2020

 

Підприємництво, господарство і право №1

Підприємництво, господарство і право №1 2020

Підприємництво, господарство і право №1 2020

Зміст

ЦИВIЛЬНЕ ПРАВО I ПРОЦЕС

Карина Кацюба, Марія Конюхова
Форс-мажор як підстава звільнення від цивільно-правової відповідальності

Оксана Козак
Передумови укладення договору про влаштування дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, у прийомну сім’ю

Валентин Мельник
Процесуальне становище учасників судового процесу під час розгляду трудових спорів

Марія Ромась
Поняття та ознаки цивільних зобов’язань за участю держави Україна

Роман Сабодаш
Правила застосування практики Європейського суду з прав людини

Олександр Соболєв
Медичні фобії у разі укладення договору про надання медичних послуг та їх юридичні наслідки

Віталій Чернега
Уповноважувальні норми сімейного права як об’єкти наукової класифікації

ГОСПОДАРСЬКЕ ПРАВО I ПРОЦЕС

Олександр Ковалишин
Правові запозичення: pro et contra

Алла Шпомер, Марія Левченко
Правові засади установчих документів суб’єктів господарювання

ТРУДОВЕ ПРАВО. ПРАВО СОЦIАЛЬНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

Лілія Амелічева
Право на гідну працю трудових мігрантів в умовах глобалізації

Ольга Бурлака
Зарубіжний досвід соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, і можливості його використання в Україні

Сергій Вавженчук, Денис Вєршинін
Види і критерії дійсності угод про неконкуренцію

Роман Грищенко
Характеристика об’єкта дисциплінарного проступку

Тетяна Жовнір
Зміст правового становища самозайнятої особи

ЗЕМЕЛЬНЕ ПРАВО

Олена Заєць, Євген Чорний
Поділ земель за цільовим призначенням та видом використання: правові проблеми

ЕКОЛОГIЧНЕ ПРАВО

Наталія Махно
Юридична відповідальність за порушення законодавства про водні об’єкти, що віднесені до категорії лікувальних

АДМIНIСТРАТИВНЕ ПРАВО I ПРОЦЕС

В’ячеслав Бойко
Поняття та зміст адміністративно-правового забезпечення ефективності функціонування судової влади України

Сергій Кандиба
Поняття адміністративно-правового захисту осіб з інвалідністю в Україні

Наталія Коваленко
Поняття та ознаки адміністративно-правового режиму

Павло Комірчий
Організаційно-правова структура кадрового забезпечення публічної служби в правоохоронній сфері

Олена Коротун
Інститут адміністративної відповідальності як механізм забезпечення захисту інтелектуальної власності

Леся Миськів
До проблеми визначення поняття «система суб’єктів деінституалізації в Україні»

Людмила Могілевська
Форми діяльності Національної поліції у сфері забезпечення прав і свобод дитини

КОНСТИТУЦIЙНЕ ПРАВО

Ярослав Костюченко
Модель інституційного забезпечення реалізації Угоди про асоціацію між Україною та ЄС

ФIНАНСОВЕ ПРАВО

Ігор Бабін
Правова природа самооподаткування

ТЕОРIЯ ДЕРЖАВИ I ПРАВА

Людмила Андрусів
Оприлюднення нормативно-правових актів: досвід Великого Герцогства Люксембург та Королівства Бельгії

Богдан Бондаренко
Механізм дії державно-правових закономірностей

Наталія Гунько
Проблеми коригуючої законотворчої діяльності в Україні та способи їх розв’язання

Валентина Жорнокуй
Вина юридичної особи: сучасний стан учення

Олена Козинець, Владислав Пророченко
Становлення та розвиток теорії поділу влади в історії світової політико-правової думки

Борис Левенець
Моделі судового правозастосування Великобританії та США

Сергій Теленик
Інфраструктурний потенціал держави як правова категорія

Шюкюров Гулам Хейбат оглы, Алиев Ильхам Малик оглы
Рассмотрение моральности биоэтеки через призму международно-правового и национального законодательства (на примере Азербайджанской Республики)

КРИМIНАЛЬНЕ ПРАВО

Олена Бахуринська
Поняття «злочинна спільнота»: проблеми правового та кримінологічного визначення

Наталія Фєрьєва
Витоки кримінальної відповідальності за погрозу або насильство щодо начальника (ст. 405 Кримінального кодексу України)

