадових осіб, щодо яких передбачений підвищений ступінь захисту

Богдан Телефанко
Пробація як захід кримінально-правового впливу на рецидивну злочинність

КРИМIНОЛОГIЯ

Дмитро Беседа
Міграційна криза в ЄС та її вплив на безпекову ситуацію в Україні

Володимир Женунтій, Поліна Зеленяк
Особливості кримінально-правової охорони здоров’я дітей на пострадянському просторі: порівняльно-правове дослідження

КРИМIНАЛЬНИЙ ПРОЦЕС

Марія Градовська
Актуальні питання протидії корупції у міграційній сфері у контексті забезпечення національної безпеки України

Микита Карташов
Кримінальна процесуальна відповідальність

КРИМIНАЛIСТИКА

Ірина Кравчук
Використання можливостей судових експертиз у межах розслідування кримінальних правопорушень проти довкілля

Тетяна Орлова
Особливості початкового етапу розслідування кримінальних правопорушень, пов’язаних із вибухами, загрозою вибухів або виявленням вибухових пристроїв

Віталій Святченко
Аналіз сучасного стану досліджень проблем протидії підкупу особи, яка надає публічні послуги

СУДОУСТРIЙ

Вікторія Левківська
Критерії оцінки доказів у цивільному судочинстві України

МIЖНАРОДНЕ ПРАВО

Оксана Волощук, Максим Гетманцев
Відвід арбітра в міжнародному комерційному арбітражі

Мальвіна Грушко
Джерела міжнародного гуманітарного права та внутрішньодержавного права

Кристина Кончина
Фрагментація в міжнародному праві: проблема чи неминучість?

Аліна Лебедєва
Окремі правові аспекти відповідальності міжнародних організацій за порушення міжнародних зобов’язань

Владислав Чігер
Сучасні міжнародно-правові проблеми правового регулювання арктичного регіону

Підприємництво, господарство і право №11 2018

Підприємництво, господарство і право №11 2018

Зміст

ЦИВIЛЬНЕ ПРАВО I ПРОЦЕС

Олексій Артикуленко
Теоретичні аспекти правоздатності юридичної особи

Ірина Верес, Ганна Ярега
Електронні гроші та криптовалюта як засоби розрахунків у сфері електронної комерції

Уляна Гришко
Особливості відповідальності перевізника за шкоду, завдану каліцтвом, іншим ушкодженням здоров’я або смертю пасажира

Ірина Дзера
Поняття та правова природа недійсних правочинів

Лариса Красицька
Розмежування спадкового договору та інших правочинів у цивільному праві

Ілля Наставний
Особливості альтернативно-договірних форм захисту суб’єктивних цивільних прав учасниками професійних спортивних відносин

Viktoriia Shulika
Protecting intersex human right of self-determination

Олена Шурин, Соломія Петрик
Особливості розгляду і вирішення індивідуальних трудових спорів в порядку цивільного судочинства

ГОСПОДАРСЬКЕ ПРАВО І ПРОЦЕС

Ірина Шміло
Особливості відповідальності сторін за договором концесії

ТРУДОВЕ ПРАВО

Василь Бонтлаб
Нормаивно-правове забезпечення вирішення колективних трудових спорі (конфліктів): науково-теоретичний аспект

ЗЕМЕЛЬНЕ ПРАВО

Аліна Левенець
Підстави виникнення обов’язку орендної плати за землю

ЕКОЛОГIЧНЕ ПРАВО

Роман Смолярчук
Особливості набуття права приватної власності на ліси за українським законодавством

АДМIНIСТРАТИВНЕ ПРАВО I ПРОЦЕС

Олександр Бондаренко
До характеристики обов’язків сторін податкового спору під час його вирішення в судовому порядку

Юрій Буглак
Проблеми розмежування повноважень між органами виконавчої влади і органами місцевого самоврядування в Україні

Олег Дубинський
Об’єкт та предмет контролю за додержанням законодавства на транспорті в Україні

Людмила Жуковська
Повноваження спеціально уповноважених суб’єктів у сфері протидії корупції в Україні

Ганна Іванова
Щодо адміністративно-правової характеристики суб’єктів агропромислового комплексу України

Валерій Коваль
Елементи адміністративно-правового статусу військовослужбовців

Тетяна Коломоєць
Щорічне оцінювання результатів службової діяльності державних службовців в Україні: чи досконалою є обрана нормативна модель?

Лада Котяж
Поняття публічного адміністрування у сфері державної реєстрації в Україні

Вікторія Крижановська, Анатолій Крижановський
Тенденції розвитку державної правоохоронної служби в Європейському Союзі

Олександр Логінов, Валерій Барчук
Правові засоби забезпечення зайнятості осіб, звільнених з військової служби

Анатолій Матвійчук
Визначення адміністративно-правового регулювання у сфері забезпечення регуляторної політики

Володимир Нікітін
Поняття адміністративно-правового забезпечення державної реєстрації в Україні

Віктор Тімашов, Олена Севастьяненко
Правове регулювання банківської таємниці

Сергій Циганок
Поняття і зміст адміністративно-правового забезпечення діяльності прокуратури України

КОНСТИТУЦIЙНЕ ПРАВО

Ірина Волкова
Юридичні факти-стани у динаміці конституційних правовідносин

Вікторія Породько
Право на недоторканність особистого життя людини: проблема термінології

ФIНАНСОВЕ ПРАВО

Дар’я Коробцова
Визначення та ознаки принципів бюджетного права України

Тетяна Чорна
Податково-правовий зміст права власності на нерухоме майно

Наталія Якимчук
Податкова адреса фізичної особи як критерій визначення місцевого бюджету, до якого належить перераховувати податок на доходи фізичних осіб

IНФОРМАЦIЙНЕ ПРАВО

Дарія Маріц
Поняття «суспільний інтерес» в інформаційних правовідносинах

ТЕОРIЯ ДЕРЖАВИ I ПРАВА

Юлія Боброва
Ґендерний вимір організаційно-правового забезпечення роботи судді

Світлана Іскра
Визначення правової доктрини у її співвідношенні з юридичною наукою

Ярослав Мельник
Конфліктне право як комплексний елемент правової безпеки та його місце в системі цивільного процесу

Яна Тицька
«Академічна доброчесність» та «академічна відповідальність» у забезпеченні якості освіти

КРИМIНАЛЬНЕ ПРАВО

Сергій Колос
Об'єкт злочину у науці кримінального права

Віктор Павленко
Вдосконалення кримінальної відповідальності за злочини, пов’язані з тероризмом

Марина Хоменко
Злочин проти статевої свободи і статевої недоторканності особи: особливості законодавчого регулювання сьогодення

КРИМIНОЛОГIЯ

Сергій Митич
Спеціально-кримінологічні заходи запобігання злочинам, що вчиняються у сфері виготовлення та обігу лікарських засобів

Сергій Павленко
Тактика запобігання доведенню неповнолітніх до самогубств через соцальні мережі (Інтернет-спільноти): сучасні вітчизняні реалії та зарубіжний досвід

РЕЦЕНЗIЇ

Віталій Яроцький
Рецензія на монографію П. Д. Гуйвана «Теоретичні питання строків у приватному праві»

Підприємництво, господарство і право №9 2018

Підприємництво, господарство і право №9 2018

Зміст

ЦИВIЛЬНЕ ПРАВО I ПРОЦЕС

Інна Апопій
Нові аспекти визначення розміру аліментів на дитину та їх стягнення

Надія Вороніна
Щодо питання надзвичайних ситуацій та суміжних понять: правове регулювання

Маргарита Коханська
Принципи цивільного судочинства, які забезпечують своєчасність судового захисту

Юлія Кривенко
Цивільно-правовий договір як форма організації волонтерської діяльності

Ілля Наставний
Правовий статус спортсмена-професіонала як основного учасника професійних спортивних відносин

Георгій Самойленко
Особливості цивільно-правового регулювання перевезень пасажирів, здійснюваних з використанням мобільних додатків Uber та BlaBlaCar

Ірина Сядриста
Про проблему визначення поняття відповідальності учасників акціонерних правовідносин та її місця у системі цивільно-правової відповідальності

Владислав Ткаченко
Співвідношення будівельних та правових норм у будівництві в контексті настання відповідальності за їх порушення