КРИМIНАЛЬНИЙ ПРОЦЕС

Владислав Марченко
Еволюція запобіжних заходів у кримінальному процесі України

КРИМIНАЛIСТИКА

Костянтин Дубонос
Можливості запровадження цифрових технологій під час збирання, обробки та аналізу біометричних даних у підрозділах експертної служби МВС України

Олександр Курман, Таїсія Боднарук
Організаційно-тактичні особливості огляду місця вчинення терористичного акту

Владислав Негребецький
Використання закономірностей спілкування під час слідчого експерименту

Станіслав Перлін
Поняття і види техніко-криміналістичного забезпечення правозастосовної діяльності

Підприємництво, господарство і право №11 2019

Підприємництво, господарство і право №11 2019

Зміст

ЦИВIЛЬНЕ ПРАВО I ПРОЦЕС

Ольга Аврамова
Формування житлових правовідносин

Руслан Басенко, Геннадій Аванесян, Євгенія Мостепанюк
Соціально-гуманістична спрямованість цивільного правосуддя

Петро Гуйван
Мотивованість дій органів влади та національних судів у сфері доступу до публічної інформації

Наталія Зільник
Договір про надання туристичних послуг: поняття та особливості

Оксана Козак
Особисті немайнові права дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, при влаштуванні їх на виховання у прийомну сім’ю

Катерина Лубяна
Методика діяльності адвоката під час спрощеного позовного провадження у цивільному судочинстві України

Любов Малярчук
Правова сутність арешту майна боржника при зверненні стягнення на нього

Марія Менджул
Застосування принципів сімейного права

Тарас Рим
Особливості здійснення корпоративних прав у сфері будівництва

Богдан Санін
Докази у справах про встановлення фактів, що мають юридичне значення

Наталія Сергієнко
До проблематики правового статусу органів державної виконавчої служби та виконавців

Олена Сібільова
Поняття договору про надання інформаційних послуг

ГОСПОДАРСЬКЕ ПРАВО I ПРОЦЕС

Оксана Вінник
Правове забезпечення соціального спрямування електронного бізнесу

Ліна Дорошенко
Корпоративні договори в національному праві та в праві країн англо-американської правової системи

Веста Малолітнева
Інноваційне партнерство як спеціальна процедура публічних закупівель у Європейському Союзі та засіб розвитку інновацій

Світлана Мамедова
Підстави застосування штрафних санкцій в господарському праві України

Костянтин Пільков
Умови обов’язковості для господарського суду фактів, встановлених в іншій справі

Валерій Полюхович
До питання про реформування (рекодифікацію) господарського законодавства України

ТРУДОВЕ ПРАВО

Ольга Бурлака
Щодо проблеми визначення поняття й особливостей соціального захисту сім’ї, дитинства, материнства та батьківства

Сергій Кабанін
Правова природа договорів, що регулюють найману працю

Олена Костюченко
Справедливість умов праці як базова основа для реформування трудового законодавства України

Максим Панченко
Судові органи у правовому забезпеченні гідної праці на державній службі

Роман Шабанов
Концепция достойного труда в Украине: состояние внедрения и перспективы развития

АГРАРНЕ ПРАВО

Сергій Лушпаєв
Законодавство України у сфері виробництва, обігу та маркування органічної сільськогосподарської продукції

ЗЕМЕЛЬНЕ ПРАВО

Роман Крупник
Законодавче регулювання статусу суб’єктів права постійного користування земельною ділянкою

ЕКОЛОГIЧНЕ ПРАВО

Альона Бабіч
Практика Європейського суду з прав людини у сфері забезпечення екологічних прав громадян

Ігор Бондаренко, Владислав Чігер
Правові проблеми функціонування та розвитку біосферних заповідників України

Тетяна Буликіна
Міжнародно-правові стандарти у сфері захисту тварин та їх застосування в Україні

Валерія Докучаєва, Віктор Бриков
Особливості права приватної власності на об’єкти тваринного світу України

Тетяна Єрмолаєва, Юлія Шевченко
Захист диких тварин від жорстокого поводження в Україні

Карина Корнієнкова, Олеся Проценко
Правове регулювання поводження з відходами в Україні та Європейському Союзі

Христина Марич
Співвідношення державної екологічної політики і екологічного законодавства України