ГОСПОДАРСЬКЕ ПРАВО I ПРОЦЕС

Наталія Лещенко
Питання класифікації господарсько-правових санкцій за порушення зобов’язань у сфері капітального будівництва

Олександра Савчук
Надання факторингових послуг небанківськими установами

Віталій Чернега
Господарсько-правові дослідження у посткодифікаційний період в Україні: стан та перспективи

Анастасія Шапошник
До питання про визначення послуг в інноваційній сфері

ТРУДОВЕ ПРАВО

Василь Бонтлаб
Право на судовий захист трудових прав: науково-теоретичний аспект

Сергій Вавженчук, Андрій Мидель
Трудовий договір з умовою про початок роботи в майбутньому

Лариса Величко
Проблеми правового регулювання праці адвокатів та їхніх помічників

Людмила Корольчук
Право на соціальні відпустки: науково-теоретичний аспект

Роман Тимофіїв
Особливості правового регулювання відносин соціального захисту працівників за участю роботодавця

ЗЕМЕЛЬНЕ ПРАВО

Тетяна Воробйова
Правові форми використання земельних ділянок для вирощування кормів для худоби

Марія Говорун
Правова природа принципу платності землекористування

Антон Чепак
Правова природа використання земельних ділянок під водними об’єктами для риборозведення

ЕКОЛОГIЧНЕ ПРАВО

Максим Гребенюк
Інституційне забезпечення продовольчої безпеки як складник правоохоронної діяльності в законодавстві Узбекистану

Роман Цалин
Права і обов’язки власника відходів як основні елементи його правового статусу

АДМIНIСТРАТИВНЕ ПРАВО I ПРОЦЕС

Ярослава Авраменко
Формування інфраструктури іпотечного ринку як функція державного управління у сфері іпотечного кредитування

Марина Новицька
Основні зміни до законодавства України у сфері трансплантації анатомічних матеріалів людині

Оксана Пархоменко-Куцевіл
Теоретико-методологічні підходи до класифікації корупційних відносин в Україні

Артем Педан
Зміст адміністративно-правових відносин у сфері виконавчого провадження в Україні

Вікторія Чорна
Компаративістський аналіз застосування адміністративно-правових обмежень на прикладі: Федеративної Республіки Німеччина, Італії, Латвії

КОНСТИТУЦIЙНЕ ПРАВО

Ірина Берестова
Конституційний Суд України в системі юрисдикційних органів: загальні положення

Андрій Деркач
Стандарти ОБСЄ у сфері правозахисту та їх застосування конституційною юстицією України

ФIНАНСОВЕ ПРАВО

Марія Бліхар
Особливості податково-інвестиційних правовідносин

Дмитро Григор’єв
Загальна характеристика системи принципів бюджетного контролю в Україні

ТЕОРIЯ ДЕРЖАВИ I ПРАВА

Віктор Кушик
Конфлікт між приватним і публічним інтересом та шляхи його розв’язання

Лариса Макаренко
Методологічні засади пізнання сутності правової культури

КРИМIНАЛЬНЕ ПРАВО

Оксана Бідна
Окремі аспекти регламентації застосування спеціальної конфіскації майна

Олена Євдокімова
Визначення граничних меж штрафу у світлі практики Європейського суду з прав людини

Микола Карпенко
Окремі аспекти звільнення суб’єктів військових злочинів від кримінальної відповідальності

Роман Мовчан
Підстави криміналізації злочинів у сфері земельних відносин

Лідія Палюх
Проблеми визначення суспільно небезпечних наслідків у складах злочинів, що виявляються в умисному знищенні, пошкодженні майна судді, присяжного, захисника, представника особи

Ірина Русакова
Умисне тяжке тілесне ушкодження, вчинене групою осіб (ч. 2 ст. 121 КК України): вади законодавчого формулювання та проблеми правозастосування

Ірина Сень
Спеціальні норми в постановах пленуму Верховного Суду України

Ігор Чугуніков
Підстава кримінальної відповідальності та тенденції розвитку кримінального законодавства України

КРИМIНОЛОГIЯ

Марина Андріяшевська
Неповнолітні як жертви злочину та їхня роль у механізмі злочинної поведінки