Маріанна Саградян
Особливості реалізації права власності на ліси в Україні

Христина Чопко
Правова природа побутових відходів

АДМIНIСТРАТИВНЕ ПРАВО I ПРОЦЕС

Марія Бліхар
Фінансово-правова природа відносин, що виникають у процесі здійснення інвестиційної діяльності

Юрій Бурило
Сучасний розвиток національного законодавства про корми

Олена Варгуляк
Міністерства як суб’єкт адміністративно-правового забезпечення реалізації права осіб з інвалідністю на доступність об’єктів і послуг

Георгій Зубко
Шостий технологічний уклад: інфраструктурно-правовий аспект

Віта Кононець, Владислав Бойко, Володимир Бойко
Особливості реформовуння підрозділів в органах Національної поліції за проектом «Поліцейський офіцер громади»

Роман Труба
Компетенція Державного бюро розслідувань України

Віталій Юрах
Форми участі громадськості в підвищенні ефективності функціонування органів виконавчої влади

КОНСТИТУЦIЙНЕ ПРАВО

Юрій Мірошніченко
Конституційно-правові аспекти забезпечення соціальних прав людини і громадянина

ФIНАНСОВЕ ПРАВО

Тетяна Потопальська, Ольга Коваль
Особливості правового регулювання акцизного податку з реалізації пального

ТЕОРIЯ ДЕРЖАВИ I ПРАВА

Ihor Zabokrytskyy
The formation of the principle of amicable treatment of international law in the practice of the Constitutional Court of Ukraine

Наталія Коваленко
Історія становлення концепції «правовий режим»

Людмила Міхневич
Питання торгового права в працях правників українських вишів (1920-ті рр.)

Олена Ткаля, Андрій Шелудько
Загальні принципи організації та діяльності державного апарату

КРИМIНАЛЬНЕ ПРАВО

Руслан Волинець
Судові рішення, які не були скасовані чи змінені судами вищої інстанції, як предмет складу злочину, передбаченого ст. 375 КК України

Людмила Демидова
Уголовный кодекс Украины и его социальные функции: сравнительный анализ

Сергій Князєв
Взаємодія слідчого зі співробітником оперативного підрозділу у кримінальному провадженні

Сергій Лук’янченко
Зарубіжний досвід застосування кримінальної відповідальності до юридичних осіб

Людмила Остапчук
Поняття «ухилення» та «запобігання ухиленню» від відбування покарань, не пов’язаних з позбавленням волі

Nina Rohatynska
Interaction of state bodies and other institutions in the field of combating violations of customs rules

КРИМIНОЛОГIЯ

Ольга Сотникова, Григорий Третьяков
Влияние СМИ на преступное поведение несовершеннолетних

КРИМIНАЛЬНИЙ ПРОЦЕС

Альона Каліновська
Оцінка доказів у кримінальному провадженні на стадії досудового розслідування

Аліна Коломієць
Помилки, що виникають при розслідуванні кримінальних проваджень, пов’язаних з обігом наркотичних засобів

Анна Нечваль
Взаємодія слідчих з оперативними підрозділами під час проведення обшуку в житлі чи іншому володінні особи

Антон Чернієнко
Судова практика підтримання прокурором публічного обвинувачення щодо наркозлочинів

Вікторія Шкелебей, Тетяна Яцик
Підслідність корупційних та пов’язаних із корупцією правопорушень як злочинів у сфері службової діяльності

КРИМIНАЛIСТИКА

Юлія Гресь, Валерія Динту
Технологія прийняття тактичного рішення: проблемні питання

Анна Колодіна
Екстраполяція принципів окремих методик розслідування у слідчу діяльність

СУДОУСТРIЙ ТА ПРОКУРАТУРА

Альона Найченко
Судовий захист з використанням електронних доказів

МIЖНАРОДНЕ ПРАВО

Андрій Бермас
Право користування морем за законодавством Європейського Союзу та міжнародним морським правом

Герман Галущенко
Вибір іноземного права Міжнародним комерційним арбітражним судом при торгово-промисловій палаті України

Ігор Паньонко, Мар’яна Тарнавська, Наталія Бльок
Юридичний захист національного мистецького надбання за конвенцією про охорону нематеріальної культурної спадщини

Підприємництво, господарство і право №12 2019

Підприємництво, господарство і право №12 2019

Зміст

ЦИВIЛЬНЕ ПРАВО I ПРОЦЕС

Ольга Береженна, Сергій Дяченко, Тетяна Кулаківська
Принцип пропорційності в цивільному процесуальному праві України: теоретичні та практичні аспекти

Ірина Божук, Сергій Дяченко
Судова практика застосування альтернативних способів врегулювання спорів

Ольга Бурлака
До характеристики реабілітаційних заходів інвалідів з дитинства та дітей-інвалідів

Олександр Виговський
Підстави виникнення цивільно-правової відповідальності за зміст інформаційного меморандуму в міжнародних кредитних відносинах

Ігор Галіян
Поняття та правова природа суб’єктивних корпоративних прав як об’єкта правового захисту

Оксана Козак
Особливості виконання зобов’язань за договором про влаштування дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, у прийомну сім’ю

Людмила Кондрат’єва
Доктринальні підходи до визначення поняття групового позову

Алєся Митник, Інна Мороз
Комерційна таємниця як об’єкт права інтелектуальної власності

Катерина Москаленко
Доступ до основних лікарських засобів крізь призму прав людини

Володимир Никифорак
Умови і порядок реалізації завдань міжнародної системи страхування цивільної відповідальності власників транспортних засобів «Зелена картка»

Ольга Оніщук
Поняття та ознаки зловживання батьківськими правами

Лілія Радченко
Модернізація захисту прав людини у сфері сімейних відносин крізь призму практики ЄСПЛ

Ірина Татулич
Правовий статус присяжних у цивільному судочинстві

Оксана Угриновська, Неля-Софія Трусевич
Оцінка допустимості доказів: законодавча регламентація та судова практика

Володимир Цікало
Засади здійснення прав учасників за Законом України “Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю”

ГОСПОДАРСЬКЕ ПРАВО I ПРОЦЕС

Ірина Андрієчко
Загальна характеристика принципів господарського судочинства

Тетяна Крицун
Характеристика оновленого законодавства України у сфері банкрутства

Марина Кузьміна
Суб’єкти малого та середнього підприємництва у сфері відновлюваної енергетики

Арсен Кулієв, Мухаммет Саліхоглу
Правова основа діяльності морського агента

Сергій Масловський
Повноваження суду першої інстанції в провадженні у справі про банкрутство

Наталія Никитченко, Владислав Остринський
Генеза поняття ЕРС-контракт як особливого виду змішаного договору

Світлана Подоляк
FIDIC contracts як інструмент для залучення інвестицій в Україну

Юрій Ужакін
Підстави судового розсуду при встановленні факту зловживання процесуальними правами у господарcькому процесі

Олена Черненко
Правовий режим майна державних акціонерних товариств

ТРУДОВЕ ПРАВО

Роман Грищенко
До характеристики принципів дисциплінарної відповідальності у трудовому праві

Валентин Мельник
До характеристики підстав розгляду трудових спорів у судовому порядку

Максим Панченко
Право на захист трудових прав у світлі концепції гідної праці державних службовців

ЕКОЛОГIЧНЕ ПРАВО

Андрій Боднар
Міжнародно-правове регулювання протидії забрудненню морів: сучасний стан та перспективи розвитку

АДМIНIСТРАТИВНЕ ПРАВО I ПРОЦЕС

Ольга Безпалова
Проблемні питання, пов’язані з дотриманням прав людини під час проведення антитерористичної операції/операції об’єднаних сил

Віктор Бернадін
Поняття та класифікація адміністративних правопорушень у сфері обігу підакцизних товарів

Yaroslav Buryak
Transformation of administrative-legal status of public administration on the based of Human-centrism

Владислав Дорошенко
Суб’єкти здійснення громадського контролю за діяльністю Національного антикорупційного бюро України

Дмитро Козар
Поняття та сутність безпеки дорожнього руху

Юлія Козлова
Адміністративна відповідальність за порушення законодавства у сфері фінансового моніторингу: проблеми та перспективи

Сергій Лекарь
Правове регулювання економічної безпеки в Україні

Людмила Могілевська
До характеристики методів діяльності Національної поліції у сфері забезпечення прав і свобод дитини

Лариса Шумна
Забезпечення трудових прав засуджених (ув’язнених) за пенітенціарною реформою 2015–2019 р.р.

Віталій Юрах
Чи є інформування формою участі громадськості в управлінні державними справами?