Наталія Болібрух
Поняття та види кримінологічного моделювання студента ВНЗ як суб’єкта корисливо-насильницького злочину проти власності: методологічний аспект дослідження

Олена Бугера
Генезис та сучасний стан використання мережі Інтернет для запобігання злочинності

Олексій Гумін, Світлана Якимова
Зміст поняття насильницької злочинності

Олександр Краснокутський
Класифікація міжнародно-правових механізмів забезпечення прав засуджених до позбавлення волі

КРИМIНАЛЬНИЙ ПРОЦЕС

Наталя Турман
Основні елементи змісту угоди про примирення

КРИМIНАЛIСТИКА

Віталій Дрозд
Використання спеціальних знань під час розслідування крадіжок з автотранспортних засобів

Юліана Нагорняк
Загальна характеристика водія транспортного засобу, який допустив порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами

СУДОУСТРIЙ

Роман Грицаєнко
Правовий статус присяжних в умовах вдосконалення інституту суду присяжних в Україні

МIЖНАРОДНЕ ПРАВО

Ольга Спектор
Міжнародне управління поводження з живими природними ресурсами

ФIЛОСОФIЯ ПРАВА

Ярослав Мельник
Онтологічний дискурс цивільного судочинства в аспекті граней конфліктного права

Підприємництво, господарство і право №10 2018

Підприємництво, господарство і право №10 2018

Зміст

ЦИВIЛЬНЕ ПРАВО I ПРОЦЕС

Ірина Бондар
Проблемні питання сімейних особистих немайнових прав у нотаріальних провадженнях

Наталія Вінтоняк
Корпоративні відносини в аспекті відносин між подружжям

Катерина Гичка
Особливості судового розгляду справ про встановлення факту батьківства та материнства (на матеріалах судової практики)

Тетяна Красвітна
Поняття та правова природа зобов’язання подружжя по утриманню

Ірина Лукасевич-Крутник
Система договорів, що опосередковують зобов’язання з надання транспортних послуг

Любов Майданик
Поняття оригінальності твору в авторському праві: досвід ЄС, України та інших зарубіжних країн

Ольга Мостовенко
Поняття, ознаки та класифікація лікарських помилок

Олексій Недошовенко
Корпоративний договір та договір між акціонерами товариства: порівняльний аналіз

Валерія Прущак
Роль судді під час здійснення процедури врегулювання спору за участю судді: проблемні аспекти та шляхи їх подолання

Ліліана Сіщук
Новели законодавства щодо корпоративного договору

ГОСПОДАРСЬКЕ ПРАВО I ПРОЦЕС

Олена Беляневич
Про предмет значного правочину

Анна Костюкова
Деякі аспекти державного регулятивного впливу на економіку театрально-концертної діяльності

Анна Пастух
Правове регулювання формування та функціонування системи електронної торгівлі твердим біопаливом в Україні

Наталія Петренко
Врегулювання спору за участю судді в господарському судочинстві

Георгій Смірнов
Арбітрабельність корпоративних спорів: особливості правового регулювання в Україні та іноземних державах

Віталій Чернега
Договір комерційної концесії за цивільним та господарським законодавством України (порівняльно-правове дослідження)

ТРУДОВЕ ПРАВО

Наталія Максименко
Зловживання правом сторонами трудових правовідносин

Олена Назимко
Заробітна плата за нормами сучасного міжнародного трудового права

Віталій Соболенко, Ірина Сокольська
Імплементація європейського досвіду мотивації праці в український ринок кадрів

АГРАРНЕ ПРАВО

Сергій Лушпаєв
Новели правового становища сімейного фермерського господарства

ЗЕМЕЛЬНЕ ПРАВО

Максим Балаценко
Застосування принципу numerus clausus при визначенні переліку речових прав на землю за законодавством України

Олена Літошенко
Право постійного користування земельною ділянкою: особливості об’єктного та суб’єктного складу

ЕКОЛОГIЧНЕ ПРАВО

Христина Марич
Мета та завдання адміністративно-правового механізму забезпечення екологічної безпеки в Україні