КОНСТИТУЦIЙНЕ ПРАВО

Ярослав Журавель, Юрій Оніщик
Конституційно-правове забезпечення реалізації соціальних прав людини органами місцевого самоврядування об’єднаних територіальних громад

Олексій Лохматов, Михайло Пришляк
Сучасний стан конституційно-правової регламентації процедури інавгурації Президента України

ФIНАНСОВЕ ПРАВО

Микола Губа
Правові засади застосування санкцій за порушення бюджетного законодавства

Анастасія Косенкова
Визначення поняття «бенефіціарний власник» у рішеннях Європейського суду справедливості

Юлія Романюк
Фінансова відповідальність як категорія фінансового права

Володимир Сосенко
Правове регулювання відносин з управління ризиками легалізації коштів

IНФОРМАЦIЙНЕ ПРАВО

Ігор Діордіца
Засади кібернетичної деонтології через співвідношення сущного та належного

ТЕОРIЯ ДЕРЖАВИ I ПРАВА

Владислав Веклич
Концепт історико-правового дослідження радянського періоду: проблемні аспекти

Наталія Коваленко
До питання про визначення поняття та ознак правового режиму

Степан Ковбасюк
Напрями інституалізації недискримінації в Україні

Терезія Попович, Андрій Шаварин
Сутнісне наповнення четвертого покоління прав людини

Софія Фіцик
Поняття «національна аристократія» в політико-правових поглядах В. Липинського

КРИМIНАЛЬНЕ ПРАВО

Анна Бабой
Особливості втягнення неповнолітніх у злочинну діяльність

Костянтин Бєліков
Структура кримінально-правової характеристики вуличних злочинів

Руслан Волинець
До питання ратифікації Римського статуту Міжнародного кримінального суду

Олександр Капустін
Умисел у складі злочину

Марія Кікалішвілі
Методи індивідуальної профілактики корупційних злочинів

Андрій Ополінський
Типологія осіб, що вчиняють злочини, пов’язані з протиправним заволодінням майна у сфері підприємницької діяльності

КРИМIНАЛЬНИЙ ПРОЦЕС

Ярослав Олійник
Слідчі ситуації, які виникають під час розслідування погрози або насильства щодо захисника чи представника особи

КРИМIНАЛIСТИКА

Леся Тальянчук
Підробка документів у сфері земельних відносин: аналіз експертної практики

АДВОКАТУРА

Андрій Місяць
Актуальні проблеми адвокатського представництва органів державної влади та органів місцевого самоврядування в судах у світлі конституційних змін: варіанти вирішення

Роман Начос
Впровадження в Україні стандартів Європейського суду з прав людини щодо адвокатської діяльності

МIЖНАРОДНЕ ПРАВО

Валентина Алгаш, Анна Піттель
Сучасна міграційна криза як виклик для Європейського Союзу

Таїсія Боднарук
Ефективність інституту громадянської ініціативи в Європейському Союзі

Лідія Бражнікова
Основні напрями співробітництва ЄС із НАТО: питання морської безпеки

Ірина Загребельна
Визначення «європейської» країни в умовах географічного критерію членства в ЄС

Вікторія Клинчук
Організаційно-правові засади співпраці незалежних регуляторних органів у сфері залізничного транспорту держав – членів ЄС

Орина Курило
Інтеграція Туреччини до Європейського Cоюзу: організаційно-правовий аспект

Сергій Онуфрієнко
Укладання шлюбного договору при міжнаціональних шлюбах: національний та європейський досвід

Сергій Ращупкін
Особливості обмеження щодо одержання подарунків у країнах Західної Європи

ФIЛОСОФIЯ ПРАВА

Юлія Сидорчук
Аналіз механізмів захисту права на вільні вибори

Підприємництво, господарство і право №10 2019

Підприємництво, господарство і право №10 2019

Зміст

ЦИВIЛЬНЕ ПРАВО I ПРОЦЕС

Алевтина Бірюкова
Умови зарахування зустрічних однорідних вимог

Микита Карташов
Медіація як форма вирішення корпоративних спорів

Юрій Котвяковський
Ухвала у справі про оскарження рішення третейського суду як особливий вид судового рішення

Олена Лук’янчук
Підстави виникнення обов’язку дітей утримувати непрацездатних батьків

Ольга Оніщук
Поняття та особливості батьківських прав

Ольга Паплик
Правові особливості права акціонерів на обов’язковий викуп акцій товариством