АДМIНIСТРАТИВНЕ ПРАВО I ПРОЦЕС

Вячеслав Білецький
Взаємодія оперативних підрозділів Державної прикордонної служби України з оперативними підрозділами інших органів на території проведення операції об’єднаних сил

Юрій Буглак
Форми, методи й критерії розмежування повноважень органів державної виконавчої влади та місцевого самоврядування

Олег Дубинський
Суб’єкти здійснення державного контролю за додержанням законодавства на транспорті в Україні

Сергій Москаленко
Проблеми нормативно-правового регулювання наукових досліджень у галузі цивільної авіації України

Ігор Пастух
Межі службових та представницьких повноважень у конфлікті інтересів

Ольга Спектор
Застосування підходів обережності й перестороги в управлінні та захисті живих природних ресурсів

Володимир Столбовий
Актуальні питання службових правовідносин у сфері національної безпеки України

С. Уварова
Поняття й види учасників виконавчого провадження

КОНСТИТУЦIЙНЕ ПРАВО

Ірина Берестова
Форми взаємозв'язку конституційного провадження і цивільного судочинства

Олександр Кузьменко, Яна Григоренко
Імплементація міжнародних стандартів у сфері реалізації права громадян на мирні зібрання в Україні

ФIНАНСОВЕ ПРАВО

Світлана Грищенко
Попередній податковий контроль: теоретичний аспект

Сергій Іванов
Принципи державної митної політики в Україні: поняття, зміст і критерії класифікації

Олена Черненко
До питання захисту інтересів вкладників банків

КРИМIНАЛЬНЕ ПРАВО

Марина Андріяшевська
Сучасний зарубіжний досвід у сфері соціальної реабілітації дітей – жертв кримінальних злочинів

Микола Карпенко
Особливості суб’єктів військових злочинів за кримінальним законодавством окремих держав світу

Роман Ніколенко
Кримінальна відповідальність за ст. 365-2 Кримінального кодексу України: питання диференціації

КРИМIНАЛIСТИКА

Анна Мировська, Леся Патик
Роль деяких учасників слідчо-оперативної групи в діяльності щодо збору криміналістично значущої інформації під час огляду місця події

СУДОУСТРIЙ

Наталія Бондарчук, Анастасія Бугайчук
Проблеми правового регулювання медіації в Україні

Валерія Рядінська, Олена Карпушова
Кваліфікаційна атестація суддів в Україні як необхідна умова забезпечення принципу незалежності судової влади

МIЖНАРОДНЕ ПРИВАТНЕ ПРАВО

Наталія Блажівська
Тлумачення поняття майна у практиці Європейського суду з прав людини

Арсен Кулієв, Вікторія Кульбаба
Правовий зміст та особливості поняття «юрисдикція» в міжнародному морському праві

Марія Михайлів
Міжнародні договори України про правову допомогу в цивільних справах як джерело правового регулювання спадкування за заповітом у міжнародному приватному праві

РЕЦЕНЗIЇ

Михайло Бурдін
Рецензія на монографію І.О. Грицай «Механізм забезпечення принципу гендерної рівності: теорія та практика»

Михайло Лошицький
Рецензія на монографію Чорної Вікторії Григорівни «Адміністративно-правові обмеження в парадигмі права»

Підприємництво, господарство і право №8 2018

Підприємництво, господарство і право №8 2018

Зміст

ЦИВIЛЬНЕ ПРАВО I ПРОЦЕС

Олександр Бобошко
Особливості розірвання договорів за законодавством України

Сергій Вавженчук
Істотні умови договору будівельного підряду

Сергій Галкевич
Деякі аспекти застосування комутативної справедливості у цивільних деліктних зобов’язаннях

Олексій Гусєв
Класифікація електронних доказів у цивільному процесі України

Павло Захаров
Підстави звільнення від доказування у справах про відшкодування шкоди, заподіяної внаслідок дорожньо-транспортної пригоди

Тетяна Красвітна
Генезис зобов’язання подружжя з утримання

Оксана Макаревич
Історичний розвиток законодавства України у сфері ліквідації юридичних осіб