Георгій Харченко
Інститут володіння у цивільному праві України

Ольга Явор
«Сімейне життя» в інтерпретації Європейського суду з прав людини

ГОСПОДАРСЬКЕ ПРАВО I ПРОЦЕС

Лілія Грабован
Правовий статус кредиторів за Кодексом України з процедур банкрутства

Анастасія Жорняк
Інформаційна послуга у сфері господарювання: поняття та ознаки

Ганна Рубцова-Каменська
Державне управління інвестиційною діяльністю за участю іноземного інвестора

ТРУДОВЕ ПРАВО

Анна Кисель
Правове регулювання охорони праці неповнолітніх

АГРАРНЕ ПРАВО

Марія Копиця
Організаційно-правові основи публічного адміністрування фермерських господарств в Україні

ЕКОЛОГIЧНЕ ПРАВО

Кристина Кончина, Владислава Сисой
Правова охорона мисливських угідь в Україні

Марина Хоменко
Проблеми адаптації екологічного законодавства України до міжнародного права

АДМIНIСТРАТИВНЕ ПРАВО I ПРОЦЕС

Павло Комірчий
Методи діяльності органів публічної служби у правоохоронній сфері України

Наталя Опольська
Булінг: юридичний склад адміністративного проступку

Сергій Циганок
Правові засади взаємодії органів прокуратури із ЗМІ та громадськістю

ФIНАНСОВЕ ПРАВО

Тетяна Гудіма
Грошово-кредитна та макропруденційна політика держави: особливості інституційного забезпечення

Роман Поліщук
Публічний інтерес у забезпеченні платоспроможності страховиків

IНФОРМАЦIЙНЕ ПРАВО

Роман Черниш
Правовий досвід країн ЄвропейськогоСоюзу у сфері протидії поширенню фейкової інформації

ТЕОРIЯ ДЕРЖАВИ I ПРАВА

Андрій Настюк, Олена Кравченко
Проблеми легітимності передачі княжої влади в системі спадкування у Русі IX–X ст.

Кирило Сергєєв
Вимоги до законодавчої діяльності в епоху гіпердинамічного розвитку інформаційних технологій

КРИМIНАЛЬНЕ ПРАВО

Олена Євдокімова
Умовно-дострокове звільнення від відбування довічного позбавлення волі у праві зарубіжних країн

Ганна Собко
Психічне насильство як обставина, що виключає злочинність діяння

КРИМIНОЛОГIЯ

Павло Біленко
Уповноважені органи Національної поліції України як суб’єкти запобігання та протидії домашньому насильству

Андрій Нєбитов
Загальносоціальне запобігання сексуальній експлуатації

КРИМIНАЛЬНИЙ ПРОЦЕС

Григорій Денисенко
Реалізація імунітету свідка під час проведення слідчих (розшукових) дій, окрім допиту

О. Дудко
Помилки адвоката під час проведення допиту на стадії досудового розслідування

Дарина Шишман
Обізнаність підозрюваного про розпочате кримінальне провадження як обов’язкова умова для здійснення спеціального досудового розслідування (in absentia)

Микола Шумило, Людмила Дунаєвська, Олена Козерацька
Проблеми встановлення та розмежування психічних розладів та фізичних і психічних вад особи як окремих підстав для обов’язкової участі захисника у кримінальному провадженні

КРИМIНАЛIСТИКА

Аліна Левенець
Тактика пред’явлення для впізнання особи в режимі відеоконференції

Юрій Мирошниченко
Періодизація розвитку криміналістичної тактики

Анастасія Таранова
Форми використання спеціальних знань у розслідуванні неналежного виконання професійних обов’язків медичним або фармацевтичним працівником

СУДОУСТРIЙ ТА ПРОКУРАТУРА

Вероніка Мильцева
Забезпечення реалізації прав людини через електронне правосуддя

МIЖНАРОДНЕ ПРАВО

Тетяна Акуленко
Особливості відповідальності за вживання допінгу в спорті: міжнародно-правовий аспект

Герман Галущенко
Сучасні концепції визначення права, що підлягає застосуванню до суті спору в міжнародному арбітражі

Олександр Жайворонок
Причини і джерела ескалації інформаційного тероризму в Україні та світі

Наталія Кирилюк
Принцип суверенної рівності держав в період Стародавнього Світу та період Середніх віків

ФIЛОСОФIЯ ПРАВА

Тетяна Матієнко
Структура та фактори формування професійної мотивації поліцейських