Володимир Скрипник
Місце криптовалюти в системі об’єктів цивільних прав

Олена Стаценко
Підстави набуття прав на нерухоме майно за набувальною давністю

ГОСПОДАРСЬКЕ ПРАВО I ПРОЦЕС

Крістіна Возняковська
До питання про правову модель режиму неспроможності банківських установ

Олена Гончаренко
Спеціальні обмеження саморегулювання господарської діяльності

Антон Гушилик
Матеріально-правовий і процесуально-правовий статус неплатоспроможного боржника

Катерина Лапта
Поняття корпоративних прав територіальної громади як об’єктів господарських правовідносин

ТРУДОВЕ ПРАВО

Тетяна Жовнір
Особливості вирішення трудових спорів про поновлення працівника на роботі

Тетяна Колєснік
Адаптація європейського законодавства у сфері забезпечення дисципліни праці до законодавства України

АДМIНIСТРАТИВНЕ ПРАВО I ПРОЦЕС

Сергій Іванов
Інституційне забезпечення реалізації державної митної політики в Україні

Сергій Москаленко
Особливості провадження в справах про адміністративні правопорушення в галузі цивільної авіації

Павло Покатаєв
Адміністративно-правове регулювання розміщення зовнішньої реклами як елемента благоустрою населених пунктів

Юрій Поптанич
Адміністративно-правові аспекти регулювання діяльності підрозділів Національної поліції України, що здійснюють запобігання правопорушень у фінансовій сфері та галузях економіки

Володимир Столбовий
Поняття громадського контролю службових правовідносин у сфері національної безпеки України

Дмитро Сущенко
Проблематика правового регулювання здійснення адміністративних процедур

Марина Титаренко
Стимули для публічних службовців у зарубіжних країнах: правове закріплення видів, застосування

Вікторія Чорна
Форми реалізації обмежувальних норм адміністративного права

Богдан Яринко
Адміністративна відповідальність арбітражного керуючого

КОНСТИТУЦIЙНЕ ПРАВО

Володимир Мельник
Принципи соціального страхування осіб з інвалідністю: теоретико-правовий аспект

Ольга Моткова
До питання реалізації прав людини на основі норм Конституції України

ФIНАНСОВЕ ПРАВО

Юлія Коваль
Правове регулювання плати за проїзд платною автомобільною дорогою, побудованою на умовах концесії як обов’язкового платежу

Яна Крупко
Деякі питання вдосконалення валютного законодавства України

Анастасія Литвиненко
Суб’єкти державної реєстрації як учасники процесу державної реєстрації суб’єктів господарювання в Україні: фінансово-правовий аспект

Євген Маринчак
Співвідношення податкового суверенітету та податкової юрисдикції держави

Соломія Салій
Визначення і аналіз перспективних напрямів взаємодії України з міжнародними фінансовими організаціями в основних сферах публічних фінансів

ТЕОРIЯ ДЕРЖАВИ I ПРАВА

Євген Борисов
Розвиток міжнародних механізмів відступу держав від власних договірних гуманітарних зобов’язань (ХVІІІ-ХХ ст.)

Ярослав Мельник
Догма права цивільного процесу: антрополого-правовий аспект

КРИМIНАЛЬНЕ ПРАВО

Ольга Попович
Терористичний акт у законодавстві України та зарубіжних країн (порівняльно-правовий підхід)

КРИМIНОЛОГIЯ

Олена Бугера
Спеціально-кримінологічне запобігання злочинності з використанням мережі Інтернет

Дарія Васильєва
Кримінологічно значущі ознаки незаконного грального бізнесу

КРИМIНАЛIСТИКА

Олена Самойленко
Типизація особи, що вчиняє злочин, пов’язаний із використанням обстановки кіберпростору (з позицій криміналістичної науки)

СУДОУСТРIЙ

Аліна Бірюкова
Реклама адвокатської діяльності як прояв впливу процесу глобалізації

АДВОКАТУРА

Лариса Чекмарьова
Правовий статус сторін за договором страхування професійної відповідальності адвоката

МIЖНАРОДНЕ ПРАВО

Дар'я Богатчук
Щодо правової природи принципу добросовісного виконання міжнародних зобов’язань

Максим Гребенюк, Андрій Черняк
Деякі аспекти обігу криптовалют: сучасний зарубіжний досвід правової регламентації